podkarpackie-header

UE header

Często zadawane pytania

W jakim działaniu poza działaniem w osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie można kupować komputery?

Dla poszczególnych działań/poddziałań ujętych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 obowiązuje generalna zasada, iż do dofinansowania w ramach projektu kwalifikują się wydatki służące wyłącznie realizacji celów działania / poddziałania. Wydatki powinny być zaplanowane w sposób planowy i racjonalny.

Komputery mogą być dofinansowane w ramach Programu w tych działaniach, gdzie tematycznie wpisują się w cele działania/ poddziałania, a dla ich realizacji przewidziano zakup wyposażenia. Zakup komputerów musi wynikać z przemyślanych działań, a ich ilość i parametry mają służyć w sposób optymalny do realizacji zaplanowanych zadań w projekcie. Nie jest możliwe dofinansowanie projektów, których celem jest wyłącznie „dosprzętowienie” wnioskodawcy/podmiotu/jednostki w sprzęt komputerowy.

Od kiedy obowiązuje umieszczanie zapytań ofertowych poniżej 30 tyś euro na stronie RPO?

Upublicznienie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl obowiązuje od dnia 14 października 2015 r. (Uchwała Nr 103/2271/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie przyjęcia Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

Jaka będzie obowiązywać procedura dla zamówień publicznych do kwoty 30 tys euro?

Szczegółowy opis warunków i procedur obowiązujących dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, został przestawiony w Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp.
Ww. Wytyczne zostały zamieszczone na stronie internetowej: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wytyczne-iz/442-wytyczne-instytucji-zarzadzajacej-regionalnym-programem-operacyjnym-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020-w-sprawie-udzielania-zamowien-wspolfinansowanych-ze-srodkow-efrr-w-stosunku-do-ktorych-nie-stosuje-sie-ustawy-prawo-zamowien-publicznych

Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów RPO WP, w stosunku do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp następuje zgodnie z:

  1. zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale II ww. Wytycznych w przypadku:

-        beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),

-        beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień publicznych których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),

-        beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień sektorowych, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),

b. uproszczoną zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale III ww. Wytycznych, w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość wynosi od 10 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

c. zasadą rozeznania rynku, o której mowa w rozdziale IV ww. Wytycznych, w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość wynosi poniżej kwoty 10 tys. zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

 

Udzielanie zamówień:

Jak wytyczne IZ w sprawie udzielania zamówień, w stosunku do których nie stosuje się ustawy pzp mają się do wewnętrznych regulaminów tego dotyczących w każdej z gmin?

Mając na uwadze zapisy Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, beneficjent może udzielić zamówienia w oparciu o wewnętrzne regulacje tylko w ramach zasady rozeznania rynku, która ma zastosowanie do zamówień o wartości szacunkowej poniżej 10 tys. zł netto, jeżeli odpowiadają one zasadom ogólnym, o których mowa w Rozdziale I oraz wymaganiom opisanym w Rozdziale IV (patrz pkt 47 Wytycznych). W szczególności wewnętrzne regulacje Beneficjenta muszą zapewnić poniesienie wydatków zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

  1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
  2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
  3. w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

Beneficjent zobowiązany jest zatem w zamówieniach o wartości poniżej 10 tys. zł netto:

  1.  wysłać zapytania ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, lub
  2. dokonać rozeznania rynku poprzez porównanie co najmniej trzech cenników, katalogów, ofert ze stron internetowych, które wraz z „Protokołem postępowania” powinny być przechowywane przez Beneficjenta

Czy należy je zmienić?

IZ nie wymaga dostosowywania zapisów regulaminów wewnętrznych udzielania zamówień publicznych równolegle z przyjęciem i późniejszymi zmianami zapisów Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne zmiany zapisów w wewnętrznych aktach prawnych Beneficjentów podmiotów zależą wyłącznie od ich decyzji.

 A co z zamówieniami, które już zostały wykonane, przed pojawieniem się wytycznych?

Jeżeli Beneficjent rozpoczął realizację projektu przed dniem wejścia w życie ww. Wytycznych (tj. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia zmierzającego do rozpoczęcia robót budowlanych, zamówienia urządzeń lub podjęcia innego zobowiązania przed 14.10.2015 r.), Instytucja Zarządzająca RPO WP uzna, że zasady, o których mowa w pkt. 5 i 6 ww. Wytycznych zostały spełnione jeżeli wyśle on zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz opublikuje ogłoszenie co najmniej na własnej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę (Instytucja Zarządzająca RPO WP zaleca, aby ogłoszenie o zamówieniu było publikowane również na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl).

Jednocześnie w pkt 51 Wytycznych przewidziano, że „Każdy Beneficjent przystępując do określania zakresu wydatków kwalifikowanych w projekcie przewidzianym do współfinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WP powinien dokonać uprzedniej analizy, czy procedura udzielenia zamówienia, które zamierza włączyć w zakres projektu, została przeprowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszych Wytycznych”. Powyższy zapis ma za zadanie zwrócenie Wnioskodawcom uwagi na to, że zasady dot. udzielania zamówień określone w Wytycznych, będą wymagane również w odniesieniu do zamówień udzielonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Zobacz również:

Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych