Spis treści

Oś priorytetowa 3. Czysta energia

  • Rozwój infrastruktury, produkcji i dystrybucji energii z OZE - wytwarzanie energii pochodzącej z OZE wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii i biomasy

                   -     Energia wodna – modernizacja małych elektrowni wodnych

                   -     Energia wiatrowa - mikro i małe turbiny

                   -     Energia słoneczna - kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne

                   -     Geotermia - produkcja ciepła

                   -     Energia z biomasy

  • Modernizacja energetyczna budynków w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej ( wprowadzenie systemów zarządzania energią tzw. smart metering jako element kompleksowy projektu)
  • Kogeneracja - wykorzystanie OZE w systemach wysokosprawnej kogeneracji
  • Rozwój sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jako element kompleksowy projektu
  • Realizacja zintegrowanych strategii zrównoważenia energetycznego dla obszarów miejskich, w tym publicznych systemów oświetleniowych
  • Wsparcie dla projektów mogących wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej/ programów ograniczenia niskiej emisji dla poszczególnych typów obszarów miast
  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu - wymiana lub modernizacja źródeł ciepła