Materiały ze szkolenia on-line pn. Zasady prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji wydatków projektów unijnych realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020, które odbyło się 29 kwietnia 2022 r.                              

Program szkolenia:                            

  1. Podstawy prawne dot. rachunkowości w projektach realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020
  2. Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości i wytycznych na przykładzie umowy o dofinansowanie obowiązującej w projektach konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020
  3. Dokumenty regulujące sposób prowadzenia ewidencji księgowej
  4. Wyodrębniona ewidencja księgowa z sektora prywatnego i sektora finansów publicznych
  5. Dowody księgowe i ich elementy i rodzaje omówione na przykładach (np. faktura VAT, rachunek, wyciąg bankowy, raport kasowy, nota księgowa)
  6. najczęściej pojawiające się błędy w dowodach księgowych dotyczących projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020

                                                                                                     

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego wyodrębnionej ewidencji księgowej (PDF, 1.68 MB)