Spis treści

Oś priorytetowa 8. Integracja społeczna

  • Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

          -     zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywnej integracji
                o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym

          -    poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej
               (np. tworzenie nowych miejsc aktywizacji, wsparcie nowych osób w istniejących podmiotach)

         -     poprawa dostępu do usług na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji
               zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

  • Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie

         -      Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywnej integracji o charakterze:
                społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym

  • Usługi społeczne

          -      rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy

          -      działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej

          -      tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych
                 lub istniejących mieszkaniach o charakterze wspieranym albo ośrodkach
                 zapewniających opiekę dzienną lub całodobową

          -      finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej
                 w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej

          -      rozwój mieszkalnictwa o charakterze wspieranym

  • Usługi zdrowotne

          -       programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji
                  dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

          -       wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz
                  podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również młodych
                  matek i rodziców, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
                  w zakresie radzenia sobie z opieką nad małym dzieckiem

          -       szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę
                  nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi

          -       zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi

          -       tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego,
                  rehabilitacyjnego i wspomagającego