Z uwagi na specyfikę niniejszego konkursu IOK zaleca, aby Wnioskodawca zapoznał się:

Ponadto zgodnie z interpretacją IZ RPO oraz wyjaśnieniami MIiR należy przyjąć, że co do zasady w projektach realizowanych na podstawie RPZ pn. Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych “Zacznijmy razem podróż do bardziej przyjaznego i włączającego świata” wystąpi pomoc publiczna na szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1073). W RPZ przewidziano bowiem szkolenia z narzędzia przesiewowego M-Chat-R/F oraz szkolenia z ADOS – 2 i ADI-R.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym beneficjentem pomocy publicznej może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania. Przez działalność gospodarczą należy rozumieć oferowanie dóbr i usług na danym rynku. Przedsiębiorca może być zatem zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, spółka cywilna, przedsiębiorstwo państwowe, jak również stowarzyszenie, fundacja czy nawet organ administracji publicznej, o ile prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na oferowaniu określonych dóbr i usług.

Jeżeli wiedza nabyta przez kadrę medyczną w wyniku uczestnictwa w szkoleniach, stanowiących element RPZ i służących jego realizacji, będzie wykorzystywana poza projektem (lub po jego zakończeniu) wyłącznie do działań finansowanych z NFZ, wówczas nie zajdą przesłanki wystąpienia pomocy publicznej. Jeżeli natomiast wiedza, zdobyta w wyniku udziału w szkoleniu współfinansowanym ze środków EFS, będzie wykorzystywana przez kadrę medyczną także do realizacji działań komercyjnych na rynku, wówczas należy dokonać analizy pod kątem możliwości wystąpienia pomocy publicznej.

Wykluczenie pomocy publicznej mogłoby nastąpić po zapewnieniu, że wsparcie szkoleniowe uzyskane w trakcie projektu przez pracowników danego podmiotu leczniczego, służy jedynie do realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia (świadczeń udzielanych ze środków publicznych w ramach projektu EFS lub przy finansowaniu w ramach kontraktu z NFZ). W celu weryfikacji wystąpienia przesłanki do objęcia wsparcia szkoleniowego realizowanego na podstawie RPZ przepisami pomocy publicznej/pomocy de minimis zaleca się (wymóg minimalny) zebranie od podmiotów które uzyskają dofinansowanie oświadczeń o zakresie świadczonych przez personel medyczny usług.