Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informacje o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16 Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP.

 

Zobacz wyniki konkursu.