Instytucja Organizująca Konkurs - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (PDF, 301.46 KB)