W dniu 15 marca 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę nr 366/7254/22, zmieniającą Uchwałę nr 144/3225/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany dokumentu Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, wynikają ze zmniejszenia o 50% środków przeznaczonych na realizację projektu pn. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki (PI 8iii, oś VII, Działanie 7.3 RPO WP na lata 2014-2020).

Dokument Strategii określa kierunki, cele, zasady i sposoby wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Poddziałania 1.4.2 Instrumenty finansowe oraz w ramach Działania 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości RPO WP 2014-2020. Przedmiotowa Strategia stanowi narzędzie implementacji zwrotnych form wsparcia na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Podkarpacia przy zaangażowaniu środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Określa podstawowe obszary i elementy odnoszące się do realizacji projektów, w tym między innymi reguluje: grupę ostatecznych odbiorców wsparcia, założenia produktowe, podmioty zaangażowane we wdrażanie, system dystrybucji, wskaźniki i cele właściwe do osiągnięcia w ramach wdrażania Instrumentów Finansowych. Stanowi załącznik do zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020.

 

Do pobrania:

Strategia Inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 15 marca 2022 r. (pdf, 1.06 MB)

 

Wersje archiwalne: