Materiały ze szkolenia on-line dotyczącego zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach RPO WP 2014-2020, które odbyło się 1 grudnia 2021 r.

 

Program szkolenia:

  1. Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WP 2014-2020:

 – Czy dobrze rozumiemy te pojęcia?

– Zasada uniwersalnego projektowania

– Obowiązki dotyczące równości szans i niedyskryminacji oraz zasady zrównoważonego rozwoju w projektach RPO WP

– Dlaczego to takie ważne?

– Czy wszystkie projekty podlegają tym zasadom?

  1. Zastosowanie zasad horyzontalnych na poszczególnych etapach realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 – analiza przypadków:

– Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

– Stosowanie zasad horyzontalnych podczas realizacji projektu:

  1. Zadania w projekcie a równość szans i niedyskryminacja
  2. Możliwość skorzystania z mechanizmu racjonalnych usprawnień w praktyce projektów w ramach RPO WP 2014-2020

iii. Równościowe zarządzanie projektem

  1. Zrównoważony rozwój w planowaniu, realizacji i zarządzaniu projektem
  2. Dokumentacja potwierdzająca stosowanie zasad horyzontalnych

– Rozliczenie projektu

  1. W jakich miejscach wniosku o płatność należy pisać o faktycznie realizowanych zasadach horyzontalnych?
  2. Jakie działania lub zaniechania podlegają lub mogą podlegać sankcjom?

iii. Rozliczenie wskaźników dotyczących kobiet, mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami, realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

  1. Kontrola projektów

– Weryfikacja wniosków o płatność a zasady horyzontalne

– Kontrola na miejscu prawidłowości realizacji zasad horyzontalnych

                              

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. zasad równości szans kobiet i mężczyzn (PDF,1.48 MB)