23 maja 2018 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Wicemarszałek Bogdan Romaniuk – Zastępca Przewodniczącego KM RPO WP 2014-2020.

Przedmiotem obrad było przedstawienie i zatwierdzenie Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2017. Zatwierdzono również propozycje zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na posiedzeniu omówiono zgłoszone uwagi i zatwierdzono kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

  • osi priorytetowych I -VI RPO WP 2014-2020,
  • kryteriów ogólnych formalnych, merytorycznych dla projektów konkursowych oraz pozakonkursowych w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020,
  • działań 7.1, 7.3, 7.5, 7.6 osi priorytetowej VII – Regionalny Rynek Pracy,
  • działań 8.1, 8.3, 8.4 osi priorytetowej VIII - Integracja społeczna,
  • kryteriów dla projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT w tym dla działania 8.7, 8.8, 8.9,
  • działań 9.1 i 9.5 osi priorytetowej IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Dokonano również zmiany Regulaminu KM RPO WP 2014-2020 oraz przedstawiono wyniki badania pn. Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020.

 

DSC00660

DSC00674