Spis treści

Co można zrealizować?

Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje projektów.

Na co fundusze?

Część środków finansowych RPO WP skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Co można zrealizować?

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zostały dokładnie określone w samym Programie oraz Szczegółowym opisie osi priorytetowych

Poszczególne obszary wsparcia, na które w najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, znajdują się w opisie posczególnych osi:

 

Osie priorytetowe RPO WP 2014-2020

 


Oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

 • Wsparcie inwestycji polegających na tworzeniu i rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w województwie podkarpackim
 • Przedsięwzięcia w zakresie zwiększania potencjału regionalnego systemu innowacji
 • Finasowanie procesu badawczego począwszy od prac badawczo-rozwojowych aż po wytworzenie linii demonstracyjnej (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe)
 • Bony na innowacje ukierunkowane na zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach projektów o małej skali.
 • Wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R w pierwszej produkcji
 • Wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach
 • Wsparcie na powstawanie i rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw
 • Nowe technologie i innowacje w MŚP - wprowadzanie nowych lub ulepszonych produktów lub usług do oferty przedsiębiorstwa.
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne, automatyzacja procesów biznesowych np. e-handel, B2B
 • Aktywizacja inwestycyjna regionu (uzbrojenie terenów, parki biznesowe, inkubatory przedsiębiorczości, promocja gospodarcza),
 • Profesjonalizacja usług IOB - kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw dostosowane do specyfiki konkretnych potrzeb
 • Instrumenty finansowe dla MŚP

 

 


Oś priorytetowa 2. Cyfrowe Podkarpackie

 • Realizacja projektu z zakresu Systemu Informacji Przestrzennej (GIS)
 • E-zdrowie - usługi związane z ochroną zdrowia
 • Działania w obszarze e-administracji - integracja istniejących dotychczas systemów dziedzinowych z elektronicznym obiegiem dokumentacji powstałym np. w ramach projektu PSeAP
 • E-usługi publiczne: e-zdrowie, e-kultura, e-dziedzictwo kulturowe, e-turystyka

 


Oś priorytetowa 3. Czysta energia

 • Rozwój infrastruktury, produkcji i dystrybucji energii z OZE - wytwarzanie energii pochodzącej z OZE wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii i biomasy

                   -     Energia wodna – modernizacja małych elektrowni wodnych

                   -     Energia wiatrowa - mikro i małe turbiny

                   -     Energia słoneczna - kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne

                   -     Geotermia - produkcja ciepła

                   -     Energia z biomasy

 • Modernizacja energetyczna budynków w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej ( wprowadzenie systemów zarządzania energią tzw. smart metering jako element kompleksowy projektu)
 • Kogeneracja - wykorzystanie OZE w systemach wysokosprawnej kogeneracji
 • Rozwój sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jako element kompleksowy projektu
 • Realizacja zintegrowanych strategii zrównoważenia energetycznego dla obszarów miejskich, w tym publicznych systemów oświetleniowych
 • Wsparcie dla projektów mogących wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej/ programów ograniczenia niskiej emisji dla poszczególnych typów obszarów miast
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu - wymiana lub modernizacja źródeł ciepła

Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

 • Działania w zakresie zwiększenia możliwości monitorowania ewentualnych zagrożeń i zarządzania zagrożeniami, poprawy koordynacji akcji ratunkowych, rozwoju form małej retencji oraz polepszenia ochrony przeciwpowodziowej
 • Gospodarka odpadami - kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim a także kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, z uwzględnieniem osadów ściekowych
 • Gospodarka wodno-ściekowa:

                  -       projekty w zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków - aglomeracje z przedziału 2-10 tys. RLM;

                  -       projekty w zakresie infrastruktury kanalizacji ściekowej – aglomeracje z przedziału 2 - 10 tys. RLM;

                  -       projekty w zakresie sieci wodociągowych, ujęć, stacji uzdatniania wody

 • Inwestycje mające na celu polepszenie stanu obiektów dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury instytucji kultury;
 • Ochrona różnorodności biologicznej - m.in. ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody

 


Oś priorytetowa 5. Infrastruktura komunikacyjna

 • Infrastruktura drogowa

                      -       projekty dotyczące dróg wojewódzkich prowadzących bezpośrednio lub
                              pośrednio do autostrady/drogi ekspresowej lub dróg krajowych, lub wypełniających luki
                              w sieci dróg pomiędzy miastami subregionalnymi i/lub ośrodkiem wojewódzkim,
                              obwodnic obszarów zurbanizowanych na drogach wojewódzkich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

                      -       projekty dotyczące dróg lokalnych (powiatowych i gminnych) stanowiących konieczne bezpośrednie
                              połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi,
                              terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

                      -      Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na ww. drogach,
                              w tym ITS – wyłącznie jako element ww. typów projektów.

 • Infrastruktura kolejowa

                    -      projekty dotyczące modernizacji/rehabilitacji /rewitalizacji infrastruktury
                           linii kolejowych o znaczeniu regionalnym

                    -      projekty dotyczące kolejowej infrastruktury dworcowej wyłącznie jako element ww. typu projektu

                    -      zakup/modernizacja taboru kolejowego

 • Rozwój transportu publicznego

                    -       Zakup/modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu publicznego

                    -       Budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej
                            (np. pętli, zatok, intermodalnych dworców przesiadkowych, centrów przesiadkowych, parkingów
                            w systemie Park & Ride, ścieżek rowerowych)

                    -       Budowa/przebudowa linii komunikacji miejskiej (sieci autobusowych) wyłącznie jako element
                            ww. projektów

                    -       Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów
                            komunikacji zbiorowej (np. ITS, wydzielenie pasów ruchu dla autobusów komunikacji zbiorowej)

 • Terminale przeładunkowe - projekty dotyczące infrastruktury terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T

Oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna

 • Wsparcie projektów w obszarze istniejącego potencjału uzdrowiskowego regionu

                   -     rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej;

                   -     inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową;

                   -     poprawa stanu bazy zabiegowej, hotelowej oraz wyposażenie w wysokiej
                         klasy specjalistyczny sprzęt zabiegowy

 • Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

                     -     inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem podmiotów ochrony zdrowia
                           i pomocy społecznej

                    -     przedsięwzięcia mające na celu polepszenie bazy lokalowej oraz wyposażenie
                          jednostek systemu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

                    -     inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego

                    -     inwestycje dotyczące przygotowania odpowiedniej infrastruktury niezbędnej
                          do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

 • Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

                    -     uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych

                    -     zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni na cele publiczne i/lub gospodarcze

                    -     poprawa środowiska i estetyki przestrzeni miejskiej oraz udostępnienie terenów dla mieszkańców

                    -     systemy poprawy bezpieczeństwa publicznego

                    -     dostosowanie istniejącej zabudowy publicznej do celów gospodarczych,
                          społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych itp.

 • Infrastruktura edukacyjna

                     -     inwestycje związane z infrastrukturą dydaktyczną i/ lub wyposażeniem:

                                       * szkół placówek tworzących system opieki przedszkolnej

                                       * szkół i placówek tworzących system kształcenia zawodowego i ustawicznego

                                       * państwowych wyższych szkół zawodowych

                                       * szkół i placówek tworzących system kształcenia ogólnego i ponadgimnazjalnych

 • Inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym

                     -     inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem instytucji popularyzujących naukę i innowacje


Oś priorytetowa 7. Regionalny rynek pracy

 • Programy aktywizacji zawodowej
 • Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno - gospodarczych regionu
 • Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych
 • Instrumenty i usługi rynku pracy:

            -     służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej

            -     skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia
                  nowych umiejętności i kompetencji

            -     służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców

            -     służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej

            -     skierowane do osób niepełnosprawnych

            -     służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 • Bezzwrotne i zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
 • Rozwój opieki żłobkowej w regionie

            -     Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3
                  (m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce)

            -     Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna

            -     Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi
                   (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych)

            -     Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki)
                  dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi
                  barierę w dostępie do rynku pracy

 • Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa
 • Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie

           -     szkolenia przekwalifikowujące pracowników długotrwale pracujących w warunkach szkodliwych

           -     wdrażanie programów zdrowotnych służące wspieraniu aktywności zawodowej,

           -     wdrażanie programów zdrowotnych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu
                 (choroby układu krążenia układu ruchu, choroby onkologiczne zwłaszcza w zakresie m.in. nowotworów
                 jelita grubego, piersi, szyjki macicy, płuc)


Oś priorytetowa 8. Integracja społeczna

 • Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

          -     zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywnej integracji
                o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym

          -    poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej
               (np. tworzenie nowych miejsc aktywizacji, wsparcie nowych osób w istniejących podmiotach)

         -     poprawa dostępu do usług na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji
               zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

 • Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie

         -      Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywnej integracji o charakterze:
                społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym

 • Usługi społeczne

          -      rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy

          -      działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej

          -      tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych
                 lub istniejących mieszkaniach o charakterze wspieranym albo ośrodkach
                 zapewniających opiekę dzienną lub całodobową

          -      finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej
                 w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej

          -      rozwój mieszkalnictwa o charakterze wspieranym

 • Usługi zdrowotne

          -       programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji
                  dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

          -       wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz
                  podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również młodych
                  matek i rodziców, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
                  w zakresie radzenia sobie z opieką nad małym dzieckiem

          -       szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę
                  nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi

          -       zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi

          -       tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego,
                  rehabilitacyjnego i wspomagającego


Oś priorytetowa 9. Jakość edukacji i kompetencji w regionie

 • Rozwój edukacji przedszkolnej

         -       tworzenie  nowych lub wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego,

         -       rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia
                 zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty,

         -       doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków
                 wychowania przedszkolnego.

 • Poprawa jakości kształcenia ogólnego

         -       przygotowanie uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki, w tym wyposażenie ich
                 w kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz właściwe postawy/umiejętności,
                 które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności
                 w ramach kształcenia przez całe życie,

         -       podnoszenie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych
                 oraz matematycznych, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty
                 warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

         -       wzrost wykorzystania przez szkoły i placówki systemu oświaty technologii
                 informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania, w tym przygotowanie nauczycieli
                 do korzystania z TIK w nauczaniu przedmiotowym, a także rozwijanie podstawowych
                 oraz zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów,

         -      rozwój indywidualizacji nauczania poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami
                edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,

         -      doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu umiejętności
                interpersonalnych i społecznych oraz korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych,
                zastosowania aktywizujących metod pracy z uczniem, w szczególności poprzez wykorzystanie metod
                eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienie narzędzi diagnostyki psychologiczno –
                pedagogicznej  i metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,

         -      pomoc stypendialna dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących
                się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają
                wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia
                ich kompetencji kluczowych tj. w zakresie TIK, nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych.

 • Poprawa jakości kształcenia zawodowego

       -        podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form,
                metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie
                zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty
                prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez:

                      *    doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów
                            praktycznej nauki zawodu,

                      *    podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów
                            i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

                      *    tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
                            warunków zapewniających wysoką jakość nauczania, w tym zwłaszcza odzwierciedlających
                            naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,

                      *    rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
                            z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,

                      *    pomoc stypendialna dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej,
                            kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie
                            wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych/technicznych.

 

 • Wsparcie osób dorosłych (rozwój kompetencji kluczowych i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych)

       -        podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników
                pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia
                (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy prowadzące 
                do uzyskania kwalifikacji zawodowych),

       -        kształcenie w formach pozaszkolnych (szkolenia i kursy) osób dorosłych,  z własnej inicjatywy
                zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji kluczowych
                w zakresie TIK i języków obcych,

       -        programy formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną lub pozaformalną.


Oś 10. Pomoc techniczna

Wdrażanie tej osi ma na celu efektywną realizację RPO WP.

Warunkiem zapewnienia efektywnego wykorzystania środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest odpowiednie przygotowanie sprawnego pod względem kadrowym, organizacyjnym i technicznym, systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.