Spis treści

Oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna

  • Wsparcie projektów w obszarze istniejącego potencjału uzdrowiskowego regionu

                   -     rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej;

                   -     inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową;

                   -     poprawa stanu bazy zabiegowej, hotelowej oraz wyposażenie w wysokiej
                         klasy specjalistyczny sprzęt zabiegowy

  • Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

                     -     inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem podmiotów ochrony zdrowia
                           i pomocy społecznej

                    -     przedsięwzięcia mające na celu polepszenie bazy lokalowej oraz wyposażenie
                          jednostek systemu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

                    -     inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego

                    -     inwestycje dotyczące przygotowania odpowiedniej infrastruktury niezbędnej
                          do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

  • Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

                    -     uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych

                    -     zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni na cele publiczne i/lub gospodarcze

                    -     poprawa środowiska i estetyki przestrzeni miejskiej oraz udostępnienie terenów dla mieszkańców

                    -     systemy poprawy bezpieczeństwa publicznego

                    -     dostosowanie istniejącej zabudowy publicznej do celów gospodarczych,
                          społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych itp.

  • Infrastruktura edukacyjna

                     -     inwestycje związane z infrastrukturą dydaktyczną i/ lub wyposażeniem:

                                       * szkół placówek tworzących system opieki przedszkolnej

                                       * szkół i placówek tworzących system kształcenia zawodowego i ustawicznego

                                       * państwowych wyższych szkół zawodowych

                                       * szkół i placówek tworzących system kształcenia ogólnego i ponadgimnazjalnych

  • Inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym

                     -     inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem instytucji popularyzujących naukę i innowacje