Materiały ze szkolenia on-line dotyczącego zasady konkurencyjności w projektach RPO WP 2014-2020, finansowanych ze środków EFS z uwzględnieniem zmiany Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 22 czerwca 2020 roku w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówienia, które odbyło się 29 kwietna 2021 r.

Program szkolenia:

  1. Procedura udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności

 - Zasady opisane w wytycznych kwalifikowalności

 - Wyłączenia spod procedury – personel, inne wyłączenia

  1. Praktyka zamawiania zgodnie z zasadą konkurencyjności

- Konstruowanie zapytania

- Klauzule społeczne

- Przegląd i ocena zamówień na bazie konkurencyjności pod kątem poprawności

- Zmiany względem poprzednich wytycznych, konflikt interesów

  1. Błędy i korekty związane z postępowaniami
  1. Korekty finansowe

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. zasady konkurencyjności (PDF, 1.49 MB)