18 lutego 2019 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie otworzył Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Na posiedzeniu omówiono zgłoszone uwagi i zatwierdzono kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

 • osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020, w szczególności dla:
  • działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych,
  • działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia,
  • działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości,
  • działania 4.5 Różnorodność biologiczna,
  • poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,
 • kryteriów ogólnych formalnych, merytorycznych dla projektów konkursowych oraz pozakonkursowych w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020,
 • działania 7.1 osi priorytetowej VII – Regionalny Rynek Pracy. 

Podczas obrad Komitetu zaprezentowano informacje nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020. Przedstawiona została również Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa podkarpackiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego – 2018 oraz informacja nt. działań promocyjnych i strategii komunikacji RPO WP 2014-2020.

Zdjęcie przedstawia stół prezydialny podczas obrad XVI posiedzenia Komitetu Monitorującego, przy którym znajdują się Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przedstawicielka Komisji Europejskiej oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Zdjęcie przedstawia uczestników obrad podczas obrad XVI posiedzenia Komitetu Monitorującego.