Materiały ze szkolenia on-line dotyczącego rozliczania wydatków w projektach unijnych współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020, które odbyło się 30 września 2021 r.

Program szkolenia:

Program uwzględnia zmiany wynikające z zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020                         

Podstawy prawne stosowania metod uproszczonych

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013

- Nowe rozporządzenie finansowe UE 2018/1046 „omnibus”

- Wytyczne KE dotyczące opcji kosztów uproszczonych

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności z 2021 roku

- Specyficzne zapisy  umowy o dofinansowanie dotyczącej metod uproszczonych

- Główne różnice w porównaniu z okresem 2007-2013

Rodzaje uproszczonych metod rozliczania wydatków

- Stawki jednostkowe

- Kwoty ryczałtowe

- Stawki ryczałtowe

- Stosowanie różnych metod rozliczania wydatków na poziomie jednego projektu

- Obowiązek stosowania uproszczonych metod w projektach do 100 000 € dofinansowania

- Łączenie opcji - różne metody uproszczone w jednym projekcie

Rozliczanie projektu z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków

- Dokumenty potwierdzające wydatki w projekcie

- Dokumenty potwierdzające realizację rzeczową projektu

- Zasady wypełniania wniosku o płatność przy zastosowaniu metod uproszczonych

- Możliwe nieprawidłowości związane z metodami uproszczonymi

- Zakres kontroli projektu

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. rozliczania wydatków w projektach unijnych współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 (PDF,704.42 KB )