14 września 2018 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Wicemarszałek Bogdan Romaniuk – Zastępca Przewodniczącego KM RPO WP 2014-2020.

W posiedzeniu wziął udział Pan Christopher Todd - Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, który przedstawił najważniejsze aspekty propozycji Komisji Europejskiej w zakresie ram prawnych dla polityki spójności na lata 2021-2027.

Na posiedzeniu omówiono zgłoszone uwagi i zatwierdzono kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

  • osi priorytetowych I -VI RPO WP 2014-2020,
  • działania 8.3 osi priorytetowej VIII - Integracja społeczna.

Przedstawiono również informację o stanie realizacji RPO WP 2014-2020.

IMG 20180914 102015

IMG 20180914 102032