1. Zespół ds. koordynacji opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027 wraz z Zespołami Zadaniowymi ds. wsparcia przygotowania programu regionalnego w ramach nowych 5 celów Polityki Spójności zostały powołane przez Zarząd Województwa w marcu 2019 r. W dniu 22 grudnia 2020 r., Zarząd Województwa rozszerzył skład Zespołu o przedstawicieli strony rządowej, samorządowej (w tym jednostek samorządu terytorialnego), partnerów społecznych i gospodarczych, w tym organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych.

Przy rozszerzaniu Zespołu ds. koordynacji opracowania programu regionalnego 2021-2027 Instytucja Zarządzająca kierowała się rekomendacjami zawartymi w uchwale Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej nr 1/2020 z dnia 22 października 2020 r., w związku z czym wystąpiła z zaproszeniem do przedstawicieli poszczególnych sektorów o wskazanie osób, które będą pełnić funkcję członków Zespołu, tj. Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, organów administracji rządowej (tj. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Zdrowia).

 1. W skład Zespołu ds. koordynacji opracowania programu regionalnego 2021-2027 wchodzą przedstawiciele:

STRONY SAMORZĄDOWEJ:

 1. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym:
  • Zarządu Województwa Podkarpackiego i departamentów Urzędu Marszałkowskiego istotnych dla programowania i zarządzania Programem,
 2. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
 3. Innych jednostek samorządu terytorialnego:
  • Prezydent Miasta Tarnobrzega,
  • Starosta Krośnieński,
  • Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
  • Wójt Gminy Lubaczów.

STRONY RZĄDOWEJ:

 • Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Departamentu Oceny Inwestycji, Ministerstwo Zdrowia.

STRONY PARTNERÓW:

 1. organizacji pozarządowych:
  • Stowarzyszenia „EKOSKOP” (reprezentacja społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie zrównoważonego rozwoju/ochrony środowiska),
  • Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu (reprezentacja społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie włączenia społecznego, praw osób z niepełnosprawnościami, równości płci i niedyskryminacji).
 2. środowisk naukowych:
  • Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. partnerów gospodarczych:
  • Safran Transmission Systems Poland,
  • TOP SA, Klaster IT.
 1. W 2020 r. i 2021r. w ramach poszczególnych Zespołów Zadaniowych trwały prace i uzgodnienia dotyczące projektów opisów poszczególnych priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027). Następnie, po zaakceptowaniu wstępnego projektu FEP 2021-2027 przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 9 listopada 2021 r., przeprowadzone zostały spotkania Zespołu ds. koordynacji opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027 na temat kształtu Programu i poszczególnych jego priorytetów. Spotkania te odbyły się w dniach od 16 listopada do 10 grudnia 2021r., tj.:
 • 16.11.2021r. – spotkanie rozpoczynające uzgodnienia wstępnego projektu FEP 2021-2027 w ramach Zespołu,
 • 22.11.2021r. – uzgodnienie zapisów Programu w zakresie Priorytetu 1 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka,
 • 26.11.2021r. - uzgodnienie zapisów Programu w zakresie Priorytetu 3 Mobilność miejska oraz Priorytetu 4 Mobilność i łączność,
 • 1.12.2021r. - uzgodnienie zapisów Programu w zakresie Priorytetu 2 Energia i środowisko,
 • 3.12.2021r. - uzgodnienie zapisów Programu w zakresie Priorytetu 6 Rozwój zrównoważony terytorialnie,
 • 6.12.2021r. - uzgodnienie zapisów Programu w zakresie Priorytetu 5 Infrastruktura bliżej ludzi,
 • 10.12.2021r. - uzgodnienie zapisów Programu w zakresie Priorytetu 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian oraz Priorytetu 8 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,
 1. W dniu 22 grudnia 2021r. Zespół ds. koordynacji opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027 podjął w drodze konsensusu stanowisko w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Pozytywnie zaopiniowany przez Zespół projekt FEP 2021-2027 został przekazany do Zarządu Województwa Podkarpackiego celem jego przyjęcia i skierowania na konsultacje społeczne.

PARTNERSTWO ORAZ BUDOWANIE POTENCJAŁU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO w FEP 2021-2027

Zalecenia Rady Unii Europejskiej dla Polski, opracowane w ramach semestru europejskiego, oraz Wytyczne inwestycyjne dla Polski w zakresie finansowania polityki spójności na lata 2021-2027 (załącznik D do Sprawozdania krajowego – Polska 2019) wskazują, iż na poziomie każdego Programu należy zapewnić odpowiednią kwotę środków przeznaczoną na budowanie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, aby umożliwić im udział w operacjach wspieranych przez EFS+.

Zgodnie z założeniami projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 zarówno ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zapewniono wsparcie, którego beneficjentami mogą być NGO’s. Ponadto, w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w którym partnerzy społeczni i organizacje społeczeństwa obywatelskiego mają szczególną rolę do odegrania, zaprogramowane zostały działania na rzecz budowania ich potencjału instytucjonalnego, wzmacniania dialogu społecznego i obywatelskiego, a także działania na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społeczno- gospodarczym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

W ramach CP4 w Priorytecie 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, w obszarze:

 • Rynku Pracy w celu szczegółowym d) wspierany będzie rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego poprzez planowane zaangażowanie partnerów społecznych i przedsiębiorstw mających na celu rozwiązywanie problemów związanych z segregacją płci i niwelowaniem różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn oraz zaplanowano inne typy projektów dotyczące adaptacji i wsparcia rozwiązań poprawiających warunki pracy, z możliwością zaangażowania w tych obszarach również organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów lokalnych.
 • Włączenia społecznego w celu szczegółowym l) przewiduje się działania mające na celu wsparcie potencjału organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej lub reintegracji społeczno-zawodowej lub na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży, rodziny i pieczy zastępczej.

Nie wyklucza się także możliwości wsparcia i zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji dialogu obywatelskiego w innych obszarach EFS+ nie ujętych aktualnie w propozycji projektu Programu.

Ewentualne zmiany zostaną uwzględnione w efekcie konsultacji społecznych.