Spis treści

Oś priorytetowa 7. Regionalny rynek pracy

  • Programy aktywizacji zawodowej
  • Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno - gospodarczych regionu
  • Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych
  • Instrumenty i usługi rynku pracy:

            -     służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej

            -     skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia
                  nowych umiejętności i kompetencji

            -     służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców

            -     służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej

            -     skierowane do osób niepełnosprawnych

            -     służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia

  • Bezzwrotne i zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  • Rozwój opieki żłobkowej w regionie

            -     Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3
                  (m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce)

            -     Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna

            -     Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi
                   (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych)

            -     Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki)
                  dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi
                  barierę w dostępie do rynku pracy

  • Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa
  • Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie

           -     szkolenia przekwalifikowujące pracowników długotrwale pracujących w warunkach szkodliwych

           -     wdrażanie programów zdrowotnych służące wspieraniu aktywności zawodowej,

           -     wdrażanie programów zdrowotnych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu
                 (choroby układu krążenia układu ruchu, choroby onkologiczne zwłaszcza w zakresie m.in. nowotworów
                 jelita grubego, piersi, szyjki macicy, płuc)