Spis treści

Oś 10. Pomoc techniczna

Wdrażanie tej osi ma na celu efektywną realizację RPO WP.

Warunkiem zapewnienia efektywnego wykorzystania środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest odpowiednie przygotowanie sprawnego pod względem kadrowym, organizacyjnym i technicznym, systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.