Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zatwierdzona została Lista ocenionych projektów oraz dokonano wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.02.01.00-IZ-00-18-002/16, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Wyniki naboru