18 grudnia 2020 r. odbyło się, w trybie zdalnym, XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Na posiedzeniu zaprezentowano informację nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 dla działań:

  • 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP,
  • 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Na posiedzeniu Komitetu przedstawiono także informację dot. realizacji Strategii komunikacji RPO WP na lata 2014-2020 i plan działań promocyjnych na rok 2021 oraz zaprezentowano raport końcowy badania pn. Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020.

Zdjęcie przedstawia Pana Władysława Ortyla - Marszałka Województwa Podkarpackiego, Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 podczas obrad XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego.

Zdjęcie przedstawia Panią Julię Majewską Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej podczas obrad XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego.