Spis treści

Oś priorytetowa 9. Jakość edukacji i kompetencji w regionie

  • Rozwój edukacji przedszkolnej

         -       tworzenie  nowych lub wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego,

         -       rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia
                 zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty,

         -       doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków
                 wychowania przedszkolnego.

  • Poprawa jakości kształcenia ogólnego

         -       przygotowanie uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki, w tym wyposażenie ich
                 w kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz właściwe postawy/umiejętności,
                 które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności
                 w ramach kształcenia przez całe życie,

         -       podnoszenie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych
                 oraz matematycznych, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty
                 warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

         -       wzrost wykorzystania przez szkoły i placówki systemu oświaty technologii
                 informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania, w tym przygotowanie nauczycieli
                 do korzystania z TIK w nauczaniu przedmiotowym, a także rozwijanie podstawowych
                 oraz zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów,

         -      rozwój indywidualizacji nauczania poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami
                edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,

         -      doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu umiejętności
                interpersonalnych i społecznych oraz korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych,
                zastosowania aktywizujących metod pracy z uczniem, w szczególności poprzez wykorzystanie metod
                eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienie narzędzi diagnostyki psychologiczno –
                pedagogicznej  i metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,

         -      pomoc stypendialna dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących
                się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają
                wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia
                ich kompetencji kluczowych tj. w zakresie TIK, nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych.

  • Poprawa jakości kształcenia zawodowego

       -        podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form,
                metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie
                zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty
                prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez:

                      *    doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów
                            praktycznej nauki zawodu,

                      *    podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów
                            i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

                      *    tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
                            warunków zapewniających wysoką jakość nauczania, w tym zwłaszcza odzwierciedlających
                            naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,

                      *    rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
                            z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,

                      *    pomoc stypendialna dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej,
                            kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie
                            wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych/technicznych.

 

  • Wsparcie osób dorosłych (rozwój kompetencji kluczowych i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych)

       -        podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników
                pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia
                (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy prowadzące 
                do uzyskania kwalifikacji zawodowych),

       -        kształcenie w formach pozaszkolnych (szkolenia i kursy) osób dorosłych,  z własnej inicjatywy
                zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji kluczowych
                w zakresie TIK i języków obcych,

       -        programy formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną lub pozaformalną.