17 października 2019 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie otworzył Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Na posiedzeniu zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

  • osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020, w szczególności dla:
    • działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia,
    • działania 5.1 Infrastruktura drogowa,
  • osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, w szczególności dla:
    • działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
    • działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Podczas obrad Komitetu zaprezentowano informacje nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020. Przedstawiona została również informacja nt. planowanych zmian RPO WP oraz raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.

Zdjęcie przedstawia uczestników obrad podczas XVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego.

Zdjęcie przedstawia uczestników obrad podczas XVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego.