W dniu 24 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2021 rok.

Harmonogram został opracowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

Z uwagi na końcowy okres realizacji RPO WP 2014-2020, w roku 2021 planowane jest ogłoszenie jednego naboru: w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 3,1 mln PLN

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2021 rok (pdf, 489.06 KB)