Nowości w portalu RPO WP na lata 2007 - 2013 http://www.rpo.podkarpackie.pl opis Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 2014-12-11 12:52:03 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3530 <div style="text-align: justify;">W dniu 9 grudnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn<i>. &bdquo;Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)&rdquo; </i>złożony w&nbsp;dniu 30.09.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej <span>III Społeczeństwo informacyjne</span>.</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Dokonując oceny strategicznej Zarząd Województwa uznał, iż projekt jest zgodny z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa i przyznał dodatkowe 20 punktów.</div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center">&nbsp;</div> <div>Wniosek wybrany do dofinansowania po ocenie strategicznej:</div> <div><b>&nbsp;</b></div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody><tr> <td width="33" rowspan="2"><div align="center">Lp.</div></td> <td width="128" rowspan="2"><div align="center">Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13)</div></td> <td width="111" rowspan="2"><div align="center">Wnioskodawca</div></td> <td width="286" rowspan="2"><div align="center">Tytuł projektu</div></td> <td width="132" rowspan="2"><div align="center">Całkowity koszt projektu</div> <div align="center">(w zł)</div></td> <td width="217" colspan="2"><div align="center">Dotacja, w tym z:</div></td> <td width="99" rowspan="2"><div align="center">Suma uzyskanych punktów po ocenie merytorycznej i strategicznej</div></td> </tr> <tr> <td width="113"><div align="center">EFRR</div> <div align="center">(w zł)</div></td> <td width="104"><div align="center">Budżetu Państwa</div> <div align="center">(w zł)</div></td> </tr> <tr> <td width="33"><div align="center">1</div></td> <td width="128"><div align="center">WND-RPPK.03.01.00-18-004/14</div></td> <td width="111"><div align="center">Wojewódzki Zespół Specjalistyczny</div> <div align="center">w Rzeszowie</div></td> <td width="286"><div align="center">Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)</div></td> <td width="132"><div align="center">3&nbsp;711&nbsp;169,74</div></td> <td width="113"><div align="center">3&nbsp;154&nbsp;494,26</div></td> <td width="104"><div align="center">0,00</div></td> <td width="99"><div align="center">77,57</div></td> </tr> </tbody></table> <div align="center">&nbsp;</div> <div>Nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty kosztów całkowitych i wnioskowanej dotacji podano zgodnie z treścią złożonego wniosku.</div> <div>&nbsp;</div> Biuletyn informacyjny RPO WP na lata 2007-2013 w 2014 r. 2014-12-09 09:45:09 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3529 <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 &quot;Inwestujemy w rozwój&quot;. Numery z 2014 roku.<br /></span></span></strong></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>&nbsp;<em>Biuletyn Nr 1/2014&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </em></strong><strong><em><strong><em>Biuletyn Nr 2/2014</em></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </em></strong></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong><em><strong><em>Biuletyn Nr 3/2014</em></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; </em></strong></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong><em><strong><em>Biuletyn Nr 4/2014</em></strong> <br /></em></strong></span></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><em><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/94/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3121" target="_blank"><img width="170" height="240" alt="" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/1_2014_biul_okl_popr.png" /></a>&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3314"><img width="170" height="240" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/2_2014_biul_okl.PNG" alt="" /></a>&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/94/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3461"><img width="171" height="240" alt="" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/141002_biu3_14_okl.PNG" /></a> <a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3527"><img width="169" height="240" alt="" src="/pliki/image/Dzia%C5%82ania%20promocyjne/biulet_inwestujemy_w/2014_biulet_4olk.PNG" /></a><br /></em></span></span></strong></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p> Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (4/2014) 2014-12-09 09:27:54 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3527 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Zapraszamy do lektury ostatniego w tym roku numeru biuletynu RPO WP<em> Inwestujemy w rozwój</em>, z tematem przewodnim, jakim jest innowacyjność.<br />&nbsp;&nbsp; Do bilansu dokonań z przeszłości odnosi się wywiad z Iwoną Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, która jednocześnie objaśnia, jakie znaczenie w nowym okresie korzystania z Funduszy Europejskich będzie mieć innowacyjność.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp; Oprócz informacji o podkarpackich innowacjach i <em>dobrych praktykach</em> zrealizowanych w naszym regionie, znajdą Państwo w naszym wydawnictwie raport, pokazujący, że przedsiębiorcy z Podkarpacia bardzo dobrze radzą sobie z możliwościami, jakie dają środki Unii Europejskiej. <br />&nbsp;&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><em>&nbsp; Zapraszamy !</em><br />&nbsp; </p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Wersje <strong>Biuletynu:</strong></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><ul><li><strong><em>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.s-print.com.pl/biuletyn/inwestujemy_w_rozwoj/">mobilna;</a></em></strong></li><li>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/2014_4_biul_iwr.pdf"><em><strong>do pobrania</strong></em> (.pdf)</a></li></ul> INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZONEJ PONOWNEJ OCENY STRATEGICZNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 SCHEMAT B – NABÓR 2013 2014-12-05 09:22:53 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3525 <p>2 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dokonał oceny strategicznej projektów nr WND-RPPK.01.01.00-18-015/13, złożonego w dniach od 21 lutego 2013 r. do 22 marca 2013 r. (edycja III), w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe Przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal"><a href="/pliki/file/os_I/2014/12/lista_pod_1_1_2013.doc"><i><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania</span></i></a></p></p> INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZONEJ PONOWNEJ OCENY STRATEGICZNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 SCHEMAT B – NABÓR 2009 2014-12-05 09:12:23 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3524 <p>2 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dokonał oceny strategicznej projektów nr WND-RPPK.01.01.00-18-212/09, WND-RPPK.01.01.00-18-741/09, złożonych w dniach od 30 czerwca 2009 r. do 4 września 2009 r. (edycja II), w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe Przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</p><p><a href="/pliki/file/os_I/2014/12/lista_pod_mikro.doc">Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania (mikro)<br /></a></p> Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego w ramach osi priorytetowej III - Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 2014-12-02 11:20:06 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3523 <p>Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) złożonego w dniu 30.09.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję konkursową wniosek uzyskał powyżej wymaganego minimum 30% maksymalnej liczby punktów i przeszedł do kolejnego etapu oceny &ndash; oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.<br />&nbsp;</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" width="100%"> <tbody><tr> <td width="27" rowspan="2"><div align="center">Lp.</div></td> <td width="123" rowspan="2"><div align="center">Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13)</div></td> <td width="133" rowspan="2"><div align="center">Wnioskodawca</div></td> <td width="302" rowspan="2"><div align="center">Tytuł projektu</div></td> <td width="113" rowspan="2"><div align="center">Całkowity koszt projektu</div> <div align="center">(PLN)</div></td> <td width="208" colspan="2"><div align="center">Dotacja, w tym z:</div></td> <td width="104" rowspan="2"><div align="center">Wynik oceny merytorycznej</div> <div align="center">/liczba uzyskanych punktów/</div></td> </tr> <tr> <td width="104"><div align="center">EFRR (PLN)</div></td> <td width="104"><div align="center">Budżetu Państwa (PLN)</div></td> </tr> <tr> <td width="27">&nbsp;</td> <td width="123"><div align="center">WND-RPPK.03.01.00-18-004/14</div></td> <td width="133"><div align="center">Wojewódzki Zespół Specjalistyczny <br /> w Rzeszowie</div></td> <td width="302"><div align="center">Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)</div></td> <td width="113"><div align="center">3 711 169,74</div></td> <td width="104"><div align="center">3 154 494,26</div></td> <td width="104"><div align="center">0,00</div></td> <td width="104"><div align="center">57,57</div></td> </tr> </tbody></table><p>Nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty kosztów całkowitych i wnioskowanej dotacji podano zgodnie z treścią złożonego wniosku.</p> Badania ewaluacyjne 2014 r. 2014-12-02 10:15:52 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3521 <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Badanie ewaluacyjne &bdquo;Ocena działań informacyjno &ndash; promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013&rdquo;</span></span></strong></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><strong>Okres realizacji:</strong> lipiec &ndash; październik 2014 r.<br /><strong>Wykonawca:</strong> Agrotec Polska Sp. z o.o. <br /><strong>Cel badania: </strong>Ocena polityki komunikacyjnej oraz rezultatów działań informacyjno &ndash; promocyjnych zdefiniowanych w Planie komunikacji RPO WP 2007-2013. </p><p style="text-align: left;"><strong><em><br />Do pobrania:</em></strong></p><ul><li><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_iii/141202_raport_konc.pdf" target="_blank"><strong>Raport końcowy</strong></a></li><li><a href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_iii/141202_mapy_dz_in_pr.doc" target="_blank"><strong>Załącznik &ndash; </strong>Przestrzenny rozkład i zasięg zastosowanych narzędzi promocyjnychw ramach RPO WP na lata 2007-2013. </a></li></ul><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><hr /><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Badanie ewaluacyjne &bdquo;10 lat województwa podkarpackiego w UE &ndash; ocena wykorzystania funduszy europejskich w rozwoju regionu&rdquo;</strong></span></span><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Okres realizacji: </strong>maj &ndash; wrzesień 2014 r.<br /><strong>Wykonawca:</strong> konsorcjum firm: Zachodniopomorska Pracowania Badawcza Marta Rzeczkowska &ndash; Owczarek oraz Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o<br /><strong>Cel badania:</strong> Ocena efektywności wykorzystania funduszy europejskich w kontekście społeczno-gospodarczego rozwoju województwa podkarpackiego.<br /><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Do pobrania:</em></strong></p><ul><li><strong><a target="_blank" href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_i/141015_rap_konc_16092014_rozw.pdf">Raport końcowy</a></strong></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_i/141015_matr_proj_lata_2004_2014.xls"><strong>Załącznik </strong>&ndash; Matryca projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego w latach 2004-2014 z podziałem na powiaty. </a><br />&nbsp;</li></ul><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><hr /><p style="text-align: center;"><br /><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Badanie ewaluacyjne: &bdquo;Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020&rdquo;</strong></span></span><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Okres realizacji:</strong> maj &ndash; wrzesień 2014r.<br /><strong>Wykonawca:</strong> konsorcjum firm: WYG PSDB Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy &bdquo;S-TO-S&rdquo;<br /><strong>Cel badania:</strong> Ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kontekście luki finansowej.<br /><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Do pobrania:</em></strong></p><ul><li><strong><a target="_blank" href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_ii/141015_rap_konc_inz_fin_14_20.pdf">Raport końcowy</a><br /></strong></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_ii/141015_zal_do_raportu.pdf"><strong>Załącznik</strong></a><br />&nbsp;</li></ul><p>&nbsp;</p> Informacja dotycząca złożenia wniosku kluczowego w ramach działania 4.4 - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie 2014-12-02 09:30:57 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3520 <p>W dniu 28.11.2014 r. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie złożyła wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. &bdquo;Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt zapewniający zapobieganie, przeciwdziałania oraz likwidację negatywnych skutków zagrożeń naturalnych, technologicznych oraz społecznych&rdquo; w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</p> <p>&nbsp;</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="102"><div align="center">Nr wniosku <br /> wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)</div></td> <td width="113"><div align="center">Wnioskodawca</div></td> <td width="217"><div align="center">Tytuł projektu</div></td> <td width="117"><div align="center">Całkowity koszt projektu <br /> w /zł/</div></td> <td width="126"><div align="center">Wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR <br /> w /zł/</div></td> </tr> <tr> <td width="102"><div align="center">WND-RPPK.04.04.00-18-002/14</div></td> <td width="113"><div align="center">Komenda Wojewódzka Policji <br /> w Rzeszowie</div></td> <td width="217"><div align="center">Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt zapewniający zapobieganie, przeciwdziałania oraz likwidację negatywnych skutków zagrożeń naturalnych, technologicznych oraz społecznych</div></td> <td width="117"><div align="center">4&nbsp;323&nbsp;015,00</div></td> <td width="126"><div align="center">3&nbsp;616&nbsp;070,00</div></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nazwę Wnioskodawcy, kwoty całkowitego kosztu i wnioskowanego dofinansowania z EFRR podano zgodnie z treścią złożonego wniosku. Podano pełny tytuł projektu, zgodny z umową dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego z 30.10.2014 r. W formularzu wniosku tytuł został skrócony z przyczyn technicznych.</p> Wyniki powtórnej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.3 2014-11-28 10:57:36 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3519 <p>Wyniki powtórnej oceny merytorycznej wniosków o&nbsp;dofinansowanie nr WND-RPPK.01.03.00-18-018/13 oraz WND-RPPK.01.03.00-18-53/13 przedłożonych w ramach osi I Konkurencyjna i&nbsp;innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Regionalny System Innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013<a title="" name="_ftnref1" href="#_ftn1"><span><span><span><span>[1]</span></span></span></span></a><b>,</b></p> <div align="center"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" width="100%"> <tbody><tr> <td width="3%"><div align="center"><b>Lp.</b></div></td> <td width="21%"><div align="center"><b>Nr wniosku wg KSI<br /> (SIMIK 07-13)</b></div></td> <td width="21%"><div align="center"><b>Wnioskodawca</b></div></td> <td width="23%"><div align="center"><b>Tytuł projektu</b></div></td> <td width="11%"><div align="center"><b>Wynik oceny dopuszczającej</b></div> <div align="center"><b>[pozytywny/negatywny]</b></div></td> <td width="18%"><div align="center"><b>Wynik oceny jakościowej</b></div> <div align="center"><b>[liczba uzyskanych punktów]</b></div></td> </tr> <tr> <td width="3%"><div align="center"><span>1.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>&nbsp;</div></td> <td width="21%"><div align="center">WND-RPPK.01.03.00-18-018/13</div></td> <td width="21%"><div align="center">Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza</div></td> <td width="23%"><div>Wykorzystanie narzędzi molekularnych i proteomicznych do poszukiwania genów i enzymów <br /> o potencjale biotechnologicznym.</div></td> <td width="11%"><div align="center">Pozytywny</div></td> <td width="18%"><div align="center">97,5</div></td> </tr> <tr> <td width="3%"><div align="center"><span>2.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>&nbsp;</div></td> <td width="21%"><div align="center">WND-RPPK.01.03.00-18-053/13</div></td> <td width="21%"><div align="center">Wyższa Szkoła Informatyki <br /> i Zarządzania z siedzibą <br /> w Rzeszowie</div></td> <td width="23%" valign="top"><div>Nowe metody analizy <br /> i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji.</div></td> <td width="11%"><div align="center">Pozytywny</div></td> <td width="18%"><div align="center">100</div></td> </tr> </tbody></table></div> <div><br clear="all" /> <hr align="left" width="33%" size="1" /> <div id="ftn1"><div><a title="" name="_ftn1" href="#_ftnref1"><span><span><span>[1]</span></span></span></a> ponowna ocena merytoryczna wniosku nr <b>WND-RPPK.01.03.00-18-018/13</b>wynikała z faktu, iż Beneficjent zrezygnował ze wskaźnika produktu projektu (&sect; 15 ust. 15 umowy o dofinansowanie nakazuje w takim przypadku przeprowadzenie ponownej oceny projektu począwszy od oceny merytorycznej); konieczność przeprowadzenia ponownej oceny merytorycznej wniosku nr&nbsp;<b>WND-RPPK.01.03.00-18-053/13</b> wynikała&nbsp; z faktu, iż Beneficjent zmienił wartość wskaźnika produktu projektu o więcej niż 25 % (&sect; 15 ust. 15 umowy o dofinansowanie nakazuje w takim przypadku przeprowadzenie ponownej oceny merytorycznej projektu począwszy od oceny merytorycznej).</div> <div>&nbsp;</div></div></div> Wynik powtórnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.3 - Navitel 2014-11-28 10:51:11 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3518 <p>Wynik powtórnej oceny merytorycznej wniosku o&nbsp;dofinansowanie nr WND-RPPK.01.03.00-18-047/12 pn. &bdquo;Opracowanie synchronizatora pętli czasu GPS nowej generacji&rdquo; przedłożonego w ramach osi I Konkurencyjna i&nbsp;innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Regionalny System Innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span><span><span><span>[1]</span></span></span></span></a><b>,</b></p> <div align="center"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="3%"><div align="center"><b>Lp.</b></div></td> <td width="21%"><div align="center"><b>Nr wniosku wg KSI<br /> (SIMIK 07-13)</b></div></td> <td width="21%"><div align="center"><b>Wnioskodawca</b></div></td> <td width="23%"><div align="center"><b>Tytuł projektu</b></div></td> <td width="11%"><div align="center"><b>Wynik oceny dopuszczającej</b></div> <div align="center"><b>[pozytywny/negatywny]</b></div></td> <td width="18%"><div align="center"><b>Wynik oceny jakościowej</b></div> <div align="center"><b>[liczba uzyskanych punktów]</b></div></td> </tr> <tr> <td width="3%"><div align="center"><span>1.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>&nbsp;</div></td> <td width="21%"><div align="center">WND-RPPK.01.03.00-18-047/12</div></td> <td width="21%"><div align="center">NAVITEL <br /> Sp. z o.o.</div></td> <td width="23%"><div align="center">Opracowanie synchronizatora pętli czasu GPS nowej generacji.</div></td> <td width="11%"><div align="center">Pozytywny</div></td> <td width="18%"><div align="center">60</div></td> </tr> </tbody> </table></div> <div><br clear="all" /> <hr align="left" width="33%" size="1" /> <div id="ftn1"><div><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span><span><span>[1]</span></span></span></a> przeprowadzenie ponownej oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPPK.01.03.00-18-047/12 wynikało z faktu, iż Beneficjent zmienił wartości wskaźników produktu projektu o więcej niż 25 % (&sect; 15 ust. 15 umowy o dofinansowanie nakazuje w takim przypadku przeprowadzenie ponownej oceny merytorycznej projektu począwszy od oceny merytorycznej).</div></div></div> Wytyczne w zakresie informacji i promocji 2014-11-27 10:29:06 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3517 <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger; "><strong>Aktualna wersja Wytycznych z października 2011 r.:</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Do pobrania:</p><p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wytyczne%20informacja%20i%20promocja/wytyczne_11_10_2011/wytyczne_promocji_11_10_2011.rar"><span style="font-size: larger; "><em>Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji</em></span></a></p><hr /><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="font-size: larger;">Poprzednia wersja<em>&nbsp;Wytycznych</em>&nbsp;z kwietnia 2011 r. :</span></strong><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Do pobrania:<br /></span></span></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wytyczne%20informacja%20i%20promocja/wytyczne_04_2011_z_zalacz/wyt_dla_benef_kwi_11.doc" target="_blank"><em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji</span></span></em></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Załączniki do Wytycznych:<br /></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wytyczne%20informacja%20i%20promocja/wytyczne_04_2011_z_zalacz/zalacznik_1_zestawy_znakow.pdf" target="_blank"><em>załącznik 1</em></a></span><em><span style="font-family: Arial;"><br /></span></em></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wytyczne%20informacja%20i%20promocja/wytyczne_04_2011_z_zalacz/zalacznik_2_tablice.pdf" target="_blank"><em>załącznik 2</em></a></span><em><span style="font-family: Arial;"><br /></span></em></span></p><p style="text-align: justify;"><em><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wytyczne%20informacja%20i%20promocja/wytyczne_04_2011_z_zalacz/zalacznik_3_plakietki.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">załącznik 3</span></span></a></em><span style="font-family: Arial;"><br /></span></p><hr /><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="font-size: larger;">Poprzednia wersja <em>Wytycznych </em>z sierpnia 2010 r.:</span></strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: larger;"> </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wytyczne%20informacja%20i%20promocja/wytyczne_dla_benef.doc" target="_blank"><em><span style="font-family: Arial;">Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji</span></em></a></span></span></p> Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.1 schemat B edycja III 2014-11-26 15:11:12 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3516 <div style="text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;Times New Roman&quot;;">Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w dniach od 21</span><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> lutego 2013 r.</span></strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;Times New Roman&quot;;">do 22 marca</span><strong><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> <br /> 2013 r.</span></strong><b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;Times New Roman&quot;;">,</span></b><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;Times New Roman&quot;;"> w ramach Działania 1.1 </span><strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne</span></strong><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;Times New Roman&quot;;">, Oś priorytetowa I Konkurencyjna <br /> i Innowacyjna Gospodarka, RPO WP na lata 2007-2013 III edycja</span></div> <div style="text-align:justify;line-height:115%">&nbsp;</div> <div align="center"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse; border: medium none;"> <tbody><tr style="page-break-inside:avoid; height:13.8pt"> <td width="3%" style="width:3.2%;border:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.8pt"><div align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><b><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Lp.</span></b></div></td> <td width="14%" style="width:14.6%;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.8pt"><div align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><b><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Numer wniosku wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)</span></b></div></td> <td width="25%" style="width:25.54%;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.8pt"><div align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><b><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Wnioskodawca</span></b></div></td> <td width="31%" style="width:31.92%;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.8pt"><div align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><b><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Tytuł projektu</span></b></div></td> <td width="13%" style="width:13.68%;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.8pt"><div align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><b><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Wynik oceny</span></b></div> <div align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><b><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">dopuszczającej</span></b></div> <div align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><b><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">negatywna / pozytywna</span></b></div></td> <td width="11%" style="width:11.06%;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.8pt"><div align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><b><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Wynik oceny </span></b></div> <div align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><b><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">jakościowej </span></b></div> <div align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><b><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">(ilość uzyskanych </span></b></div> <div align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><b><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">punktów)</span></b></div> <div align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal"><b>&nbsp;</b></div></td> </tr> <tr style="page-break-inside:avoid; height:1.0cm"> <td width="3%" style="width:3.2%;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><div style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:2.85pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="Arial Narrow&quot;;Arial Narrow&quot;">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span>&nbsp;</div></td> <td width="14%" style="width:14.6%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><div align="center" style="text-align:center"><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">WND-RPPK.01.01.00-18-015/13</span></div></td> <td width="25%" style="width:25.54%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><div style="text-align:justify"><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Usługi Budowlane Katarzyna Tomaszewska</span></div></td> <td width="31%" style="width:31.92%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><div style="text-align:justify"><i><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&bdquo;</span></i><i><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Dywersyfikacja działalności firmy Usługi Budowlane Katarzyna Tomaszewska poprzez zakup urządzeń do myjni</span></i><i><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&rdquo;</span></i></div></td> <td width="13%" style="width:13.68%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><div align="center" style="text-align:center"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;Arial Unicode MS&quot;">Pozytywna</span></div></td> <td width="11%" style="width:11.06%;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:1.0cm"><div align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;text-indent:0cm"><span style="font-size:10.0pt;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">64</span></div></td> </tr> </tbody></table></div> Informacja dotyczaca zakończenia ponownej oceny merytorycznej w ramach działania 1.1 schemat B edycja II 2014-11-26 15:06:11 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3515 <div style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w terminie od 30 czerwca 2009 r. do&nbsp;4 września 2009 r., w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, edycja II.</span></div> <div align="center" style="margin-top:6.0pt;text-align:center">&nbsp;</div> <div align="center"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" width="100%" style="margin-left:-1.9pt;border-collapse:collapse; border:none;"> <tbody><tr style="height:58.8pt"> <td width="41" style="width:30.75pt;border:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:58.8pt"><div style="margin-top:4.8pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 4.8pt;margin-left:0cm;text-indent:0cm"><b><span style="font-size:11.0pt;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Lp.</span></b></div></td> <td width="238" style="width:178.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:58.8pt"><div align="center" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0cm; margin-bottom:4.8pt;margin-left:0cm;text-align:center; text-indent:0cm"><b><span style="font-size:11.0pt;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Nr wniosku wg KSI<br /> (SIMIK 07-13)</span></b></div></td> <td width="227" style="width:6.0cm;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:58.8pt"><div align="center" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0cm; margin-bottom:4.8pt;margin-left:0cm;text-align:center; text-indent:0cm"><b><span style="font-size:11.0pt;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Wnioskodawca</span></b></div></td> <td width="312" style="width:233.85pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:58.8pt"><div align="center" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0cm; margin-bottom:4.8pt;margin-left:0cm;text-align:center; text-indent:0cm"><b><span style="font-size:11.0pt;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Tytuł projektu</span></b></div></td> <td width="132" style="width:99.25pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:58.8pt"><div align="center" style="text-align:center"><b><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Wynik oceny</span></b></div> <div align="center" style="text-align:center"><b><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">dopuszczającej</span></b></div> <div align="center" style="text-align:center"><b><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">negatywna / pozytywna</span></b></div></td> <td width="106" style="width:79.85pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:58.8pt"><div align="center" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0cm; margin-bottom:4.8pt;margin-left:0cm;text-align:center; text-indent:0cm"><b><span style="font-size:11.0pt;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Wynik oceny jakościowej /liczba uzyskanych punktów/</span></b></div></td> </tr> <tr> <td width="41" style="width:30.75pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt"><div style="margin-top:4.8pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 4.8pt;margin-left:36.0pt;text-indent:-28.75pt;"><span style="font-size:11.0pt;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1.</span>&nbsp;</div></td> <td width="238" style="width:178.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt"><div align="center" style="text-align:center"><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black">WND-RPPK.01.01.00-18-212/09</span></div></td> <td width="227" style="width:6.0cm;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt"><div align="center" style="text-align:center"><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black">Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EX-WIK Jadwiga Cholewa</span></div></td> <td width="312" style="width:233.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt"><div align="center" style="text-align:center"><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black">Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiad turystycznych i&nbsp;szkoleń dla firm przez firmę EX &ndash; WIK&nbsp;w&nbsp;województwie podkarpackim</span></div></td> <td width="132" style="width:99.25pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt"><div align="center" style="text-align:center"><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;Arial Unicode MS&quot;">Pozytywna</span></div></td> <td width="106" style="width:79.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt"><div align="center" style="text-align:center"><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;Arial Unicode MS&quot;">69</span></div></td> </tr> <tr> <td width="41" style="width:30.75pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt"><div style="margin-top:4.8pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 4.8pt;margin-left:36.0pt;text-indent:-28.75pt;"><span style="font-size:11.0pt;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2.</span>&nbsp;</div></td> <td width="238" style="width:178.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt"><div align="center" style="text-align:center"><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black">WND-RPPK.01.01.00-18-741/09</span></div></td> <td width="227" style="width:6.0cm;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt"><div align="center" style="text-align:center"><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black">HMB Energomat S. Kołodziej, W.&nbsp;Sobczyk</span></div></td> <td width="312" style="width:233.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt"><div align="center" style="text-align:center"><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:black">Dywersyfikacja działalności firmy ''HMB Energomat'' szansą na wzrost jej konkurencyjności w&nbsp;regionie</span></div></td> <td width="132" style="width:99.25pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt"><div align="center" style="text-align:center"><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;Arial Unicode MS&quot;">Pozytywna</span></div></td> <td width="106" style="width:79.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt"><div align="center" style="text-align:center"><span style="Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;Arial Unicode MS&quot;">58</span></div></td> </tr> </tbody></table></div> Promocja RPO WP 2014-11-26 10:14:37 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3514 <p>&nbsp;</p><ul><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/94/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/454"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: larger;">Promocja projektów w ramach RPO WP </span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/116/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3512"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: larger;">Konferencja pn. Podkarpackie po naszej myśli &ndash; stan wdrażania RPO WP w 2014 roku</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><a href="http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3553-podkarpackie-zmienia-swoje-oblicze-wyjazd-studyjny-dla-przedstawicieli-mediow"><span style="font-size: larger;">Podkarpackie zmienia swoje oblicze - wyjazd studyjny dla przedstawicieli mediów 16-17 X 2014 r.</span></a><br /></span></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3474-dzien-z-funduszami-badania-w-gospodarce" target="_blank"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: larger;">Dzień z projektem RPO 18.09.2014 r. - inwestycje w sferze przedsiębiorczości</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3438-rozpedzone-podkarpackie-mknie-dalej"><em><span style="font-size: larger;">III Rodzinny Rajd Rowerowy z Funduszami Europejskimi </span></em><span style="font-size: larger;">&ndash; 31 sierpnia 2014 r., Sanok</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://umwp.podkarpackie.pl/index.php/kultura/3428-mistrz-penderecki-dyrygowal-w-mielcu-w-finale-xvii-miedzynarodowego-festiwalu-muzycznego"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Europejskie spotkanie z kulturą w Mielcu</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/promocja/3343-kabaretowe-wakacje-z-duchami"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Unijna &quot;Noc z duchami&quot; w Przemyślu</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3331-promujemy-podkarpacie-i-fundusze-unijne"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Ruszyła kampania promująca efekty wdrażania </span><em><span style="font-family: Arial;">RPO WP na lata 2007-2013</span></em></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3289-dziennikarze-sladami-unijnych-inwestycji" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Dziennikarze na wyjeździe studyjnym poświęconym projektom RPO WP</span><span style="font-size: larger;"> - czerwiec 2014 r.</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3183"><span style="font-size: larger;">Zwycięzcy konkursu ogłoszonego w numerze 1/2014 biuletynu &bdquo;Inwestujemy w rozwój&rdquo; </span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3188-swietujemy-10-lat-w-ue"><em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Unia &ndash; strzał w 10-tkę </span></span></em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&ndash; impreza plenerowa na rzeszowskim Rynku</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3102"><span style="font-size: larger;">10 lat Polski w UE</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/3155-mlodzi-wiedza-duzo-o-funduszach-europejskich"><em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim</span></span></em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"> &ndash; V edycja</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3111-dzien-z-projektem-rpo"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Dzień z projektem RPO - 25.03.2014 r.</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/253"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Projekty RPO WP na falach radiowych w 2014 r.</span></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/262" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Cykl programów telewizyjnych pn. </span><em><span style="font-size: larger;">Podkarpackie po naszej myśli </span></em><span style="font-size: larger;">w 2014 r. (PLAYLISTA)</span></a><span style="font-size: larger;"><br /></span></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2982" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Zwycięzcy konkursu ogłoszonego w biuletynie 4/2013 &bdquo;Inwestujemy w rozwój&rdquo;</span></span></a><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/208/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2165" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><br /></span></a></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">Prace laureatów konkursu pn. <strong><em>PROJEKTY UNIJNE W UJĘCIU ARTYSTYCZNYM </em></strong>w kategoriach: </span><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/246/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2920" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><em><span style="font-size: larger;">fotografia</span></em></span></strong></a><em><span style="font-size: larger;">, <a href="http://www.youtube.com/watch?list=PLbQ7smMovFbwvKaZjcEFWqz0yW3oxLlRl&amp;v=oyGAm4Zd9M4" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 128);">film krótkometrażowy</span></strong></a>, </span><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/246/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2922" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: larger;">praca plastyczna</span></span></strong></a></em></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/244/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2777"><span style="font-size: larger;">Konkurs Projekty unijne w ujęciu artystycznym rozstrzygnięty</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/2698-o-nowej-perspektywie-finansowej-i-planowanych-przedsiewzieciach-na-konferencji-prasowej"><span style="font-size: larger;">Wyjazd studyjny dla dziennikarzy i konferencja prasowa Marszałka Województwa Podkarpackiego</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.facebook.com/pages/Regionalny-Program-Operacyjny-Wojew%C3%B3dztwa-Podkarpackiego-na-lata-2007-2013/110500015704142?sk=wall" target="_blank"><span style="font-size: larger;">RPO na Facebooku</span></a><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/93/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/806"><span style="font-size: larger;"><br /></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/93/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1204"><span style="font-size: larger;">Wytyczne w zakresie informacji i promocji</span></a><a href="http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/pl/rozwoj-regionalny/608-unia-i-klas"><span style="font-size: larger;"><br /></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.eu/109"><span style="font-size: larger;">Biuletyn<em> Inwestujemy w rozwój</em></span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/123"><span style="font-size: larger;">Kurs wymiany PLN/EURO, wg którego określa się wartość projektu</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/124"><span style="font-size: larger;">Logotypy</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/183"><span style="font-size: larger;">Szkolenia dla beneficjentów RPO WP</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/72"><span style="font-size: larger;">Dane kontaktowe</span></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/promocja/dzialania_promocyjne"><span style="font-size: larger;">Archiwum Działań Promocyjnych zamieszczone na Wrotach Podkarpackich </span></a></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><br /></span></p> Konferencja roczna RPO 2014-11-26 09:35:19 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3512 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Tegoroczna konferencja podsumowująca stan wdrażania RPO w 2014 roku odbyła się w kompleksie konferencyjnym Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej. Zebranych powitał prorektor WSIiZ dr Wergiliusz Gołąbek. Następnie dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Marta Matczyńska przedstawiła w syntetycznej prezentacji pt. &bdquo;Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013&rdquo; dorobek kończącego się RPO.&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp; Konferencja roczna to okazja do podsumowania nie tylko zadań zrealizowanych w upływającym roku, ale także do spojrzenia na dokonania całej kończącej się perspektywy finansowej. Bo to były udane dla Podkarpacia lata. Takiego przyspieszenia cywilizacyjnego, jakie stało się udziałem regionu dzięki inwestycjom wspieranym z Funduszy Europejskich, nie było dotychczas nigdy w tej części&nbsp; Europy. <br />Z samego tylko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 wydano na wsparcie projektów w różnych dziedzinach blisko 1,5 mld euro z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło prawie 1,2 mld euro (1 198 786 957,00)&nbsp; a wkład krajowy to niemal 250 mln euro (248 875 301,00). Do ogłoszonych w tym czasie 74 konkursów zgłoszono 4 719 projektów na łączną kwotę dofinansowania blisko 7 mld złotych.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Adam Hamryszczak &ndash; dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym zaprezentował stan negocjacji RPO WP na lata 2014-2020. W ciągu najbliższych 7 lat w ramach nowego RPO zostanie zainwestowane na Podkarpaciu ponad 2,1 mld euro. Te inwestycje w różne obszary gospodarki i życia społecznego regionu mają wzmocnić i efektywnie wykorzystać potencjał Podkarpacia dla inteligentnego i zrównoważonego rozwoju województwa. Największe nakłady inwestycyjne zostaną przeznaczone na infrastrukturę komunikacyjną (406,4 mln euro), innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze (374,4 mln) i wzmocnienie regionalnego rynku pracy (273,4 mln).</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; W drugiej części konferencji konsultant Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Marek Świć mówił o roli powiatowych urzędów pracy,&nbsp; ośrodków pomocy społecznej oraz innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w nowej perspektywie finansowej. Jednym z ważnych celów tematycznych Europejskiego Funduszu Społecznego jest &bdquo;promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników&rdquo;. Europa stawia <br />na&nbsp; budowanie gospodarki sprzyjającej wysokiemu zatrudnieniu i budującej spójność społeczną i terytorialną. Przedstawiciele samorządów, służb zatrudnienia i ośrodków pomocy społecznej mogli się dowiedzieć, na jakie projekty z zakresu integracji społecznej i działań związanych z rynkiem pracy w regionie będą dostępne fundusze z następnej prespektywy.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Konferencję zakończyła prezentacja Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, w której przedstawiono ofertę edukacyjną WSIiZ, która mogła zostać znacznie wzbogacona dzięki inwestycjom zrealizowanym dzięki projektom współfinansowanym ze środków europejskich pochodzących z różnych programów operacyjnych.&nbsp; <br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>W załączeniu prezentacje:</strong></p><p style="text-align: justify;"><br /><em>1.&nbsp;&nbsp;<a href="/pliki/file/Promocja/konferen_pods_wdr/2014/1_stan_realizacji_7_13.pdf" target="_blank">&nbsp; Stan realizacji RPO WP 2007-2013;</a><br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="/pliki/file/Promocja/konferen_pods_wdr/2014/2_stan_negoc_14_20.pdf" target="_blank">Stan negocjacji RPO WP na lata 2014-2020;</a><br />3.&nbsp; <a href="/pliki/file/Promocja/konferen_pods_wdr/2014/3_prez_konfer_m_swic.pdf" target="_blank">Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne podmioty działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w perspektywie finansowej 2014-2020</a></em><a href="/pliki/file/Promocja/konferen_pods_wdr/2014/3_prez_konfer_m_swic.pdf" target="_blank">.</a></p><p style="text-align: justify;"><br /><br />Ilustracja fotograficzna:</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img width="700" height="467" src="/pliki/image/obrazki/2014/141125_konferencja/14_konf_1_mini.png" alt="" /></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img width="467" height="700" src="/pliki/image/obrazki/2014/141125_konferencja/14_konf_2mini.png" alt="" /></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img width="700" height="467" src="/pliki/image/obrazki/2014/141125_konferencja/14_konf_3mini.png" alt="" /></p><p style="text-align: center;"><br /><img width="700" height="467" src="/pliki/image/obrazki/2014/141125_konferencja/14_konf_4mini.png" alt="" /></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img width="700" height="467" src="/pliki/image/obrazki/2014/141125_konferencja/14_konf_5mini.png" alt="" /></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p> Zapraszamy na Europejski wieczór poezji śpiewanej 2014-11-21 09:03:57 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3507 <p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="//www.youtube.com/embed/-Zt1Jas0Ly0"></iframe></p> Podkarpacki Informator Unijny - publikacje prasowe w 2014 r. 2014-11-18 14:50:54 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3506 <p style="text-align: center;"><em><strong>Podkarpacki Informator Unijny </strong></em><strong>- publikacje zamieszczane w prasie regionalnej i lokalnej w 2014 r.<br /></strong><br />&nbsp;</p><ul><li style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/podkarp_inf_unijny/2014/1_piu_2014_kwiecien.pdf" target="_blank"><strong><em>Materiał 1</em></strong></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/podkarp_inf_unijny/2014/2_piu_2014_czerwiec.pdf" target="_blank"><strong><em>Materiał 2</em></strong></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/podkarp_inf_unijny/2014/3_piu_2014_wrzesien.pdf" target="_blank"><strong><em>Materiał 3 </em></strong></a></li><li style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/dzialania_promoc_2014/2014_11/2014_11_prasa.pdf" target="_blank"><strong><em>Materiał 4</em></strong></a></li></ul> Audycje radiowe pn. Podkarpackie po naszej myśli w 2014 r. 2014-11-14 14:30:06 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3505 <p style="text-align: justify;">&nbsp; Zachęcamy do odsłuchania audycji radiowowych pn. <strong><em>Podkarpackie po naszej myśli </em></strong>emitowanych na falach Radia Rzeszów oraz Radia Via:</p><p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;</p><table width="686" height="544" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"><tbody><tr><td width="300"><p style="text-align: center;"><u><strong>Radio Rzeszów:</strong></u></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><em><strong>Marzec 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/1_rehab_tajecina_05_03%2012_10_rr.mp3">Audycja 1</a></em></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/2_20140319_konsult_rpo_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 2</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Kwiecień 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/3_02042014_kresowa_osada.mp3">Audycja 3</a></em></li><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/4_16042014_konkurs_wiedzy.mp3"><em>Audycja 4</em></a></li><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/5_30042014_zamek_dzikow.mp3"><em>Audycja 5</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Maj 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/6_14052014_twierdza_przemysl.mp3"><em>Audycja 6</em></a></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/7_28052014_%20bartix_malawa_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 7</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><strong><em>Czerwiec 2014</em></strong></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/8_16062014_biblioteka_przemysl_rr.mp3" target="_blank">Audycja 8</a><br /></em></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/9_25062014_admill_kolbuszowa_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 9</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><strong><em>Lipiec 2014</em></strong></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/10_09072014_primadent_rr.mp3" target="_blank">Audycja 10</a><br /></em></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/11_23072014_szik_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 11</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Sierpień 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/12_06082014_%20policja_rr.mp3">Audycja 12</a><br /></em></li><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/13_20082014_arcom_rr.mp3"><em>Audycja 13</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Wrzesień 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/14_03092014_dom_kult_kolbusz_rr.mp3"><em>Audycja 14</em></a></li><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/15_17092014_termomodernizacja_w_sokolowie_rr.mp3"><em>Audycja 15</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Październik 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/16_01102014_basen_brzozow_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 16</em></a></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/17_15102014_hotel_rado_mielec_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 17</em></a></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/18_29102014_dom_samopom_cieszanow_rr.mp3" target="_blank"><em>Audycja 18</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><strong><em>Listopad 2014</em></strong></p><ul><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_rzeszow/19_12112014_sroda_z_funduszami_rr.mp3"><em>Audycja 19</em></a></li></ul><p>&nbsp;</p></td><td width="300"><p style="text-align: center;"><u><strong>Radio Via:</strong></u></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><em><strong>Marzec 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/1_konsultacje_rpo_via.mp3">Audycja 1</a></em></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_via/2_20140318_wspia_via.mp3" target="_blank"><em>Audycja 2</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><strong><em>Kwiecień 2014</em></strong></p><ul><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/3_02042014_konsult_rpo_marsz_via.mp3"><em>Audycja 3</em></a></li><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/4_16042014_rehab_tajec_via.mp3"><em>Audycja 4</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><strong><em>Maj 2014</em></strong></p><ul><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/5_07052014_strazacy_via.mp3"><em>Audycja 5</em></a></li><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/6_21052014_primadent_via.mp3"><em>Audycja 6</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Czerwiec 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/7_03062014_%20pro_carpathia_via.mp3">Audycja 7</a><br /></em></li><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/8_18062014_smak_gorno_via.mp3"><em>Audycja 8</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Lipiec 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/9_02072014_euroreg_targi_via.mp3">Audycja 9</a><br /></em></li><li style="text-align: center;"><a target="_self" href="/pliki/media/2014/radio_via/10_16072014_horyniec_via.mp3"><em>Audycja 10</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Sierpień 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/11_06082014_bernardyni_via.mp3">Audycja 11</a><br /></em></li><li style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/media/2014/radio_via/12_20082014_perla_w_jasle_via.mp3"><em>Audycja 12</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Wrzesień 2014<br /></strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a href="/pliki/media/2014/radio_via/13_twierdza_przem_3_09_via.mp3" target="_blank">Audycja 13</a><br /></em></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_via/14_multistone_17_09_via.mp3" target="_blank"><em>Audycja 14</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Październik 2014</strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><em><a href="/pliki/media/2014/radio_via/15_01102014_laboratoria_prz_via.mp3" target="_blank">Audycja 15</a><br /></em></li><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_via/16_15102014_%20sroda_z_fe_via.mp3" target="_blank"><em>Audycja 16</em></a></li></ul><p style="text-align: center;"><em><strong>Listopad 2014<br /></strong></em></p><ul><li style="text-align: center;"><a href="/pliki/media/2014/radio_via/17_05112014_wieza_w_zagorzu_via.mp3" target="_blank"><em>Audycja 17</em></a><a href="/pliki/media/2014/radio_via/14_multistone_17_09_via.mp3" target="_blank"><em><br /></em></a></li></ul><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p> Europejski wieczór poezji śpiewanej 2014-11-14 14:19:42 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3503 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Już 30 listopada 2014 r. o godz. 18.00 w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej niezwykłe wydarzenie &ndash; koncert-spektakl poetycki <em>Stachura &ndash; święte wędrowanie</em>. Podczas koncertu wystąpią: Olga Bończyk, Darek Maleo Malejonek, Roman Kołakowski oraz uczestnicy warsztatów<em> poezji czynnej</em>.<br /><strong>&nbsp;&nbsp; Bezpłatne zaproszenia do odebrania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w pokoju 343K. Ilość zaproszeń ograniczona.</strong><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Przed koncertem o godz. 14.30 zapraszamy również do Teatru Maska &ndash; duzi i mali miłośnicy bajek będą mogli bezpłatnie obejrzeć spektakl teatralny <em>Królowa Śniegu</em>.<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp; Serdecznie zapraszamy!<br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong><em><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" alt="" />Do pobrania:</em></strong></p><p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/dzialania_promoc_2014/2014_11/141117_plakat_rzeszow_www.pdf" target="_blank"><strong>- plakat</strong> (.pdf)</a></p> Informacja dotycząca złożenia wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego w ramach działania działania 2.1 schemat A 2014-11-06 22:21:18 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3500 <p>W dniu 31.10.2014&nbsp;r. Województwo Podkarpackie (reprezentowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich) złożyło wniosek o&nbsp;dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. <b>&bdquo;Budowa <span>drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie - granica województwa km 74+119 - 76+297&rdquo;</span></b> w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A &ndash; <i>Drogi wojewódzkie </i>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</p> <div>&nbsp;</div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody><tr> <td width="102"><div align="center">Nr wniosku <br /> wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)</div></td> <td width="113"><div align="center">Wnioskodawca</div></td> <td width="217"><div align="center">Tytuł projektu</div></td> <td width="117"><div align="center">Całkowity koszt projektu w zł</div></td> <td width="126"><div align="center">Wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR w zł</div></td> </tr> <tr> <td width="102"><div align="center">WND-RPPK.02.01.00-18-003/14</div></td> <td width="113"><div align="center">Województwo Podkarpackie</div></td> <td width="217"><div align="center">Budowa drogi wojewódzkiej <span>nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie - granica województwa km 74+119 - 76+297</span></div></td> <td width="117"><div align="center">5&nbsp;003&nbsp;882,43</div></td> <td width="126"><div align="center">4&nbsp;753&nbsp;688,30</div></td> </tr> </tbody></table> <div>&nbsp;</div> <div>Nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty całkowitego kosztu i wnioskowanego dofinansowania z EFRR podano zgodnie z treścią złożonego wniosku.</div> Konferencja pn. Podkarpackie po naszej myśli – stan wdrażania RPO WP w 2014 roku 2014-11-06 15:22:50 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3498 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Zapraszamy na konferencję pn. <strong><em>Podkarpackie po naszej myśli &ndash; stan wdrażania RPO WP w 2014 roku</em></strong>, która odbędzie się 20 listopada 2014 r. w godz. 10.00 &ndash; 14.00 <strong>w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej 86, 36-020 Tyczyn k. Rzeszowa</strong><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp; Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do <strong>14 listopada 2014 r. </strong>pod numerem telefonu <strong>17/747 17 18</strong> lub na adres: <a href="mailto:info.rpo@podkarpackie.pl">info.rpo@podkarpackie.pl</a><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp; W przypadku niemożności udziału w konferencji osoby wskazanej w zaproszeniu uprzejmie prosimy o delegowanie upoważnianego pracownika urzędu.<br /><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" alt="" />Do pobrania:</p><p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2014_11/prog_konf_2014.pdf" target="_blank"><em><strong>- Program konferencji </strong></em><strong>(.pdf)</strong></a></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: smaller;"><em>Konferencja finansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego<br />w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013</em></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p> Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosku kluczowego w ramach Osi III - Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 2014-11-05 08:26:03 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3495 <div>Zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego złożonego w dniu 30.09.2014 r. w ramach osi priorytetowej III <i>Społeczeństwo informacyjne</i><span> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:</span></div> <div>&nbsp;</div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" width="100%"> <tbody><tr> <td width="16%"><div align="center">Nr wniosku <br /> wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)</div></td> <td width="17%"><div align="center">Wnioskodawca</div></td> <td width="22%"><div align="center">Tytuł projektu</div></td> <td width="15%"><div align="center">Całkowity koszt projektu <br /> w /zł/</div></td> <td width="14%"><div align="center">Wartość wnioskowanego dofinansowania<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; z EFRR <br /> w /zł/</span></div></td> <td width="13%" valign="top"><div align="center">Wynik oceny formalnej</div></td> </tr> <tr> <td width="16%"><div align="center">WND-RPPK.03.01.00-18-004/14</div></td> <td width="17%"><div align="center">Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie</div></td> <td width="22%"><div align="center">Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)</div></td> <td width="15%"><div align="center">3&nbsp;711&nbsp;169,74</div></td> <td width="14%"><div align="center">3&nbsp;154&nbsp;494,26</div></td> <td width="13%"><div align="center">Pozytywna</div></td> </tr> </tbody></table> <div>Nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty całkowitego kosztu i wnioskowanego dofinansowania z EFRR podano zgodnie z treścią złożonych wniosków.</div> Podkarpackie zmienia swoje oblicze - wyjazd studyjny dla przedstawicieli mediów 16-17 X 2014 r. 2014-10-28 12:55:07 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3493 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Zabytkowy XVII-wieczny dwór w Przeworsku, kamienica Attavantich w Jarosławiu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie oraz Kresowa Osada w gminie Lubaczów - to tylko kilka z setek miejsc na mapie Podkarpacia, które otrzymały nowe życie dzięki środkom unijnym...</p><p style="text-align: right;"><a href="http://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/3553-podkarpackie-zmienia-swoje-oblicze-wyjazd-studyjny-dla-przedstawicieli-mediow" target="_blank"><img width="150" height="39" src="/pliki/image/banery/2011/czytaj_wiecej.PNG" alt="" /></a></p> Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.1 schemat B 2014-10-27 13:27:50 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3492 <p>20 października 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dokonał oceny strategicznej wniosków nr WND-RPPK.01.01.00-18-478/13 pn. <i>&bdquo;Unowocześnienie usług w firmie Eureka Adver&rdquo;</i> oraz nr WND-RPPK.01.01.00-18-558/13 pn. <i>&bdquo;Zakup i wdrożenie innowacyjnego, zautomatyzowanego, wielofunkcyjnego stanowiska do prób typoszeregów zaworów odcinających i regulujących dla przemysłowych układów cieczowych i gazowych&rdquo;</i>, złożonych w IV edycji naboru w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w oparciu o listę rankingową będącą wynikiem oceny wniosków pod względem merytorycznym dokonanej przez Komisję Konkursową oraz dokonał wyboru do dofinansowania projektów, ocenionych pozytywnie w wyniku oceny merytorycznej <br /> i strategicznej.</p> <div><a href="/pliki/file/os_I/2014/10/lista_podstawowa.doc">Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania Działanie 1.1 Schemat B - nabór sierpień 2013</a></div> Ogloszenia o naborach 2014-10-27 11:40:25 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3491 <p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2970">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2013)&nbsp;<font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font></span><font color="#525252"><span style="color: rgb(255,0,0)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000"><span style="color: rgb(255,0,0)"><br /><font color="#000000">&nbsp;-&nbsp; </font><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3320"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a></span></font></span></span></font></font></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2725"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></span></a><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2013 sierpień)&nbsp; </font>- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony<br /></font></span></span></span></span></span></span><font color="#000000" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">&nbsp; -&nbsp;&nbsp;</font><strong style="font-family: Arial; font-size: 13px;"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3481" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">Zmiany do Regulaminu</a></strong></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2721"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></span></a><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2013)&nbsp; </font>- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony<br />- <a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany18.htm" target="_blank"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a></font></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><a href="https://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2389"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></span></a><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2013) </font>- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony<font color="#ff0000">&nbsp;<br /></font></font></span></span></span><font color="#000000" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">-&nbsp;&nbsp;</font><strong style="font-family: Arial; font-size: 13px;"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3330" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">Zmiany do Regulaminu</a></strong></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000"><font color="#ff0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></font></span></span></span>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1905">Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a> (nabór 2012)<font color="#525252" size="2">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="2"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</font><br /></span>&nbsp; -&nbsp; <strong><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3334">Zmiany do Regulaminu</a></strong><br /><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp; </span><u><br /></u></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1725">Nabór wniosków w ramach działania 1.1&nbsp;schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2012) <font color="#525252"><font size="2">- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></font><span style="color: rgb(255,0,0)">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p><p style="margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1715">Nabór wniosków w ramach działania 1.3&nbsp;Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2012) <font color="#525252"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;<br /><font color="#000000">- </font><a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany14.htm" target="_blank"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a><br /></span></span></font><span style="color: rgb(255,0,0)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></span></span></p><p style="margin-left: 40px"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1794">Nabór wniosków w ramach działania 1.4&nbsp;schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2012) <font color="#525252"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="2"><font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</span></font></span><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="2">&nbsp;</font><br /></span></font></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; <a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany13.htm" target="_blank"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a><br /><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span><u><br /></u></p><p style="margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1178">Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2011) <font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</span></font><font color="#525252">&nbsp;<br />&nbsp; <font color="#000000">&nbsp;- </font><a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany10.htm" target="_blank"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a>&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></span></p><p style="margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.eu/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/441"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2011)</font>&nbsp;- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</span>&nbsp;<br /><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; <a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany11.htm" target="_blank"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></font></span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie10.htm" target="_blank"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<br /><br /></span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie9.htm" target="_blank"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.2&nbsp;Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp; <a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany9.htm" target="_blank"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a>&nbsp; </span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie8.htm" target="_blank"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span>&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp; <a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany8.htm" target="_blank"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie7.htm" target="_blank"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zamknięty</span>&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie6.htm" target="_blank"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span>&nbsp;<br /><font color="#525252" size="2">&nbsp;&nbsp; &nbsp;-&nbsp; </font><a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany6.htm" target="_blank"><strong><font size="2">Zmiany do Regulaminu</font></strong><br /></a></span>&nbsp; <span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie5.htm" target="_blank"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2009)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp;-&nbsp; <a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany5.htm" target="_blank"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie4.htm" target="_blank"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2009) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony<br />&nbsp;&nbsp;<font color="#525252">&nbsp;-&nbsp; </font><a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany4.htm" target="_blank"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie3.htm" target="_blank"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2009) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie2.htm" target="_blank"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2008) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany2.htm" target="_blank"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie1.htm" target="_blank"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2008) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p> Aktualności 2008, 2009, 2010 2014-10-27 10:19:40 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3490 <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/aktualnosci.htm" target="_blank">Aktualności 2008, 2009, 2010</a></p> Inne ważne dokumenty 2014-10-23 13:45:38 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3484 <p><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Do pobrania:</span></span></strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/100618_wytyczne_do_zab_czerw_2010_r.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Indykatywne%20wykazy%20ipk/Wykaz%20projekt%C3%B3w%20na%20list%C4%99%20rez%2015%2007%202013.doc">Lista rezerwowa Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla Osi 4</a><br /></span></span></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2013_12/Lista_rez_dzial5_2_schem_A.doc"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Lista rezerwowa Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2, schemat A - </span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: larger;"><strong><em><span style="font-family: Arial;">nowa</span></em></strong></span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Indykatywne%20wykazy%20ipk/140929_iwipk_wrzes_2014.doc" target="_blank">Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><em><strong>nowy</strong></em></span></a><br /></span></span></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/nsro_maj2007.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia</span></span></a></li><li><a target="_blank" href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/wytyczneunijne/Strony/glowna.aspx"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Strategiczne Wytyczne Wspólnoty</span></span></a></li><li><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/122"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><em><strong>- nowe</strong></em></span><br /></span></span></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Plany%20komunikacji%20RPO%20WP/plan_komun_2014_aktual.doc"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 </span></span><em><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">- nowy</span></span></strong></span></em><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/kontrakt_wojew__dzki.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Kontrakt wojewódzki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/za__czniki_do_kontraktu.rar">Załączniki do Kontraktu wojewódzkiego</a> - plik RAR<br /></span></span></li></ul><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/aneks_nr_1_do_kontraktu_wojew_dzkiego.pdf"><br />- Aneks nr 1 DO KONTRAKTU WOJEW&Oacute;DZKIEGO DLA WOJEW&Oacute;DZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 6 lutego 2008 roku</a></span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/aneks_nr_2_do_kontraktu_wojew_dzkiego.doc">Aneks nr 2 DO KONTRAKTU WOJEW&Oacute;DZKIEGO DLA WOJEW&Oacute;DZTWA PODKARPACKIEGO</a>&nbsp;/<a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/zalaczniki_aneks2.zip">załączniki do aneksu nr 2</a>/</span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/aneks_nr_3_do_kontraktu_wojew_dzkiego.doc">Aneks nr 3 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 6 lutego 2008 roku</a></span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/vII/2012/06/a4_do_kw.doc">Aneks nr 4 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2011 roku</a></span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/vII/2012/06/a5_do_kw.doc">Aneks nr 5 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2012 roku</a>&nbsp;/</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/vII/2012/06/zal_do_a_5_do_kw(1).rar">załączniki do aneksu nr 5 &ndash; plik RAR</a>/</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">.</span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2013%2011/aneks-nr-6-do-kw-dla-wp-z-dnia-4-11-2013.doc">Aneks nr 6 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 4 listopada 2013 roku</a></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;">- <a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2014_09/kontrakt_aneks_7_z_dnia_18_09_2014.pdf">Aneks nr 7 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 18 września 2014 roku</a><a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2013%2011/aneks-nr-6-do-kw-dla-wp-z-dnia-4-11-2013.doc"><br /></a></span></p><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/proc_odw_od28_czerw_2013.PDF" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span><strong><em><span style="font-size: larger;"> </span></em></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><em><span style="font-size: larger;">- nowa</span></em></strong></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/proc_odw_cza_5_lip_%202011_27%20czer_2013.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - wersja aktualna do dnia 27 czerwca 2013 r. włącznie</span></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/procedura_odwo_awcza.doc"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. - wersja aktualna do dnia 4 lipca 2011 r. włącznie</span></span></a><br />&nbsp;</li></ul><ul><li>&nbsp;<span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/katalog_definicji_wskaznikow.pdf">Katalog definicji wskaźników kluczowych (wersja z kwietnia 2010 r.), spójny z treścią załącznika nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej</a><br /></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3049"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Zasady udzielania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><em><strong><span style="font-family: Arial;">nowa</span></strong></em></span></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/termin-zaliczek-2014-rpo.pdf" target="_blank">Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie ustalenia terminu rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a>&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: larger;"><strong><em><span style="font-family: Arial;">nowa</span></em></strong></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Obowiązujące wytyczne:&nbsp; <br /><a target="_blank" href="http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/prawo/obowiazujace_prawo/Strony/lista.aspx">Krajowe wytyczne do programów na lata 2007-2013</a><br />&nbsp;</span></span></p> Termin rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 2014-10-23 13:39:45 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3483 <p style="text-align: justify;">Zarząd Województwa Podkarpackiego w rzeszowie Uchwałą nr 410/9680/14 z dnia 21 października 2014 r. ustalił termin rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2014 w ramach RPO WP na dzień 11 grudnia 2014 r.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/termin-zaliczek-2014-rpo.pdf" target="_blank"><strong>Uchwała nr 410/9680/14</strong></a></p> Posiedzenia Komitetu Monitorującego w 2014 r. 2014-10-15 12:27:54 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3478 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Posiedzenia Komitetu Monitorującego w 2014 roku</strong><br /></span></span></p><p><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/plan_pracy_km_na_2014.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></p><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/plan_pracy_km_na_2014.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&gt;&gt;Plan pracy Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2007-2013 na 2014 rok&lt;&lt;</span></span></a></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p><hr /><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP &ndash;&nbsp; 19 marca 2014r.</span></span></strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><br /><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchw_nr69_dot_protok_xx_mp_rpowp.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Uchwała nr 69/XXII/14 w sprawie przyjęcia Protokołu z XX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP w dniu 21 czerwca 2013 r.</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchw_nr70_dot_protok_xxi_km.pdf" target="_blank">Uchwała nr&nbsp; 70/XXII/14 w sprawie przyjęcia Protokołu z XXI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP w dniach 25-26 września 2013 r.</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/uchw_nr71_dot_spr_i_polr_2013r.pdf">Uchwała nr 71/XXII/14 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WP za I półrocze 2013 r.</a><br /></span></span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><u>Załączniki do uchwały: </u><br /></span></span></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/spraw_okr_z_real_rpo_wp_za_i_polr_2013r.doc"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP - I półrocze 2013 r.</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_nr_1.xls">załącznik&nbsp; 1</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_nr_2.xls">załącznik 2</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_nr_3.xls">załącznik 3</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_nr_4.xls">załącznik 4</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_5_form_dot_prom_i_inf.doc">załącznik 5</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_71_z_zalacz/zal_nr_6_tabela_pozarzadowe.xls">załącznik 6</a><br /></span></span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /></span></span></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchw_nr72_dot_kryteriow_rpo_wp.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Uchwała nr 72/XXII/14 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach RPO WP</span></span></a></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><u>Załącznik do uchwały: </u><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_72_z_zalacz/kryteria_tekst_jedn_zatw_zm.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Jednolity tekst Kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach RPO WP &ndash; załącznik do uchwały Komitetu Monitorującego RPO WP nr 72/XXII/14 z dnia 19 marca 2014r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/uchw_nr_73_dot_spraw_ii_polr_2013r.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Uchwała nr 73/XXII/14 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WP za II półrocze 2013 r.</span></span></a></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><u>Załączniki do uchwały: </u><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/spraw_okr_z_real_rpowp_za_ii_polr_2013r.doc" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP - II półrocze 2013r.</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/zal_nr_1.xls" target="_blank">załącznik&nbsp; 1</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/zal_nr_2.xls" target="_blank">załącznik 2</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/zal_nr_3.xls" target="_blank">załącznik 3</a><br /></span></span></li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/uchwala_nr_73_z_zalacz/zal_nr_4.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">załącznik 4</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><u>Prezentacje z XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP</u><br /><br /><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/przezentacje/prez_stan_real_rpowp_xxii_pos.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Stan realizacji RPO WP na lata 2007-2013</span></span></a></li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/przezentacje/prez_km_a_czernecki.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Projekty&nbsp; miasta Jasła&nbsp; współfinansowane ze środków&nbsp; EFRR&nbsp; w ramach&nbsp; RPO WP 2007-2013 realizowane w celu usuwania skutków powodzi&nbsp; z 2010 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><p><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Protokół</span></span></u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/140703_protok_xxii_km.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Protokół z XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 19 marca 2014 r.</span></span></a></li></ul><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><u>Załączniki do protokołu:</u></span></span></p><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/140703_porz_obr_xii.pdf" target="_blank">Porządek obrad XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP.</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxii_posiedzenie_km/140703_lista_os_xxii_km.pdf" target="_blank">Lista osób obecnych na XXII posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP.</a><br /></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><hr /><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><strong>XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP &ndash;&nbsp; 18 czerwca 2014r.</strong><br /><br /><br /><br /></span></span></p><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140703_uchw_protok_z_xii.pdf" target="_blank">Uchwała nr 74/XXIII/14 w sprawie przyjęcia protokołu z XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2007-2013 w dniu 19 marca 2014 r.</a><br /></span></span></li></ul><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140703_uchw_spr_z2013r.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Uchwała nr 75/XXIII/14 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WP za 2013 r.</span></span></a></li></ul><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><u>Załącznik do uchwały: </u><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140703_sprawozdanie_roczne_za_2013_r.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP za 2013 r.</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_1_5.xls" target="_blank">załącznik&nbsp; 1-5</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_6_eu_2020.xls" target="_blank">załącznik 6</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_7_rmb.xls" target="_blank">załącznik 7</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_6_eu_2020.xls" target="_blank">załącznik 8</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_9_iif.xls" target="_blank">załącznik 9</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_10_info_promo.doc" target="_blank">załącznik 10</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_11_srodowisko.doc" target="_blank">załącznik 11</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_12_bad_ewal.doc" target="_blank">załącznik 12</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_13_rekomend.doc" target="_blank">załącznik 13</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">załącznik 14 :<br /></span></span><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140703_zal_14_legenda.doc" target="_blank"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" alt="" /><strong>legenda</strong>;&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp; <a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140703_zal_14_mapa.pdf" target="_blank"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" alt="" /><strong>mapa</strong></a></li></ul><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_15_pkd.xls" target="_blank">załącznik 15</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_16_uchw_km.xls" target="_blank">załącznik 16</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_17_projekty_po.xls" target="_blank">załącznik 17</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_18_przykl_komplem.xls" target="_blank">załącznik 18</a><br /></span></span></li><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/zal_nr_19.doc" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">załącznik 19</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></li></ul><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /><u>Prezentacje z XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP:</u><br /><br /></span></span></p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/140708_stan_realizacji_rpo_7_13_prezentacja.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Stan realizacji RPO WP na lata 2007-2013</span></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><u>Protokół</u><br /></span></span></p><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/141015_protok_z_xxiii_km.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Protokół z XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 18 czerwca 2014 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /></span></span></li></ul><p><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Załączniki do protokołu:</span></span></u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/141015_porzadek_obr_xxiii.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Porządek obrad XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiii_posiedzenie_km/141015_lista_os_ob_xxiii_km.pdf" target="_blank">Lista osób obecnych na XXIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP</a><br /></span></span></li></ul><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><br /></span></span></p><hr /><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong><br />XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP &ndash;&nbsp; 23 września 2014r.</strong><br /><br /><br /><br /></span></span></p><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_uchw_protok.pdf" target="_blank">Uchwała nr 76/XXIV/14 w sprawie przyjęcia protokołu z XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2007-2013 w dniu 18 czerwca 2014 r.</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_uchw_sprawozd.pdf" target="_blank">Uchwała nr 77/XXIV/14 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WP za I półrocze 2014 r.</a><br /></span></span></li></ul><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><p><u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br />Załącznik do uchwały: </span></span></u><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_spraw_okr_z_real_rpo_wp_i_polr_2014r_km_rpowp.doc" target="_blank">Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za I półrocze 2014 r.</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_zal_nr_1.xls" target="_blank">załącznik 1</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_zalacz_nr_2.xls" target="_blank">załącznik 2</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_zalacz_nr_3.xls" target="_blank">załącznik 3</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_zalacz_nr_4.xls" target="_blank">załącznik 4</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_zal_nr_5_form_dot_%20inform_i_prom.doc" target="_blank">załącznik 5</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_zal_6_tab_pozarzad.xls" target="_blank">załącznik 6</a><br /></span></span></li></ul><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /><u><br />Prezentacje z XXIV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP:</u><br /></span></span></p><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></p><ul><li><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_stan_real_rpo_wp.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Stan realizacji RPO WP na lata 2007-2013</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_dzial_info_prom.pdf" target="_blank">Prezentacja działań informacyjno &ndash; promocyjnych realizowanych w ramach RPO WP</a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_psim_lezajsk.pdf" target="_blank">Prezentacja projektu kluczowego pn.: <em>Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej &ndash; PSIM</em></a><br /></span></span></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/km_posiedzenia_2014/xxiv_posiedzenie_km/141015_inform_nt_stanu_wdr_rekom.pdf" target="_blank">Informacja nt. stanu wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><br /></span></span></li></ul> WYNIK PONOWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 SCHEMAT B – NABÓR 2013 (IV EDYCJA) 2014-10-13 07:53:50 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3477 <p>Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w terminie od 29 sierpnia 2013 r. do dnia 11 października 2013 r., rozpatrzonych w drodze procedury odwoławczej, w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, edycja IV.</p><p>&nbsp;</p> <div align="center"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="1"> <tbody><tr> <td><div align="center"><b>Lp.</b></div></td> <td><div align="center"><b>Numer wniosku wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)</b></div></td> <td><div align="center"><b>Wnioskodawca</b></div></td> <td><div align="center"><b>Tytuł projektu</b></div></td> <td><div align="center"><b>Wynik oceny</b></div> <div align="center"><b>dopuszczającej</b></div> <div align="center"><b>negatywna / pozytywna</b></div></td> <td><div align="center"><b>Wynik oceny</b></div> <div align="center"><b>jakościowej</b></div> <div align="center"><b>(ilość uzyskanych</b></div> <div align="center"><b>punktów)</b></div> <div align="center"><b>&nbsp;</b></div></td> </tr> <tr> <td><div><span>1.<span>&nbsp;&nbsp; </span></span>&nbsp;</div></td> <td><div align="center">WND-RPPK.01.01.00-18-478/13</div></td> <td><div align="center">E. Faber, N. Faber, <br /> K. Wajs<br /> Agencja Reklamy Eureka - Adver</div></td> <td><div align="center"><i>&bdquo;Unowocześnienie usług <br /> w firmie Eureka Adver&rdquo;</i></div></td> <td><div align="center">pozytywna</div></td> <td><div align="center">66</div></td> </tr> <tr> <td><div><span>2.<span>&nbsp;&nbsp; </span></span>&nbsp;</div></td> <td><div align="center">WND-RPPK.01.01.00-18-558/13</div></td> <td><div align="center">Zakłady Automatyki &quot;POLNA&quot; S.A.</div></td> <td><div align="center"><i>&bdquo;Zakup i wdrożenie innowacyjnego, zautomatyzowanego, wielofunkcyjnego stanowiska do prób typoszeregów<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zaworów odcinających<br /> &nbsp;i regulujących dla przemysłowych układów cieczowych i gazowych&rdquo;</span></i></div></td> <td><div align="center"><br /> pozytywna</div></td> <td><div align="center">66</div></td> </tr> </tbody></table></div>