Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typu projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17.

Liczba złożonych

wniosków (szt.)

Całkowita wartość

projektów (zł)

Wnioskowana kwota dofinansowania (zł)

Kwota alokacji (zł)

251

133 942 120,77 zł

83 985 159,80 zł

50 000 000 zł*

*Szacunkowa kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów może ulec zmianie.