W nawiązaniu do § 17 Regulaminu konkursu dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne oraz z uwagi na nowatorski charakter złożonych projektów, które wymagają pogłębionej analizy, zakończenie analizy merytorycznej projektów oraz ich wybór do dofinansowania nastąpi w lipcu 2019 r.