Zmiana RPO WP 2014-2020 – 20 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), informujemy, że 20 stycznia 2021 r. uchwałą Nr 246/4846/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany RPO WP 2014-2020 zostały zaakceptowane decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2020) 9320 z dnia 15 grudnia 2020 r., a uprzednio zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 (uchwała nr 197/XXI/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.) oraz zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Większość wprowadzonych modyfikacji wynika z konieczności dostosowania RPO WP 2014-2020 do sytuacji zdrowotnej oraz społeczno-gospodarczej wywołanej pandemią wirusa SARS-CoV-2. Znaczna część z nich powiązana jest również bezpośrednio ze zmianami RPO WP 2014-2020 dokonanymi przez Instytucję Zarządzającą w dniu 26 maja 2020 r. (zmiany w tabelach finansowych Programu podjęte w celu ograniczenia negatywnych skutków związanych z kryzysem wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2 i notyfikowane KE w dniu 28 maja 2020 r. w trybie określonym w I pakiecie Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) - Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa). Pozostałe zmiany wynikają z dotychczasowego przebiegu procesu wdrażania Programu.

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia notyfikacji stronie polskiej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej C(2020) 9320 z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniającej decyzję wykonawczą C(2015) 910 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce, tj. od dnia 16 grudnia 2020 r.

Wydatki związane z operacjami wspierającymi zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych w kontekście wybuchu epidemii COVID-19, które stają się kwalifikowalne w wyniku niniejszej zmiany RPO WP 2014-2020 są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.

Wydatki, które nie są związane z operacjami wspierającymi zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych w kontekście wybuchu epidemii COVID-19, ale stają się kwalifikowalne w wyniku niniejszej zmiany RPO WP 2014-2020, są kwalifikowalne od dnia 3 grudnia 2020 r.

Do pobrania:

 1. RPO WP 2014-2020 z dnia 20 stycznia 2021 r. (PDF, 4.43 MB) 2. Wykaz głównych zmian RPO WP 2014-2020 (doc, 82 KB)

 

Wersje archiwalne: 

Wersja archiwalna z 26.05.2020 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), informujemy, że 26 maja 2020 r. uchwałą Nr 161/3456/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji RPO WP 2014-2020 (z dnia 26 maja 2020 r.) są podyktowane zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i koniecznością bieżącego łagodzenia negatywnych skutków choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa.

Wprowadzone do dokumentu zmiany obejmują zmiany o charakterze notyfikacyjnym, które uprzednio zatwierdzone zostały przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 (uchwała Nr 182/XX/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.) oraz zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa. Obejmują one wyłącznie przesunięcia i realokacje dostępnych środków pomiędzy poszczególnymi priorytetami inwestycyjnymi / celami tematycznymi / osiami priorytetowymi wewnątrz EFRR i EFS (zmiany w kategoriach interwencji poszczególnych osi priorytetowych, aktualizacja planu finansowego), które mają na celu łagodzenie wpływu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w kontekście realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia ogłoszenia Komunikatu ZWP w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, tj. od dnia 28 maja 2020 r.

Wydatki na operacje mające na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.

Do pobrania:

 1. RPO WP 2014-2020 z dnia 26 maja 2020 r. (PDF, 4.89 MB) 2. Wykaz głównych zmian RPO WP 2014-2020.(PDF, 208.25 KB)

 

Wersja archiwalna z 26.05.2020 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), informujemy, że 26 maja 2020 r. uchwałą Nr 161/3455/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji RPO WP 2014-2020 (z dnia 23 października 2018 r.) wynikają ze zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz dotychczasowego przebiegu procesu wdrażania Programu. Uwzględniają również wyniki przeglądu śródokresowego, nie zmieniając jednak głównych celów oraz kierunków wsparcia określonych w RPO WP 2014-2020.

Zmiany RPO WP 2014-2020 zostały zaakceptowane decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2020) 3246 z dnia 14 maja 2020 r., a uprzednio zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 (uchwała nr 167/XIX/2019 z dnia 11 grudnia 2019r.) oraz zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa.

Obejmują one m.in.:

 • przesunięcia i realokacje dostępnych środków pomiędzy poszczególnymi priorytetami inwestycyjnymi / celami tematycznymi / osiami priorytetowymi wewnątrz EFRR i EFS (zmiany w kategoriach interwencji poszczególnych osi priorytetowych, aktualizacja planu finansowego),
 • rekalkulacje wartości docelowych wskaźników (w tym znajdujących się w ramach wykonania), wynikających z ww. przesunięć lub potrzeby urealnienia szacunków dokonywanych na wczesnym etapie programowania (zmiany wskaźników, których wartości zostały przekroczone już na obecnym etapie wdrażania lub ich osiągnięcie nie będzie możliwe, co wynika m.in. z różnic w uwarunkowaniach/ założeniach dla realizacji projektów w perspektywie 2014-2020 w porównaniu do perspektywy 2007-2013, stanowiącej punkt wyjścia na etapie szacowania metodologii wskaźników RPO WP 2014-2020), a także usunięcie z Programu wskaźników, które nie wystąpiły w realizowanych projektach,
 • opisy priorytetów inwestycyjnych, typy projektów, typy beneficjentów, grupy docelowe, kierunkowe zasady wyboru projektów.

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia notyfikacji stronie polskiej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej C(2020) 3246 z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającej decyzję wykonawczą C(2015) 910 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce, tj. od dnia 15 maja 2020 r.

Wydatki, które stają się kwalifikowalne dzięki zmianie RPO WP 2014-2020 zatwierdzonej ww. decyzją KE, kwalifikują się do współfinansowania od daty przedłożenia KE wniosku o zmianę Programu, tj. od dnia 31 marca 2020 r.

Do pobrania:

 1. RPO WP 2014-2020 z dnia 26 maja 2020 r. (PDF, 4.56 MB) 2. Wykaz głównych zmian RPO WP 2014-2020.(PDF, 225.98 KB)

 

Wersja archiwalna z 23.10.2018 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 z późn. zm.), informujemy, że 23 października 2018 r. uchwałą Nr 485/10249/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji RPO WP 2014-2020 (z dnia 28 listopada 2017 r.) wynikają ze zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz dotychczasowego przebiegu procesu wdrażania Programu, nie zmieniając jednak głównych celów oraz kierunków wsparcia określonych w RPO WP 2014-2020.

Zakres zmian zaakceptowanych przez KE obejmuje m.in.:

 • zmiany wynikające z Umowy Partnerstwa zmienionej w 2015 r. oraz 2017 r.,
 • typy projektów i typy beneficjentów,
 • kierunkowe zasady wyboru projektów,
 • realokacje środków (zmiany w kategoriach interwencji),
 • zmiany wartości wskaźników,
 • aktualizację zapisów dotyczących planowanego wykorzystania instrumentów finansowych i pomocy zwrotnej.

Wykaz głównych zmian RPO WP 2014-2020 przedstawiono w załączniku.

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia notyfikacji stronie polskiej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej C(2018)6741 z dnia 11 października 2018 r., tj. od dnia 12 października 2018 r.

Wydatki, które stają się kwalifikowalne dzięki zmianie RPO WP 2014-2020 zatwierdzonej ww. decyzją KE, kwalifikują się do współfinansowania od daty przedłożenia KE wniosku o zmianę Programu, tj. od dnia 8 sierpnia 2018 r.

Do pobrania:

 1. RPO WP 2014-2020 z dnia 23 października 2018 r. (PDF, 4.57 MB) 2. Wykaz głównych zmian RPO WP 2014-2020.(PDF, 273.05 KB)

 

Wersja archiwalna z 28.11.2017 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz.1376 z późn. zm.), informujemy, że 28 listopada 2017 r. uchwałą Nr 372/7795/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji RPO WP 2014-2020 (z dnia 1 sierpnia 2017 r.) wynikają z dotychczasowej realizacji inicjatywy Lagging Regions (wprowadzenie zapisów umożliwiających realizację projektów wynikających z ww. inicjatywy, które dotyczą utworzenia i funkcjonowania Podkarpackiego Centrum Innowacji (PI 1b), wsparcia inkubacji przedsiębiorstw (PI 3a) oraz sieciowania MŚP (PI 3a)) oraz obejmują modyfikacje zapisów dotyczących utworzenia w województwie podkarpackim instytucji popularyzujących naukę w ramach PI 10 (aktualne zapisy dotyczą 1 regionalnej instytucji popularyzującej naukę i innowacje).

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej był stosowany od dnia notyfikacji stronie polskiej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej C(2017)7685 z dnia 16 listopada 2017 r., tj. od dnia 17 listopada 2017 r. do 11 października 2018 r. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 listopada 2017 r. (pdf, 5.29 MB)

Załączniki:

 

Wersja archiwalna z 1.08.2017 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz.1376), informujemy, że 1 sierpnia 2017 r. uchwałą Nr 327/6981/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji RPO WP 2014-2020 (z dnia 3 marca 2015 r.) obejmują wyłącznie przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1b (Tabela 7 przedstawiająca zastosowane w Osi Priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka kategorie interwencji w Wymiarze 1 Zakres interwencji).

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej stosowany był od dnia ogłoszenia Komunikatu ZWP w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, tj. od dnia 2.08.2017 r. do dnia 16.11.2017 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (pdf, 4.75 MB)

Załączniki:

 

Wersja archiwalna z 23.02.2015 r.

W związku decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. nr C(2015)910 przyjmującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce, Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. przyjął Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Program był stosowany od dnia 23 lutego 2015 r., to jest od dnia otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej do dnia 1 sierpnia 2017 r.

Poniżej do pobrania dokument RPO WP na lata 2014-2020 wraz załącznikami

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

 
 
 
 

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

2014 - 2021 © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS