Informacja o zakończonym naborze wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 ­– 2020 - nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-007/17

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektu (PLN)

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN)

Kwota alokacji (PLN)

1

41 839 000,00

41 839 000,00

60 000 000,00