W związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 ogłoszonego w dniu 26 lipca 2016 r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej o kwotę 17 043 615,66  PLN, do łącznej wysokości 37 043 615,66  PLN kwoty dofinansowania, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Zobacz wyniki naboru