Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (PDF, 370.55 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF, 149.67 KB)

Wyniki naboru wniosków