Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 poz. 1668 z późn. zm.), art. 46 ust. 2, art. 48 ust. 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Zarząd Województwa Podkarpackiego podaje do publicznej wiadomości, iż odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 325/6461/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 października 2021 r.

Zaprojektowane zmiany zostaną uwzględnione w dokumencie RPO WP 2014-2020, który zostanie przyjęty uchwałą ZWP w związku decyzją wykonawczą Komisji z dnia 25.11.2021 r. nr C(2021) 8538 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2015) 910 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inwestycji dla celu wzrostu i zatrudnienia dla regionu Podkarpackie w Polsce.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian RPO WP 2014-2020 zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany RPO WP 2014-2020 w formie ogłoszenia umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stronie BIP Województwa Podkarpackiego oraz w Serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Załączniki: