Instytucja zarządzająca

Jest odpowiedzialna za skuteczne zarządzanie i wdrażanie RPO i za przestrzeganie i stosowanie regulacji i zasad

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego (IZ RPO) odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje też wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne.

Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków , aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

Szczegółowy wykaz zadań wykonywanych przez Instytucję Zarządzającą obejmuje:

 1. Przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania;
 2. Wybór projektów do dofinansowania;
 3. Zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu;
 4. Zlecanie płatności na rzecz beneficjentów;
 5. Zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu;
 6. Pełnienie funkcji instytucji certyfikującej;
 7. Prowadzenie kontroli realizacji programu, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
 8. Nakładanie korekt finansowych;
 9. Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi (np. środków niewykorzystanych, odsetek, należności do zwrotu w związku z nieprawidłowościami);
 10. Ewaluacja programu;
 11. Monitorowanie postępów realizacji programu;
 12. Zapewnienie informacji o programie i jego promocja.

Instytucja Zarządzająca może przekazać wykonywanie części swoich zadań do realizacji Instytucjom Pośredniczącym. Ciągle jednak zachowuje pełną odpowiedzialność za całość realizacji programu.

Zasady działania i obowiązki Instytucji Zarządzającej zostały określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (rozdział 4).

 

Funkcję Instytucji Zarzadzajacej RPO WP 2014-2020 pełni Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Obsługę Zarządu w tym zakresie zapewniją Departamenty Urzedu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

 

Dane kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego:

 1. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
  al. Cieplińskiego 4: III piętro
  tel.: 17 747 67 05; fax.: 17 747 67 39
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Departament Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszów
  tel.: (17) 747 61 70, fax.: (17) 747 61 17
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 3. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego
  Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (parter, I piętro)
  tel.: (17) 747 65 00, (17) 747 67 37, fax:  (17) 747 65 01, 
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 4. Departament Rozwoju Regionalnego
  Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (III piętro)
  tel.: (17) 747 64 66, fax.: (17) 747 64 27
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zobacz również:

Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu

Komitet Monitorujący

 

Instytucja Zarządzająca programem przekazała wykonywanie części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym.

Każda z nich ponosi odpowiedzialność za przypisany sobie zakres obowiązków, bez względu na to, kto je faktycznie wykonuje. Oznacza to, że Instytucja Zarządzająca, powołując Instytucję Pośredniczącą, przekazuje jej część zadań i odpowiedzialności za ich realizację. Nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za całość programu.

Dla realizacji Regionalnego Programu dla województwa podkarpackiego wyznaczono następujące Instytucje Pośredniczące:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
 • Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Regulamin działania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 przyjęty na pierwszym posiedzeniu KM uchwałą nr 1/I/2015 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r., z późn. zm.

 1. Regulamin działania KM RPO WP 2014-2020 - aktualna wersja obowiązująca od 23 maja 2018 r.
 2. Załącznik nr 1 do regulaminu – Upoważnienie
 3. Załącznik nr 2 do regulaminu – Katalog praw i obowiązków członka i zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020
 4. Załącznik nr 3 do regulaminu - Oświadczenie i deklaracja reprezentanta dla członka i zastępcy nczłonka KM RPO WP 2014-2020
 5. Załącznik nr 4 do regulaminu - Oświadczenie i deklaracja reprezentanta dla obserwatora w KM RPO WP
 6. Załącznik nr 5 do regulaminu - Wniosek o zwołanie posiedzenia KM RPO WP 2014-2020
 7. Załącznik nr 6 do regulaminu - Wniosek o zapewnienie specjalnych potrzeb członków KM RPO WP 2014-2020
 8. Załącznik nr 7 do regulaminu - Wniosek o powołanie grupy roboczej KM RPO WP 2014-2020
 9. Załącznik nr 8 do regulaminu - Wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej KM RPO WP 2014-2020
 10. Załącznik nr 9 do regulaminu - Upoważnienie do udziału w KM RPO WP 2014-2020

Instrukcja dla członków i zastępców członków KM RPO WP 2014-2020 w zakresie zasad finansowania KM RPO WP 2014-2020  

Załącznik 1 - Wniosek o refundację kosztów przejazdu i/lub zakwaterowania dla członka/zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020

Załącznik 2 - Wniosek o organizację szkolenia horyzontalnego za pośrednictwem sekretariatu Komitetu

Załącznik 3 - Wniosek o akceptację udziału w szkoleniu dla członka/zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020 reprezentującego partnera spoza administracji

Załącznik 4 - Wniosek o refundację kosztów szkolenia dla członka/zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020 reprezentującego partnera spoza administracji

Załącznik 5 - Wniosek o zlecenie ekspertyzy na potrzeby Komitetu

Załącznik 6 - Wniosek o zlecenie ekspertyzy na potrzeby członków i zastępców członków Komitetu reprezentujących partnerów spoza administracji