25 września 2018 r.  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Rymanowie organizowało dzień otwarty w prowadzonej przez siebie we Wróbliku Królewskim placówce - mieszkaniach wspomaganych.

Od marca 2017 r. PSONI  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych realizuje projekt pn. „Mieszkania treningowe - szansą na samodzielność”.

Treningi mieszkalnictwa i poradnictwa specjalistycznego obejmują 54 osoby z niepełnosprawnościami.

We Wróbliku Królewskim przy ul. Jana Pawła II 20 przygotowano 18 miejsc na prowadzenie treningów mieszkalnictwa – wyposażono budynek w sprzęt AGD, RTV, sprzęt do zajęć sportowo- rekreacyjnych, prac gospodarczo- ogrodniczych oraz wykonano nowe ogrodzenie.

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych, kondycji psycho–fizycznej i poziomu sprawności w zakresie podstawowej samoobsługi i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych.

Aktualnie w ramach projektu prowadzone są działania merytoryczne w postaci treningów mieszkalnictwa dla 54 osób z niepełnosprawnościami.  Treningi odbywają się od poniedziałku do soboty,   w 3 grupach 18-osobowych zmieniających się rotacyjnie co tydzień. Usługi w mieszkaniu dotyczą nauki samoobsługi, samodzielności życiowej, pomocy w nabywaniu/utrwalaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym. Osoby niepełnosprawne w ramach treningów prowadzonych przez trenerów i opiekuna mieszkania  uczą się  m. in. gospodarowania pieniędzmi poprzez samodzielne planowanie i robienie zakupów, przygotowywania posiłków, dbania o porządek wewnątrz budynku, dbania o wygląd zewnętrzny, a w czasie wyjść i wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej  właściwych  zachowań i załatwiania różnych spraw niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.
Ponadto uczestnicy projektu doskonalą umiejętności interpersonalne, uczą się pozytywnych zachowań i relacji z osobami bliskimi, sąsiadami, współmieszkańcami, nawiązywania komunikacji, stosowania form grzecznościowych, współdziałania w grupie, rozwiązywania konfliktów, zachowania się w sytuacji wyśmiewania osoby z niepełnosprawnością, itp.

Dodatkowo w ramach projektu uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia psychologa i seksuologa oraz biorą udział m. in. w zajęciach  na basenie, z hipoterapii, wyjazdach do kina, wycieczkach, itp.

Podczas dnia otwartego uczestnicy projektu oprowadzali swoich bliskich, znajomych, przedstawicieli władz samorządowych i lokalną społeczność po ośrodku oraz opowiadali o tym, czego się uczą, jak wzajemnie się wspierają,  gdzie wyjeżdżają, jak rozwijają swoje zainteresowania. Z wdzięcznością opowiadali o pracy trenerów, psychologów, seksuologa i pozostałych osób zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia. 

 

Uczestnicy projektu pozują do zdjęcia :) Przedstawiciele Beneficjenta i IZ