Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista projektów. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Programu.

Lista projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zawiera następujące informacje:

 • Tytuł projektu,
 • Skrócony opis,
 • Numer umowy/decyzji,
 • Nazwa beneficjenta,
 • Fundusz,
 • Program,
 • Priorytet,
 • Działanie,
 • Poddziałanie,
 • Wartość projektu,
 • Wydatki kwalifikowalne,
 • Wartość unijnego dofinansowania,
 • Poziom unijnego dofinansowania w procentach,
 • Forma finansowania,
 • Miejsce realizacji projektu,
 • Typ obszaru, na którym realizowany jest projekt,
 • Data rozpoczęcia realizacji projektu,
 • Data zakończenia realizacji projektu,
 • Projekt konkursowy czy pozakonkursowy,
 • Dziedzina działalności gospodarczej, której dotyczy projekt,
 • Obszar wsparcia projektu,
 • Cel projektu,
 • Cel uzupełniający dla projektów EFS,
 • Projekt realizowany w ramach terytorialnych mechanizmów wdrażania,
 • Finansowanie zakończone.

Dane dotyczą stanu na 31 lipca 2022 r. i pochodzą z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 31 lipca 2022 r. (XLSX, 2.53 MB)

 

Wersje archiwalne:

 1. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 1 lipca 2022 r. (XLSX, 2.53 MB)
 2. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 2 czerwca 2022 r. (XLSX, 2.52 MB)
 3. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 3 maja 2022 r. (XLSX, 2.51 MB)
 4. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 3 kwietnia 2022 r. (XLSX, 2.47 MB)
 5. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 28 lutego 2022 r. (XLSX, 2.44 MB)
 6. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 31 stycznia 2022 r. (XLSX, 2.42 MB)
 7. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 2 stycznia 2022 r. (XLSX, 2.43 MB)

29 czerwca 2022 r. odbyło się XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Spotkanie otworzył Pan Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - Zastępca Przewodniczącego KM RPO WP 2014-2020.

Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 - informacje ogólne

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 powołany został na mocy uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 49/1087/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. z późn. zm.

Obecnie Komitet liczy 68 osób, a w jego skład wchodzą:

 •  z prawem do głosowania (członkowie albo w przypadku ich nieobecności zastępcy członków) tj.:
  • Marszałek Województwa Podkarpackiego, jako Przewodniczący Komitetu,
  • przedstawiciele strony samorządowej, w tym przedstawiciele: instytucji realizujących RPO WP 2014-2020, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego (18 osób),
  • przedstawiciele strony rządowej (9 osób),
  • przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedstawiciele: organizacji związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych (16 osób),
 •  bez prawa do głosowania:
  • obserwatorzy (21 osób)
  • przedstawiciele Komisji Europejskiej (3 osoby).

Zadania Komitetu

Na mocy art. 49 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (tzw. rozporządzenie ogólne) z dnia 17 grudnia 2013 r. do głównych zadań Komitetu należy:

 1. systematyczny przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w tym w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania;
 2. analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie Programu, w tym wniosków z przeglądu wyników oraz zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia;
 3. konsultowanie i akceptowanie zmian Programu proponowanych przez Instytucję Zarządzającą;
 4. przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

KM RPO WP 2014-2020 rozpatruje i zatwierdza (zgodnie z art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego):

 1. metodykę i kryteria wyboru projektów,
 2. roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania Programu,
 3. plan ewaluacji oraz strategie komunikacji Programu i ich zmiany,
 4. wszelkie propozycje IZ RPO WP 2014-2020 dotyczące zmian Programu.

KM RPO WP 2014-2020 rozpatruje w szczególności (zgodnie z art. 56 ust. 3, art. 110 ust. 1 oraz art. 116 ust. 3 rozporządzenia ogólnego):

 1. wszelkie kwestie, które mają wpływ na wykonanie programu,
 2. postępy w realizacji planu ewaluacji Programu oraz wykorzystanie wyników ewaluacji,
 3. postępy w realizacji strategii komunikacji Programu,
 4. działania majce na celu promowanie równouprawnienia płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 5. przedsięwzięcia mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju,
 6. wdrażanie instrumentów finansowych,
 7. postęp w zakresie działań podejmowanych w celu spełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych.

 

Aktualizacje składu KM RPO WP 2014-2020

Utworzono 05.07.2022 r.

Na mocy uchwały Nr 402/8024/22 z dnia 28 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 457.23 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 308.95 KB)

 

Utworzono 20.05.2022 r.

Na mocy uchwały Nr 387/7744/22 z dnia 17 maja 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 457 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 308.9 KB) 

 

Utworzono 05.01.2022 r.

Na mocy uchwały Nr 347/6888/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020  (PDF, 361.31 KB) 
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 309.93 KB)

 

Utworzono 03.12.2021 r.

Na mocy uchwały Nr 341/6661/21 z dnia 30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020  (PDF, 361.25 KB) 
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 309.67 KB)

 

Utworzono 27.09.2021 r.

Na mocy uchwały Nr 314/6243/21 z dnia 21 września 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 360.96 KB) 
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 309.67 KB)

 

Utworzono 10.06.2021 r.

Na mocy uchwały Nr 280/5559/21 z dnia 25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 457.76 KB) 
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 307.1 KB)

 

Utworzono 02.03.2021 r.

Na mocy uchwały Nr 255/5023/21 z dnia 23 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.06 KB) 
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 252.6 KB)  

 

Utworzono 06.10.2020 r.

Na mocy uchwały Nr 206/4155/20 z dnia 29 września 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.29 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 253.05 KB)

 

Uworzono 17.02.2020 r.

Na mocy uchwały Nr 122/2829/20 z dnia 11 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.08 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 252.21 KB)

 

Utworzono: 17.12.2019 r. 

Na mocy uchwały Nr 104/2467/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.57 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 251.91 KB)

 

Utworzono: 14.10.2019

Na mocy uchwały Nr 83/2100/19 z dnia 8 października 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.72 KB)

2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 252.29 KB)

 

Utworzono: 04.06.2019

Na mocy uchwały Nr 48/1177/19 z dnia 28 maja 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.17 KB)

2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 252.05 KB)

 

Utworzono: 19.02.2019 r. 

Na mocy uchwały Nr 22/499/19 z dnia 12 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

  1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.05 KB)

  2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 249.35 KB)

 

Utworzono: 21.12.2018 r.

Na mocy uchwały Nr 9/197/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 

Utworzono: 13.12.2018 r.

Na mocy uchwały Nr 7/147/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 

Utworzono: 10.05.2018 r.

Na mocy uchwały Nr 424/8856/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 

Utworzono: 03.01.2018 r.

Na mocy uchwały Nr 381/7993/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

Utworzono: 28.11.2017 r.

Na mocy uchwały Nr 372/7796/17 z dnia 28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

 

Utworzono: 12.10.2017 r.

Na mocy uchwały Nr 350/7442/17 z dnia 10 października 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

 

Utworzono: 20.06.2017 r.

Na mocy uchwały Nr 317/6642/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.) 

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

 

Utworzono: 08.03.2017 r.

Na mocy uchwały Nr 281/5608/17 z dnia 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.) 

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

 

Utworzono: 22.11.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 236/4732/16 z dnia 15 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą

Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.) 

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

 

Utworzono: 03.10.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 218/4386/16 z dnia 27 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.) 

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 478 KB)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 3 357 KB)

Utworzono: 09.09.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 211/4222/16 z dnia 6 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.) 

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 478 KB)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 3 357 KB)

Utworzono: 12.05.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 174/3556/16 z dnia 10 maja 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)  

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 478 KB)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 3 357 KB)

Utworzono: 08.04.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 163/3376/16 z dnia 5 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)  

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 477 KB)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 3,36 MB)

Utworzono: 17.03.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 157/3268/16 z dnia 15 marca 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)  

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (pdf)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (pdf)

Utworzono: 21.01.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 136/2927/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)  

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (pdf)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (pdf)

 

Utworzono: 15.07.2015 r.

Na mocy uchwały Nr 76/1708/15 z dnia 14 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (pdf)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (pdf)

Utworzono: 24.06.2015 r.

Na mocy uchwały Nr 65/1466/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (pdf)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (pdf) 

 

Zachęcamy Państwa do lektury e-magazynu „Zobacz zmiany” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Jest to wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach – zawiera nie tylko teksty, ale i filmy oraz galerię z ciekawymi zdjęciami.

Magazyny  2022 roku

Zobacz zmiany nr 2/2022

Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach: zobaczzmiany.pl/wydanie/2-2022/

Wersja dostępna – PDF (rozmiar: 5,90 MB)

 

Zobacz zmiany nr 1/2022

Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach: zobaczzmiany.pl/wydanie/1-2022/

Wersja dostępna – PDF (rozmiar: 5,16 MB)

 

Magazyny z 2021 roku

Zobacz zmiany nr 4/2021

Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach zobaczzmiany.pl/wydanie/4-2021/  

Wersja dostępna – PDF (rozmiar: 8.15 MB)

 

Zobacz zmiany nr 3/2021

Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach zobaczzmiany.pl/wydanie/3-2021/

Wersja dostępna – PDF (rozmiar: 8,03 MB)

 

Zobacz zmiany nr 2/2021

Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach Zobacz zmiany nr 2/2021

Wersja dostępna – PDF (rozmiar: 7.32 MB)

 

Zobacz zmiany nr 1/2021

Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach – Zobacz zmiany nr 1/2021 

Wersja dostępna – PDF (rozmiar: 6,72 MB)

 

Magazyny z 2020 r.

Zobacz zmiany nr 4/2020 

 

Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach – „Zobacz zmiany” 2020/4

Wersja dostępna – PDF (rozmiar: 5,91 MB)

 

Zobacz zmiany nr 3/2020

 Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach – „Zobacz zmiany” 2020/3

Wersja dostępna – PDF (Rozmiar: 7.40 MB)

 

Zobacz zmiany nr 2/2020

Przeczytaj e-magazyn „Zobacz zmiany 2/2020”

Wersja dostępna PDF (Rozmiar: 8.02 MB)

 

Zobacz zmiany nr 1/2020

Przeczytaj e-magazyn „Zobacz zmiany 1/2020”

Wersja dostępna PDF (Rozmiar: 6.04 MB)

 

Magazyny z 2019 r.

Zobacz zmiany nr 4/2019

Przeczytaj e-magazyn „Zobacz zmiany”

Wersja PDF do pobrania tutaj (PDF, 7.18 MB)

 

Zobacz zmiany nr 3/2019

Przeczytaj e-magazyn „Zobacz zmiany”Przejdź do serwisu zewnętrznego

Wersja PDF - (dostępna) (pdf, 7.68 MB)

 

Zobacz zmiany nr 2/2019

Przeczytaj e-magazyn „Zobacz zmiany”

Wersja dostępna PDF (Rozmiar: 3.33 MB)

 

Zobacz zmiany nr 1/2019

„Zobacz zmiany”nr 1/2019

Zobacz zmiany nr 1/2019 wersja dostępna

 

Biuletyny z 2018 r.:

Zobacz zmiany nr 4/2018

 

Zobacz zmiany 4/2018 - e-magazyn

Zobacz zmiany 4/2018 - PDF dostępny  (pdf, (5.5 MB)

 

Zobacz zmiany nr 3/2018

Zobacz zmiany 3/2018 - e-magazyn

Zobacz zmiany 3/2018 - PDF dostępny ( 6.02 MB)

 

Zobacz zmiany nr 2/2018

Zobacz zmiany 2/2018 - e-magazyn

Zobacz zmiany 2/2018 - PDF (6.83 MB)

 

Zobacz zmiany nr 1/2018

Zobacz zmiany 1/2018 - e-magazyn

Zobacz zmiany 1/2018 - PDF (5.62 MB)

 

Biuletyny z 2017 r.:

Zobacz zmiany nr 4/2017

Zobacz zmiany 4/2017 - e-magazyn 

Zobacz zmiany 4/2017 - PDF (2.21 MB)


Zobacz zmiany nr 3/2017

 Zobacz zmiany 3/2017 - e-magazyn 

Zobacz zmiany 3/2017 - PDF (3.14 MB)

 

Zobacz zmiany nr 2/2017

Zobacz zmiany 2/2017 - e-magazyn 

Zobacz zmiany 2/2017 - PDF (Rozmiar: 6.82 MB)

 

Zobacz zmiany nr 1/2017

Zobacz zmiany 1/2017 - e-magazyn 

Zobacz zmiany 1/2017 - PDF

(Rozmiar: 10.21 MB)

 

Biuletyny z 2016 r.:

Zobacz zmiany 4/2016 - e-magazyn 

Zobacz Zmiany 4/2016 - PDF (Rozmiar: 1,4 MB)

 

Zobacz zmiany 3/2016 - e-magazyn 

Zobacz Zmiany 3/2016 - PDF (Rozmiar: 2.68 MB)

 

Zobacz Zmiany 2/2016 - e-magazyn 

Zobacz Zmiany 2/2016 - PDF (Rozmiar 1.52 MB)

 

Zobacz Zmiany 1/2016 - e-magazyn

Zobacz Zmiany 1/2016 - PDF (Rozmiar 1.03 MB)

 

Zobacz zmiany 1/2015 - e-magazyn 

Zobacz zmiany 1/2015 - PDF (Rozmiar 9.97 MB)

 

 

Wpływ polityki spójności 2014-2020 na internacjonalizację przedsiębiorstw w Polsce

Podmiot zlecający badanie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Okres realizacji: 2021/2022
Wykonawca: Konsorcjum firm Ecorys Polska Sp. z o.o. oraz WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich.
Cel badania: Ocena wpływu interwencji realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020 na umiędzynarodowienie działalności polskich przedsiębiorstw.

Pobierz raport

Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ocena wpływu wsparcia RPO WP 2014-2020 na efektywność energetyczną i emisyjność

Okres realizacji: październik 2021 - marzec 2022 r.
Wykonawca: Fundeko Korbel, Krok-Baściuk sp. j.
Cel badania: Ocena dotychczasowego oraz potencjalnego wpływu wsparcia oferowanego w ramach poszczególnych działań OP III RPO WP 2014-2020 na wielkość zużycia energii oraz wynikającą z tego emisję zanieczyszczeń.

Pobierz raport

Pobierz załącznik nr 1

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz prezentację

Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego "Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu"

Okres realizacji: sierpień 2021 - luty 2022 r.
Wykonawca: "EU-CONSULT" Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielenia wsparcia. 

Pobierz raport

Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej

Okres realizacji: lipiec 2021 r. - grudzień 2021 r.
Wykonawca: EVALU Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach OP VIII i działania 6.2 OP VI na poprawę wewnętrznej spójności społecznej i terytorialnej województwa podkarpackiego.

Pobierz Raport
Pobierz załącznik nr 1
Pobierz załącznik nr 2

Pobierz prezentację

Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ocena wpływu wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego

Okres realizacji:grudzień 2020 r. - lipiec 2021 r.
Wykonawca: Eu-Consult Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena efektów wsparcia w zakresie działań podjętych w ramach Programu dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Pobierz Raport
Pobierz załącznik nr 1
Pobierz prezentację
Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ocena efektów interwencji realizowanych w ramach OP IV oraz działania 6.1 OP VI RPO WP 2014-2020

Okres realizacji: grudzień 2020 r. - czerwiec 2021 r.
Wykonawca: Fundeko Korbel, Krok-Baściuk sp. j.
Cel badania: Celem badania była ocena efektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych wsparcia udzielonego w ramach OP IV oraz działania 6.1 w ramach OP VI RPO WP 2014-2020.

Pobierz Raport
Pobierz załącznik nr 1
Pobierz załącznik nr 2
Pobierz załącznik nr 4
Pobierz prezentację
Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ocena wpływu wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego

Okres realizacji: wrzesień 2020 r. - luty 2021 r.
Wykonawca: EVALU Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena efektów wsparcia w zakresie działań podjętych w ramach Programu dotyczących edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego.

Pobierz Raport 
Pobierz załącznik Syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze  
Pobierz prezentację

Pobierz tabelę rekomendacji

 

Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych

Okres realizacji: czerwiec - listopad 2020 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm LB&E Sp. z o.o. oraz EGO-EVALUATION FOR GOVERNMENT ORGANIZATIONS S.C.
Cel badania: Oszacowanie wpływu interwencji na podniesienie jakości i poprawę dostępu do elektronicznych usług publicznych.

Pobierz Raport
Pobierz załącznik nr 3
Pobierz prezentację
Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020

Okres realizacji: marzec - sierpień 2020 r.
Wykonawca: "EU-CONSULT" Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena funkcjonowania mechanizmów zapewnienia realizacji zasad horyzontalnych i ocena efektów ich realizacji.

Pobierz Raport
Pobierz Załącznik nr 2
Pobierz prezentację

Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Okres realizacji: wrzesień 2018 – sierpień 2019 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz EVALU Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 na potrzeby przeglądu śródokresowego, a także realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania wraz z prognozą możliwego poziomu osiągnięcia celów końcowych Programu oraz oceną wkładu Programu w realizację celów Strategii Europa 2020.

Pobierz Raport
Pobierz Analizę sytuacji społeczno-gospodarczej
Pobierz Analizę wpływu RPO WP 2014-2020 na realizację Strategii Europa 2020
Pobierz Tabelę prezentującą syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze
Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego "Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu"

Okres realizacji: luty - czerwiec 2019 r.
Wykonawca: "EU-CONSULT" Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielenia wsparcia. 

Pobierz Raport
Pobierz tabelę rekomendacji

 

Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020

Okres realizacji: sierpień - grudzień 2017 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. oraz Imapp Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych wraz z przeprowadzeniem oceny ryzyka dla gwarancji oraz oceną koncepcji wdrożenia instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Pobierz Raport
Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020

Okres realizacji: kwiecień - wrzesień 2017 r.
Wykonawca: Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Spółka jawna.
Cel badania: Ocena kryteriów i innych elementów systemu wyboru i oceny projektów przez pryzmat faktycznego zapewnienia realizacji celów i priorytetów RPO WP 2014-2020, w tym osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników finansowych oraz wskazanie koniecznych modyfikacji systemu.

Pobierz Raport
Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ewaluacja ex ante wsparcia kształcenia osób dorosłych w formie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego

Okres realizacji: październik 2016 r. - marzec 2017 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm Danae sp. z o. o. oraz 05 Sigma Research and Development.
Cel badania: Wsparcie procesu wdrażania interwencji w zakresie podnoszenia kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Pobierz Raport
Pobierz tabelę kwalifikacji
Pobierz tabelę rekomendacji

 

W tym dziale przeczytasz sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 1. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2021 (PDF, 1.08 MB)
 2. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2020 (PDF, 1.04 MB)
 3. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019 (PDF, 931.54 KB) 
 4. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2018 (PDF,1.45 MB)
 5. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2017 (PDF, 632,27 KB) 
 6. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2016 (pdf, 1.31 MB)
 7. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2014 i 2015 (pdf, 568.99 KB)

25 maja 2022 r. odbyło się XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

 

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PE RPO WP) jest dokumentem strategicznym wyznaczającym ramy realizacji procesu ewaluacji na cały okres programowania. Plan określa cele ewaluacji, system organizacyjny oraz planowane do realizacji badania ewaluacyjne. PE RPO WP podlega corocznym przeglądom i ewentualnym zmianom.

PE RPO WP został opracowany przez Jednostkę Ewaluacyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W proces identyfikacji tematów i zakresów badań zaangażowani byli pracownicy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP 2014-2020, eksperci zewnętrzni oraz członkowie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ponadto wykorzystano dotychczasowy dorobek badań ewaluacyjnych z perspektywy finansowej 2007-2013.

Do pobrania:

Plan ewaluacji Regionalngo Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wersje archiwalne:

PE RPO WP (obowiązywał do 8 grudnia 2021 r.) (1,13 MB, PDF)

PE RPO WP (obowiązywał do 1 listopada 2020 r.)

PE RPO WP (obowiązywał do 19 grudnia 2018 r.) (1,72 MB, PDF)

PE RPO WP (obowiązywał do 12 października 2017 r.) (1,37 MB, PDF)