Spis treści

Oś priorytetowa 5. Infrastruktura komunikacyjna

  • Infrastruktura drogowa

                      -       projekty dotyczące dróg wojewódzkich prowadzących bezpośrednio lub
                              pośrednio do autostrady/drogi ekspresowej lub dróg krajowych, lub wypełniających luki
                              w sieci dróg pomiędzy miastami subregionalnymi i/lub ośrodkiem wojewódzkim,
                              obwodnic obszarów zurbanizowanych na drogach wojewódzkich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

                      -       projekty dotyczące dróg lokalnych (powiatowych i gminnych) stanowiących konieczne bezpośrednie
                              połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi,
                              terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

                      -      Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na ww. drogach,
                              w tym ITS – wyłącznie jako element ww. typów projektów.

  • Infrastruktura kolejowa

                    -      projekty dotyczące modernizacji/rehabilitacji /rewitalizacji infrastruktury
                           linii kolejowych o znaczeniu regionalnym

                    -      projekty dotyczące kolejowej infrastruktury dworcowej wyłącznie jako element ww. typu projektu

                    -      zakup/modernizacja taboru kolejowego

  • Rozwój transportu publicznego

                    -       Zakup/modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu publicznego

                    -       Budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej
                            (np. pętli, zatok, intermodalnych dworców przesiadkowych, centrów przesiadkowych, parkingów
                            w systemie Park & Ride, ścieżek rowerowych)

                    -       Budowa/przebudowa linii komunikacji miejskiej (sieci autobusowych) wyłącznie jako element
                            ww. projektów

                    -       Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów
                            komunikacji zbiorowej (np. ITS, wydzielenie pasów ruchu dla autobusów komunikacji zbiorowej)

  • Terminale przeładunkowe - projekty dotyczące infrastruktury terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T