27 maja 2020 r. odbyło się, w trybie zdalnym, XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Na posiedzeniu Komitetu przedstawiono i zatwierdzono Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019.

Zaprezentowano również informację nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

  • osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 w szczególności dla:
    • działania 5.3 Infrastruktura kolejowa;
  • osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, w szczególności dla:
    • działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów.

Komitet Monitorujący podjął także uchwały w sprawie przyjęcia odstępstwa od obowiązku stosowania kryterium ogólnego formalnego w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia naboru nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 oraz naboru nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17, dot. łagodzenia wpływu pandemii COVID-19 na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zdjęcie przedstawia Pana Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego podczas XXI posiedzenia Komitetu Monitorującego w trybie zdalnym