Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 dokonał zmiany regulaminu konkursu zamkniętego nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-016/17 w ramach Działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w zakresie rozszerzenia listy podmiotów mogących pełnić rolę Partnera w projektach realizowanych w ramach w/w działania.

Powyższe zmiany mają zastosowanie od dnia 18.05.2017 r.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Zobacz ogłoszenie o naborze