Nowości w portalu RPO WP na lata 2007 - 2013 http://www.rpo.podkarpackie.pl opis Podkarpacki Informator Unijny - publikacje prasowe w 2014 r. 2014-09-15 10:05:32 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3431 <p style="text-align: center;"><em><strong>Podkarpacki Informator Unijny </strong></em><strong>- publikacje zamieszczane w prasie regionalnej i lokalnej w 2014 r.<br /></strong><br />&nbsp;</p><ul><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/podkarp_inf_unijny/2014/1_piu_2014_kwiecien.pdf"><strong><em>Materiał 1</em></strong></a></li><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/podkarp_inf_unijny/2014/2_piu_2014_czerwiec.pdf"><strong><em>Materiał 2</em></strong></a></li><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/podkarp_inf_unijny/2014/3_piu_2014_wrzesien.pdf"><strong><em>Materiał 3 </em></strong><br /></a></li></ul> Wyniki oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A – Infrastruktura ochrony zdrowia 2014-09-15 08:26:21 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3429 <div abp="1064"><b abp="1065"><font size="6" abp="1066"><font size="5" abp="1067">Wyniki oceny merytorycznej wniosku o&nbsp;dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego w&nbsp;ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A &ndash; Infrastruktura ochrony zdrowia</font></font></b></div><div abp="1068">&nbsp;</div><div abp="1069">Zakończona została ocena merytoryczna wniosku o&nbsp;dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. <i abp="1070">Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci</i> złożonego 11.06.2014 r. w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schematu A &ndash; Infrastruktura ochrony zdrowia.</div><div abp="1071">W wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję konkursową ww. wniosek&nbsp;uzyskał minimum 30% maksymalnej liczby punktów i w związku z tym przeszedł do kolejnego etapu oceny - oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.</div><div abp="1072">&nbsp;</div><div abp="1132">&nbsp;</div><p abp="1073"><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" abp="1133"><tbody abp="1134"><tr abp="1135"><td rowspan="2" width="38" abp="1136"><div abp="1137" align="center"><b abp="1138">Lp.</b></div></td><td rowspan="2" width="104" abp="1139"><div abp="1140" align="center"><b abp="1141">Nr wniosku <br abp="1142" />wg KSI <br abp="1143" />(SIMIK 07-13)</b></div></td><td rowspan="2" width="170" abp="1144"><div abp="1145" align="center"><b abp="1146">Wnioskodawca</b></div></td><td rowspan="2" width="284" abp="1147"><div abp="1148" align="center"><b abp="1149">Tytuł projektu</b></div></td><td rowspan="2" width="132" abp="1150"><div abp="1151" align="center"><b abp="1152">Całkowity <br abp="1153" />koszt projektu&nbsp;<br abp="1154" />w (PLN)</b></div></td><td width="208" colspan="2" abp="1155"><div abp="1156" align="center"><b abp="1157">Dotacja, w tym z:</b></div></td><td rowspan="2" width="85" abp="1158"><div abp="1159" align="center"><b abp="1160">Wynik oceny merytorycznej</b></div><div abp="1161" align="center"><b abp="1162">/liczba uzyskanych punktów</b></div></td></tr><tr abp="1163"><td width="104" abp="1164"><div abp="1165" align="center"><b abp="1166">EFRR (PLN)</b></div></td><td width="104" abp="1167"><div abp="1168" align="center"><b abp="1169">Budżetu Państwa (PLN)</b></div></td></tr><tr abp="1170"><td valign="top" width="38" abp="1171"><div abp="1172" align="center">1.</div></td><td valign="top" width="104" abp="1173"><div abp="1174">WND-RPPK.05.02.00-18-001/14</div></td><td valign="top" width="170" abp="1175"><div abp="1176">Szpital Wojewódzki nr&nbsp;2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie</div></td><td valign="top" width="284" abp="1177"><div abp="1178"><i abp="1179">Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci</i></div></td><td valign="top" width="132" abp="1180"><div abp="1181" align="right">13&nbsp;518&nbsp;424,14</div></td><td valign="top" width="104" abp="1182"><div abp="1183" align="right">4&nbsp;995&nbsp;000,00</div></td><td valign="top" width="104" abp="1184"><div abp="1185" align="right">0,00</div></td><td valign="top" width="85" abp="1186"><div abp="1187" align="center">56,25</div></td></tr></tbody></table></p><div abp="1074">Nazwa Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty kosztów całkowitych i wnioskowanej dotacji podano zgodnie z treścią złożonego wniosku.</div> WYNIK PONOWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 SCHEMAT B – NABÓR 2013 (III EDYCJA) 2014-09-11 07:43:33 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3421 <div>Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w dniach od 21 lutego 2013 r. do 22 marca 2013 r., w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, RPO WP na lata 2007-2013 (III edycja)<a title="" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3354#_ftn1"><span><span>[1]</span></span></a></div> <div>&nbsp;</div> <div align="center"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody><tr> <td width="3%"><div align="center"><b>Lp.</b></div></td> <td width="14%"><div align="center"><b>Numer wniosku wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)</b></div></td> <td width="24%"><div align="center"><b>Wnioskodawca</b></div></td> <td width="30%"><div align="center"><b>Tytuł projektu</b></div></td> <td width="14%"><div align="center"><b>Wynik oceny</b></div> <div align="center"><b>dopuszczającej</b></div> <div align="center"><b>negatywna / pozytywna</b></div></td> <td width="11%"><div align="center"><b>Wynik oceny </b></div> <div align="center"><b>jakościowej </b></div> <div align="center"><b>(ilość uzyskanych </b></div> <div align="center"><b>punktów)</b></div></td> </tr> <tr> <td width="3%">&nbsp;</td> <td width="14%"><div align="center">WND-RPPK.01.01.00-18-136/13</div></td> <td width="24%"><div>Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń PLASMET Sp. z o.o.</div></td> <td width="30%"><div><i>&bdquo;Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Plasmet Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki narzędzi do pras krawędziowych&rdquo;</i></div></td> <td width="14%"><div align="center">Pozytywna</div></td> <td width="11%"><div align="center">84</div></td> </tr> <tr> <td width="3%">&nbsp;</td> <td width="14%"><div align="center">WND-RPPK.01.01.00-18-020/13</div></td> <td width="24%"><div>Conti Sp. z o.o.</div></td> <td width="30%"><div><i>&bdquo;Wzmocnienie konkurencyjności firmy Conti <br /> Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnego parku maszynowego&rdquo;</i></div></td> <td width="14%"><div align="center">Pozytywna</div></td> <td width="11%"><div align="center">60</div></td> </tr> </tbody></table></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><hr width="33%" size="1" align="left" /></div> <div><a title="" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3354#_ftnref1"><span>[1]</span></a> Konieczność przeprowadzenia ponownej oceny merytorycznej wniosków wynika z faktu, iż Beneficjenci dokonali zmiany wartości wskaźnika produktu w projekcie przekraczającej 25 % jego wartości (&sect; 15 ust. 15 umowy o dofinansowanie nakazuje w takim przypadku przeprowadzenie ponownej oceny projektu począwszy od oceny merytorycznej).</div> Wybór do dofinansowania wniosku złożonego w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka 2014-09-09 12:15:23 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3420 <p>W dniu 2 września 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania projekt pn. &bdquo;Poprawa konkurencyjności Portu Lotniczego &bdquo;Rzeszów &ndash; Jasionka&rdquo; poprzez budowę świateł podejścia, przebudowę drogi startowej oraz budowę drogi północnej&rdquo; złożony w ramach konkursu dla osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat F &ndash; Infrastruktura lotniska Rzeszów - Jasionka.<br /> Dokonując oceny strategicznej Zarząd Województwa uznał, że ww. projekt jest zgodny z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa i biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie portu lotniczego w Jasionce dla rozwoju województwa podkarpackiego przyznał dodatkowe 20 punktów.</p> <p>Wniosek wybrany do dofinansowania po ocenie strategicznej:<br /> &nbsp;</p> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr> <td width="38" rowspan="2"><div align="center"><b>Lp.</b></div></td> <td width="113" rowspan="2"><div align="center"><b>Nr wniosku <br /> wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)</b></div></td> <td width="170" rowspan="2"><div align="center"><b>Wnioskodawca</b></div></td> <td width="274" rowspan="2"><div align="center"><b>Tytuł projektu</b></div></td> <td width="132" rowspan="2"><div align="center"><b>Całkowity <br /> koszt projektu&nbsp;<br /> w (PLN)</b></div></td> <td width="189" colspan="2"><div align="center"><b>Dotacja, w tym z:</b></div></td> <td width="104" rowspan="2"><div align="center"><b>Suma uzyskanych punktów po ocenie merytorycznej i strategicznej</b></div></td> </tr> <tr> <td width="104"><div align="center"><b>EFRR (PLN)</b></div></td> <td width="85"><div align="center"><b>Budżetu Państwa (PLN)</b></div></td> </tr> <tr> <td width="38"><div align="center">1.</div></td> <td width="113" valign="top"><div>WND-RPPK.02.01.00-18-002<b>/</b>14</div></td> <td width="170" valign="top"><div>Port Lotniczy &bdquo;Rzeszów &ndash; Jasionka&rdquo; Spółka <br /> z ograniczoną odpowiedzialnością</div></td> <td width="274" valign="top"><div>Poprawa konkurencyjności Portu Lotniczego &bdquo;Rzeszów &ndash; Jasionka&rdquo; poprzez budowę świateł podejścia, przebudowę drogi startowej oraz budowę drogi północnej</div></td> <td width="132"><div align="center">34&nbsp;558&nbsp;291,49</div></td> <td width="104"><div align="center">997&nbsp;272,10</div></td> <td width="85"><div align="center">0,00</div></td> <td width="104"><div align="center">90,00</div></td> </tr> </tbody> </table> <p><em>Nazwa Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty kosztów całkowitych i wnioskowanej dotacji podano zgodnie z treścią złożonego wniosku. </em></p> Miasto Przemyśl 2014-09-08 14:02:35 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3419 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/m_przem_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w Przemyślu. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/m_przem_2_kw_2014.xls" target="_blank"></a><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/m_rzesz_1_kw2014.xls"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></span></span></p> Powiat przeworski 2014-09-08 13:56:29 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3418 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/przew_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie przeworskim. Stan na dzień</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/przew_2_kw_2014.xls" target="_blank"></a><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/m_rzesz_1_kw2014.xls"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></span></span></p> Powiat brzozowski 2014-09-08 13:52:08 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3417 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/brzoz_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie brzozowskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></span></span></a></p> Powiat mielecki 2014-09-08 13:31:53 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3416 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/mielec_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: larger;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie mieleckim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/mielec_2_kw_2014.xls" target="_blank"></a><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/m_rzesz_1_kw2014.xls"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></span></span></p> Powiat krośnieński 2014-09-08 13:28:49 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3415 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/krosn_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie krośnieńskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/krosn_2_kw_2014.xls" target="_blank"></a><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/m_rzesz_1_kw2014.xls"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></span></span></p> Powiat jarosławski 2014-09-08 13:15:11 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3414 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/jarosl_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie jarosławskim.&nbsp; Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></span></span></a></p> Miasto Rzeszów 2014-09-08 13:12:14 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3413 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/m_rzesz_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w Rzeszowie. Stan na dzień 30.06.2014 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/m_rzesz_2_kw_2014.xls" target="_blank"></a><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/m_rzesz_1_kw2014.xls"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></span></span></p> Powiat kolbuszowski 2014-09-08 12:51:29 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3412 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/kolbusz_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie kolbuszowskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a></p> Powiat dębicki 2014-09-08 12:48:43 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3411 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/debic_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie dębickim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a></p> Powiat leżajski 2014-09-08 12:46:19 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3410 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/lezaj_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie leżajskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a></p> Powiat rzeszowski 2014-09-08 12:38:30 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3409 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/rzesz_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: larger;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie rzeszowskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a></p> Powiat jasielski 2014-09-08 12:35:59 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3408 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/jasiel_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie jasielskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a></p> Powiat strzyżowski 2014-09-08 12:31:28 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3407 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/strzyzow_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie strzyżowskim. Stan na dzień</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a></p> Powiat leski 2014-09-08 12:29:23 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3405 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/leski_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie leskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a></p> Powiat sanocki 2014-09-08 12:08:16 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3404 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/sanocki_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie sanockim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a></p> Powiat łańcucki 2014-09-08 11:57:57 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3403 <p><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/lancuc_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie łańcuckim. Stan na dzień 30.06.2014 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/lancuc_1_kw2014.xls"></a> </span></span></p> Ogloszenia o naborach 2014-09-05 15:11:54 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3402 <p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2970">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2013)&nbsp;<font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font></span><font color="#525252"><span style="color: rgb(255,0,0)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000"><span style="color: rgb(255,0,0)"><br /><font color="#000000">&nbsp;-&nbsp; </font><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3320"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a></span></font></span></span></font></font></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2725"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></span></a><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2013 sierpień)&nbsp; </font>- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony<br /></font></span></span></span></span></span></span><font color="#000000" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">&nbsp; -&nbsp;&nbsp;</font><strong style="font-family: Arial; font-size: 13px;"><a style="font-family: Arial; font-size: 13px;" href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3331">Zmiany do Regulaminu</a></strong></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2721"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></span></a><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2013)&nbsp; </font>- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony<br />- <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany18"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a></font></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">-<a href="/pliki/file/os_I/2014/09/uchwala_387_9218_14.pdf">Uchwała nr 387/9218/14 z dnia 26 sierpnia 2014 w sprawie zmiany Regulaminu, wynikającej ze zmiany rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de <em>minimis </em>w ramach RPO </a></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><a href="https://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2389"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></span></a><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2013) </font>- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony<font color="#ff0000">&nbsp;<br /></font></font></span></span></span><font color="#000000" style="font-family: Arial; font-size: 13px;">-&nbsp;&nbsp;</font><strong style="font-family: Arial; font-size: 13px;"><a style="font-family: Arial; font-size: 13px;" href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3330">Zmiany do Regulaminu</a></strong></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000"><font color="#ff0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></font></span></span></span>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1905">Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a> (nabór 2012)<font size="2" color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="2"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</font><br /></span>&nbsp; -&nbsp; <strong><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/257/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3334">Zmiany do Regulaminu</a></strong><br /><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp; </span><u><br /></u></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1725">Nabór wniosków w ramach działania 1.1&nbsp;schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2012) <font color="#525252"><font size="2">- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></font><span style="color: rgb(255,0,0)">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p><p style="margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1715">Nabór wniosków w ramach działania 1.3&nbsp;Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2012) <font color="#525252"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;<br /><font color="#000000">- </font><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany14"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a><br /></span></span></font><span style="color: rgb(255,0,0)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></span></span></p><p style="margin-left: 40px"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1794">Nabór wniosków w ramach działania 1.4&nbsp;schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2012) <font color="#525252"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="2"><font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</span></font></span><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="2">&nbsp;</font><br /></span></font></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany13"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a><br /><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span><u><br /></u></p><p style="margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none"><a href="http://rpo.podkarpackie.pl/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/1178">Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a><font color="#000000"> (nabór 2011) <font color="#525252">- </font><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</span></font><font color="#525252">&nbsp;<br />&nbsp; <font color="#000000">&nbsp;- </font><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany10"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong></a>&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></span></p><p style="margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.eu/125/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/441"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2011)</font>&nbsp;- <span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#000000">nabór zakończony</font>&nbsp;</span>&nbsp;<br /><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany11"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></font></span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie10"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie9"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.2&nbsp;Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany9"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a>&nbsp; </span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie8"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span>&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany8"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie7"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zamknięty</span>&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie6"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2010) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span>&nbsp;<br /><font size="2" color="#525252">&nbsp;&nbsp; &nbsp;-&nbsp; </font><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany6"><strong><font size="2">Zmiany do Regulaminu</font></strong><br /></a></span>&nbsp; <span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie5"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2009)</font>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp;-&nbsp; <a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany5"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie4"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2009) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony<br />&nbsp;&nbsp;<font color="#525252">&nbsp;-&nbsp; </font><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany4"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie3"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)">&nbsp;<font color="#000000">(nabór 2009) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie2"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Schemat&nbsp;B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2008) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/zmiany2"><strong>Zmiany do Regulaminu</strong><br /></a></span></span><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"><a href="http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie1"><span style="color: rgb(57,98,153); text-decoration: none; text-underline: none">Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></a></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(82,82,82)"> <font color="#000000">(nabór 2008) </font></span><span style="font-size: 10pt; color: black">- nabór zakończony</span></span></p><p style="text-align: justify; margin-left: 40px">&nbsp;</p> Informacja dotycząca zakończonej oceny STRATEGICZNEJ wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.1 SCHEMAT B – NABÓR 2013, EDYCJA IV 2014-09-05 14:57:45 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3401 <p>W związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów od oceny merytorycznej &ndash; jakościowej wniosków, 02 września 2014 r. Uchwałą Nr 389/9295/14 Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dokonał oceny strategicznej projektów nr WND-RPPK.01.01.00-18-294/13, WND-RPPK.01.01.00-18-370/13, WND-RPPK.01.01.00-18-376/13, WND-RPPK.01.01.00-18-385/13 złożonych do konkursu w sierpniu 2013 r. (edycja IV), w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe Przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</p> <p><a href="/pliki/file/os_I/2014/09/Lista%20podstawowa%20wniosk%C3%B3w%20wybranych%20do%20dofinansowania.doc"><em>Lista podstawowa wniosków wybranych do dofinansowania </em></a></p><div style="margin:0;"><a href="/pliki/file/os_I/2014/09/Lista%20rezerwowa.doc"><i>Lista rezerwowa</i></a></div> <p>&nbsp;</p> Powiat lubaczowski 2014-09-05 14:19:45 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3400 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/lubacz_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie lubaczowskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a></p> Powiat przemyski 2014-09-05 14:17:53 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3399 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/przem_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie przemyskim. Stan na dzień</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a></p> Powiat niżański 2014-09-05 14:11:58 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3398 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/nizan_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie niżańskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a></p> Powiat stalowowolski 2014-09-05 14:01:58 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3396 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/stalow_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie stalowowolskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a></p> Powiat bieszczadzki 2014-09-05 13:45:23 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3395 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/bieszcz_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie bieszczadzkim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a></p> Powiat ropczycko-sędziszowski 2014-09-05 13:42:34 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3394 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/rop_sedz_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a></p> Miasto Tarnobrzeg 2014-09-05 13:40:32 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3393 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/m_tarnob_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w Tarnobrzegu. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a></p> Miasto Krosno 2014-09-05 13:36:58 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3392 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_02/m_krosn_2_kw_2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w Krośnie. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.06.2014 r.</span></span></a></p>