11 grudnia 2019 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Na posiedzeniu zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

  • osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020, w szczególności dla:
    • działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług,
    • działania 5.1 Infrastruktura drogowa,
  • kryteriów ogólnych formalnych, merytorycznych dla projektów konkursowych oraz pozakonkursowych w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020,
  • działania 7.2 osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy,
  • działań 9.3, 9.6 osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Podczas obrad zatwierdzono propozycje zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz przyjęto stanowisko Komitetu Monitorującego dotyczące sieci ciepłowniczych w ramach RPO WP 2014-2020, w związku
z trwającą procedurą notyfikacji pomocy do KE. Zaprezentowano również informacje nt. stanu prac nad perspektywą finansową UE 2021-2027, w tym RPO WP 2021-2027 oraz informacje nt. realizacji Strategii Komunikacji RPO WP na lata 2014-2020 oraz planu działań promocyjnych na rok 2020.

Zdjęcie przedstawia uczestników obrad podczas XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego.

Zdjęcie przedstawia uczestników obrad podczas XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego.