Praca i firmy

Informacje o efektach wdrażania RPO WP 2007-2013 pokazują stan na dzień 30 czerwca 2016 r. i wynikają z umów podpisanych z beneficjentami

Praca i firmy

 

 

 

 

 

 

5 919 nowych miejsc pracy

992 wsparte projekty podmiotów gospodarczych

3 275 pożyczek i poręczeń na kwotę 192 505 547 PLN

361 wdrożonych technologii

 

Badania i rozwój uczelni

Badania i rozwój uczelni

 

 

 

 

 

 

40 projektów badawczych

12 wspartych projektów uczelni

582 urządzeń naukowo – badawczych

39 utworzonych laboratoriów

 

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 

 

 

 

 

 

943 km sieci wodociągowej

1 547 km sieci kanalizacji sanitarnej

32 km wybudowanych/zmodernizowanych wałów przeciwpowodziowych

185 nowych wozów pożarniczych

10 oczyszczalni ścieków

35 inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii

 

Transport

Transport

 

 

 

 

 

 

83 km nowych dróg

910 km przebudowanych/ zmodernizowanych dróg lokalnych

 

Usługi cyfrowe

 Usługi cyfrowe

 

 

 

 912 uruchomionych usług on-line

 

Infrastruktura

 Infrastruktura

 

 

 

48 projektów w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

133 przedsięwzięcia dot. wybudowania lub przebudowania obiektów infrastruktury szkół

31 przebudowanych/zmodernizowanych obiektów ochrony zdrowia

35 projekty doposażenia instytucji ochrony zdrowia

 

Dziedzictwo kulturowe

 Dziedzictwo kulturowe

 

 

 

 

77 wspartych obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego