Nowości w portalu RPO WP na lata 2007 - 2013 http://www.rpo.podkarpackie.pl opis Wybór projektu kluczowego do dofinansowania w ramach działania 4.4 - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie 2015-01-23 21:13:31 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3601 <p>21 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. &bdquo;Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt &hellip;&rdquo; złożony w dniu 28.11.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.<br />Dokonując oceny strategicznej Zarząd Województwa uznał, że projekt jest zgodny z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa i przyznał dodatkowe 20 punktów.</p><p>&nbsp;</p> <div align="justify">Wniosek wybrany do dofinansowania po ocenie strategicznej:</div> <div>&nbsp;</div> <table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%"> <colgroup><col width="22" /> <col width="118" /> <col width="101" /> <col width="276" /> <col width="122" /> <col width="103" /> <col width="94" /> <col width="89" /> </colgroup><tbody><tr> <td width="22" height="12" rowspan="2"><div align="center"><font size="1">Lp.</font></div></td> <td width="118" rowspan="2"><div align="center"><font size="1">Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13)</font></div></td> <td width="101" rowspan="2"><div align="center"><font size="1">Wnioskodawca</font></div></td> <td width="276" rowspan="2"><div align="center"><font size="1">Tytuł projektu</font></div></td> <td width="122" rowspan="2"><div align="center"><font size="1">Całkowity koszt projektu</font></div> <div align="center"><font size="2">(w zł)</font></div></td> <td width="207" colspan="2"><div align="center"><font size="1">Dotacja, w tym z:</font></div></td> <td width="89" rowspan="2"><div align="center"><font size="1">Suma uzyskanych punktów po ocenie merytorycznej i strategicznej</font></div></td> </tr> <tr> <td width="103"><div align="center"><font size="1">EFRR</font></div> <div align="center"><font size="2">(w zł)</font></div></td> <td width="94"><div align="center"><font size="1">Budżetu Państwa</font></div> <div align="center"><font size="2">(w zł)</font></div></td> </tr> <tr> <td width="22" height="51"><div align="center"><font size="2">1</font></div></td> <td width="118"><div align="center"><font size="2">WND-RPPK.04.04.00-18-002/14</font></div></td> <td width="101"><div align="center">Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie</div></td> <td width="276"><div align="center">&bdquo;<i>Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt &hellip;&rdquo;</i></div></td> <td width="122"><div align="center">4323015,00</div></td> <td width="103"><div align="center">3610110,65</div></td> <td width="94"><div align="center"><font size="2">0,00</font></div></td> <td width="89"><div align="center"><font size="2">105,00</font></div></td> </tr> </tbody></table> <div>&nbsp;</div> <div align="justify"><font size="1">Nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty kosztów całkowitych i wnioskowanej dotacji podano zgodnie z treścią złożonego wniosku.</font></div> Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosku kluczowego w ramach działania 2.1 - schemat A 2015-01-23 21:06:55 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3600 <p>Zakończona została z wynikiem pozytywnym ocena formalna wniosku kluczowego pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie - granica województwa km 74+119 - 76+297 &ndash; nr RPPK.02.01.00-18-003/14, złożonego w dniu 31.10.2014 r.w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A - Drogi wojewódzkie</p><p>&nbsp;</p> <table cellspacing="0" border="1" width="100%"> <tbody><tr> <td align="center" valign="middle" height="67">Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13)</td> <td align="center" valign="middle">Wnioskodawca</td> <td align="center" valign="middle" colspan="3">Tytuł projektu</td> <td align="center" valign="middle">Całkowity koszt projektu w /zł/</td> <td align="center" valign="middle">Wartość wnioskowanego dofinansowania <br />z EFRR w /zł/</td> <td align="center" valign="middle">Wartość wnioskowanego dofinansowania <br />z budżetu państwa w /zł/</td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle" height="142">WND-RPPK.02.01.00-18-003/14</td> <td align="left" valign="middle">Województwo Podkarpackie</td> <td align="left" valign="middle" colspan="3">Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie - granica województwa km 74+119 - 76+297</td> <td bgcolor="#FFFFFF" align="center" valign="middle">5&nbsp;003&nbsp;882,44</td> <td bgcolor="#FFFFFF" align="center" valign="middle">4&nbsp;753&nbsp;688,30</td> <td align="center" valign="middle">0,00</td> </tr> </tbody></table> Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 2015-01-23 12:07:08 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3599 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 16 / 327 / 15 z dnia 21 stycznia 2015 r. dokonał zmiany<em> Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</em>.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiana Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 była podyktowana następującymi czynnikami:<br />-&nbsp;&nbsp; planowanym wyborem do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pn.:<em> Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt zapewniający zapobieganie, przeciwdziałanie oraz likwidację negatywnych skutków zagrożeń naturalnych, technologicznych oraz społecznych,</em></p><p style="text-align: justify;">-&nbsp;&nbsp; aktualizacją danych o projektach, wynikającą z bieżącego stanu przygotowania ich do realizacji oraz z aktualnego stanu realizacji projektów. W związku z tym zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach dotyczą nazw projektów, orientacyjnych kosztów całkowitych, maksymalnego poziomu dofinansowania z EFRR oraz okresu realizacji projektów.<br /><br /><br /><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" alt="" /><strong>Pobierz:</strong></p><ul><li><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Indykatywne%20wykazy%20ipk/150122_iwipk_sty_2015r.doc" target="_blank"><em>Wykaz</em></a></li></ul> Inne ważne dokumenty 2015-01-23 11:47:25 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3598 <p><strong><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Do pobrania:</span></span></strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/100618_wytyczne_do_zab_czerw_2010_r.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie</span></span></a></li><li><a target="_blank" href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/aktualnosci_pliki/2015_01/1501_wytyczne_zamowienia/150122_wytycz_zamow.doc"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych </span></span><strong><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: Arial;">- </span><em><span style="font-family: Arial;">nowe</span></em></span></span></strong></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Indykatywne%20wykazy%20ipk/150122_iwipk_sty_2015r.doc" target="_blank">Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><em>- nowy</em></strong></span></a><br /></span></span></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/nsro_maj2007.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia</span></span></a></li><li><a target="_blank" href="http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Dokumenty/wytyczneunijne/Strony/glowna.aspx"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Strategiczne Wytyczne Wspólnoty</span></span></a></li><li><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/122"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji<br /></span></span></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Plany%20komunikacji%20RPO%20WP/plan_komun_2014_aktual.doc"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></li><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/kontrakt_wojew__dzki.pdf"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Kontrakt wojewódzki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span></span></a></li><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/za__czniki_do_kontraktu.rar">Załączniki do Kontraktu wojewódzkiego</a> - plik RAR<br /></span></span></li></ul><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/aneks_nr_1_do_kontraktu_wojew_dzkiego.pdf"><br />- Aneks nr 1 DO KONTRAKTU WOJEW&Oacute;DZKIEGO DLA WOJEW&Oacute;DZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 6 lutego 2008 roku</a></span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/aneks_nr_2_do_kontraktu_wojew_dzkiego.doc">Aneks nr 2 DO KONTRAKTU WOJEW&Oacute;DZKIEGO DLA WOJEW&Oacute;DZTWA PODKARPACKIEGO</a>&nbsp;/<a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/zalaczniki_aneks2.zip">załączniki do aneksu nr 2</a>/</span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/aneks_nr_3_do_kontraktu_wojew_dzkiego.doc">Aneks nr 3 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 6 lutego 2008 roku</a></span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/vII/2012/06/a4_do_kw.doc">Aneks nr 4 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2011 roku</a></span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/vII/2012/06/a5_do_kw.doc">Aneks nr 5 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2012 roku</a>&nbsp;/</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/vII/2012/06/zal_do_a_5_do_kw(1).rar">załączniki do aneksu nr 5 &ndash; plik RAR</a>/</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">.</span></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;">-&nbsp;<a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2013%2011/aneks-nr-6-do-kw-dla-wp-z-dnia-4-11-2013.doc">Aneks nr 6 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 4 listopada 2013 roku</a></span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="font-size: larger;">- <a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2014_09/kontrakt_aneks_7_z_dnia_18_09_2014.pdf">Aneks nr 7 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego z dnia 18 września 2014 roku</a><a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2013%2011/aneks-nr-6-do-kw-dla-wp-z-dnia-4-11-2013.doc"><br /></a></span></p><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/proc_odw_od28_czerw_2013.PDF" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</span><strong><em><span style="font-size: larger;"> </span></em></strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><em><span style="font-size: larger;"><br /></span></em></strong></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wazne_dokumenty_umieszcz_od_lipca_2011/proc_odw_cza_5_lip_%202011_27%20czer_2013.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - wersja aktualna do dnia 27 czerwca 2013 r. włącznie</span></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/procedura_odwo_awcza.doc"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Procedura odwoławcza obowiązująca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. - wersja aktualna do dnia 4 lipca 2011 r. włącznie</span></span></a><br />&nbsp;</li></ul><ul><li>&nbsp;<span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/katalog_definicji_wskaznikow.pdf">Katalog definicji wskaźników kluczowych (wersja z kwietnia 2010 r.), spójny z treścią załącznika nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej</a><br /></span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/255/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3049"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Zasady udzielania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013</span></span></a></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/Wa%C5%BCne%20dokumenty/termin-zaliczek-2014-rpo.pdf" target="_blank">Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie ustalenia terminu rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a>&nbsp;</span></span></li></ul><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Obowiązujące wytyczne:&nbsp; <br /><a target="_blank" href="http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/prawo/obowiazujace_prawo/Strony/lista.aspx">Krajowe wytyczne do programów na lata 2007-2013</a><br />&nbsp;</span></span></p> Harmonogram naborów wniosków 2015-01-23 11:42:40 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3597 <p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Do pobrania:</strong></span></span></p><p>&nbsp;</p><ul><li><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/harmonogramy_naborow/140327_harm_marzec_2014.xls"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP 2007-2013</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><em><span style="font-family: Arial;"><br /></span></em></strong></span></span></a></li></ul> Dokumenty programowe RPO WP na lata 2007 - 2013 2015-01-23 11:41:37 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3596 <p><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Do pobrania:</strong></span></span></p><p>&nbsp;</p><ul><li style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/szczegolowe_opisy_umieszczane_od_sierpnia_2011/2014_04_15_tj_zaktual_urpo_wp.pdf"><span style="font-size: larger;">Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 15 kwietnia 2014 r. </span></a><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><em><br /></em></strong></span></span></li> <li style="text-align: justify;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/RPO/zaktual_rpo_wp_12_2011.pdf" target="_blank"><span style="font-size: larger;">Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2007-2013<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"> </span></span></span></span></a><span style="font-size: larger;"><br /> </span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/podreczniki_kwal/141006_podr_301014.doc" target="_blank">Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</a></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Dokumenty%20Programowe/podreczniki_kwal/141006_podr_301014.doc" target="_blank"></a></span></span></span></span></span></li> </ul> Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konsultacje społeczne propozycji nowych projektów zgłoszonych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 2015-01-23 09:08:09 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3595 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; W wyniku trwającego w dniach od 23 grudnia 2014 r. do 12 stycznia 2015 r. naboru projektów w ramach osi priorytetowej I &ndash; Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A &ndash; Projekty inwestycyjne RPO WP, wpłynęło 4 propozycje projektów:</p><p style="text-align: justify;"><br />1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; projekt pn.:<em> &bdquo;Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Jaśle&rdquo;</em> zgłoszony przez Miasto Jasło,<br />2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; projekt pn.:<em> &bdquo;Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zawadzie Gmina Dębica&rdquo;</em>&nbsp; zgłoszony przez Gminę Dębica,<br />3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; projekt pn.: <em>&bdquo;Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej&rdquo; </em>zgłoszony przez Powiat Kolbuszowski,<br />4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; projekt pn.: <em>&bdquo;Rozwój strefy aktywności społeczno &ndash; gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska&rdquo; </em>zgłoszony przez Gminę Krosno.<br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Ww. projekty zostały poddane ocenie, w wyniku której stwierdzono, iż wszystkie zgłoszone projekty spełniają kryteria ustalone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, wskazane w zaproszeniu do zgłaszania projektów do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Zgodnie z <em>Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych</em> Zarząd ogłasza konsultacje społeczne, które potrwają<strong> od dnia 23 stycznia 2015 r. do dnia 12 lutego 2015 r.</strong></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk w związku z zakończonym naborem do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Z uwagi na to, iż konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, wypełniony formularz zgłaszania uwag prosimy przesłać wyłącznie na adres poczty elektronicznej: <a href="mailto:drr@podkarpackie.pl">drr@podkarpackie.pl</a>&nbsp; w terminie <strong>do dnia 12 lutego 2015 r.</strong><br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">W tytule wiadomości przekazującej formularz zgłaszania uwag prosimy wpisać: &bdquo;Konsultacje społeczne projektów do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach <br />I osi priorytetowej RPO WP&rdquo;.<br />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" alt="" /><strong>Do pobrania:</strong></p><ul><li><a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2015_01/1501_konsultacje/150122_info_o_proj.doc" target="_blank"><em>Informacja o projektach poddawanych konsultacjom społecznym</em></a></li><li><a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2015_01/1501_konsultacje/2015_01_23_form_zgl_uwag.doc" target="_blank"><em>Formularz zgłaszania uwag</em></a><br />&nbsp;</li></ul> Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 2015-01-22 15:13:58 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3591 <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 16 / 323 / 15 z dnia 21 stycznia 2015 r. dokonał zmiany<em> Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.</em></p><p style="text-align: justify;"><br />&nbsp;&nbsp; Zmiana ww. <em>Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP</em> polega na wprowadzeniu modyfikacji wynikających z nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz dodaniu rozwiązań wynikających z praktycznych doświadczeń tj. m.in. zamieszczaniu ogłoszeń na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WP 2007-2013.<br />&nbsp;&nbsp;<em> Wytyczne </em>obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie <a href="http://www.rpo.podkarpackie.pl">www.rpo.podkarpackie.pl</a> i dotyczą zarówno Beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (w odniesieniu do zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro), jak i Beneficjentów nie mających statusu &bdquo;zamawiającego&rdquo; zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. <br />&nbsp;&nbsp; Ww. <em>Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP</em> są przeznaczone do stosowania przez Beneficjentów osi priorytetowych II-VII RPO WP. Dla Beneficjentów osi priorytetowej I nadal obowiązują Wytyczne stanowiące załącznik do uchwały nr 60/1297/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 lipca 2011 r.<br /><br /><br /><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.PNG" alt="" /><strong>Pobierz</strong></p><ul><li><a href="/pliki/file/aktualnosci_pliki/2015_01/1501_wytyczne_zamowienia/150122_wytycz_zamow.doc" target="_blank"><em>Wytyczne</em></a></li></ul> REALIZOWANE PROJEKTY 2015-01-19 09:13:41 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3588 <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-bidi-font-weight: bold">Projekty wybrane do dofinansowania </span><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">w ramach osi I Regionalnego Programu Operacyjnego &nbsp;</span><br /><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt">Województwa Podkarpackiego na lata 2007&ndash;2013,<span style="mso-bidi-font-weight: bold"> dla których podpisano umowy o dofinansowanie <br />(<b>stan na 31.12.2014)</b></span></span></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt">&nbsp;</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><o:p><span style="font-family: ">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></o:p></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="/pliki/file/rpo/rpo1/stan%20na%2031_12_2014/dzia%C5%82%201_1%20a%20stan%2031_12_14.xls"><strong><span style="font-family: ">Działanie 1.1 </span></strong><strong><span style="font-family: ">Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości</span></strong></a><strong><span style="font-family: "><br /><a href="/pliki/file/rpo/rpo1/stan%20na%2031_12_2014/dzia%C5%82%201_1%20a%20stan%2031_12_14.xls">Schemat A</a></span></strong><span style="font-family: "><a href="/pliki/file/rpo/rpo1/stan%20na%2031_12_2014/dzia%C5%82%201_1%20a%20stan%2031_12_14.xls">- Wsparcie kapitałowe funduszy <o:p></o:p></a></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><o:p>&nbsp; </o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: ">Beneficjenci:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo3"><strong><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span times="" new="" style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></strong><span style="font-family: ">regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych, fundusze mikropożyczkowe, fundusze pożyczkowe </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l1 level1 lfo3"><span style="font-family: ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oraz instytucje otoczenia biznesu, prowadzące działalność w ww. zakresie<strong><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><o:p><span style="font-family: ">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="/pliki/file/rpo/rpo1/stan%20na%2031_12_2014/dzia%C5%82%201_1%20b%20stan%2031_12_14.xls"><strong><span style="font-family: ">Działanie 1.1 </span></strong><strong><span style="font-family: ">Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości</span></strong></a><strong><span style="font-family: "><br /><a href="/pliki/file/rpo/rpo1/stan%20na%2031_12_2014/dzia%C5%82%201_1%20b%20stan%2031_12_14.xls">Schemat B</a></span></strong><span style="font-family: "><a href="/pliki/file/rpo/rpo1/stan%20na%2031_12_2014/dzia%C5%82%201_1%20b%20stan%2031_12_14.xls">- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne<o:p></o:p></a></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: ">Beneficjenci:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span times="" new="" style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: ">mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><span style="font-family: ">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><b><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="/pliki/file/rpo/rpo1/stan%20na%2031_12_2014/dzia%C5%82%201_2%20stan%2031_12_14.xls"><strong><span style="font-family: ">Działanie 1.2 </span></strong><strong><span style="font-family: ">Instytucje otoczenia biznesu<o:p></o:p></span></strong></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: ">Beneficjenci:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="line-height: 115%; font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span times="" new="" style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="line-height: 115%; font-family: ">instytucje otoczenia biznesu <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="line-height: 115%; font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span times="" new="" style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="line-height: 115%; font-family: ">szkoły wyższe<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><span style="font-family: ">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="/pliki/file/rpo/rpo1/stan%20na%2031_12_2014/dzia%C5%82%201_3%20stan%2031_12_14.xls"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: ">Działanie 1.3 </span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: ">Regionalny system innowacji</span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: "><o:p></o:p></span></strong></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: ">Beneficjenci:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span times="" new="" style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: ">przedsiębiorcy<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span times="" new="" style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: ">szkoły wyższe<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span times="" new="" style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: ">jednostki naukowe<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><span style="font-family: ">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="/pliki/file/rpo/rpo1/stan%20na%2031_12_2014/dzia%C5%82%201_4%20a%20stan%2031_12_14.xls"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: ">Działanie 1.4 </span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: ">Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu</span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: "> </span></strong></a><b><span style="line-height: 115%; font-family: "><br /><strong><span style="font-family: "><a href="/pliki/file/rpo/rpo1/stan%20na%2031_12_2014/dzia%C5%82%201_4%20a%20stan%2031_12_14.xls">Schemat A -</a></span></strong></span></b><span style="line-height: 115%; font-family: "><a href="/pliki/file/rpo/rpo1/stan%20na%2031_12_2014/dzia%C5%82%201_4%20a%20stan%2031_12_14.xls">Projekty inwestycyjne <o:p></o:p></a></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: ">Beneficjenci:</span></strong><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l2 level1 lfo2; mso-layout-grid-align: none"><span agency="" style="line-height: 150%; font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span times="" new="" style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="line-height: 150%; font-family: ">jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none"><strong><span style="line-height: 150%; font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: ">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none"><strong><span style="line-height: 150%; font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><a href="/pliki/file/rpo/rpo1/stan%20na%2031_12_2014/dzia%C5%82%201_4%20b%20stan%2031_12_14.xls"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: ">Działanie 1.4 </span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: ">Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu</span></strong></a><b><span style="line-height: 115%; font-family: "><br /><strong><span style="font-family: "><a href="/pliki/file/rpo/rpo1/stan%20na%2031_12_2014/dzia%C5%82%201_4%20b%20stan%2031_12_14.xls">Schemat B&nbsp;- </a></span></strong></span></b><span style="line-height: 115%; font-family: "><a href="/pliki/file/rpo/rpo1/stan%20na%2031_12_2014/dzia%C5%82%201_4%20b%20stan%2031_12_14.xls">Projekty pozainwestycyjne<o:p></o:p></a></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="font-family: ">Beneficjenci:<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span times="" new="" style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span new="" style="font-family: ">mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa</span><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span times="" new="" style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span new="" style="font-family: ">instytucje otoczenia biznesu</span><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span times="" new="" style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span new="" style="font-family: ">szkoły wyższe</span><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span times="" new="" style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span new="" style="font-family: ">jednostki naukowe</span><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span times="" new="" style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span new="" style="font-family: ">organizacje pozarządowe</span><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span times="" new="" style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span new="" style="font-family: ">jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego)</span><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span times="" new="" style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span new="" style="font-family: ">stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego</span><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><span agency="" style="font-family: "><span style="mso-list: Ignore">&mdash;<span times="" new="" style="line-height: normal; font-variant: normal; font-style: normal; font-size: 7pt; font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span new="" style="font-family: ">jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną</span><b><span style="font-family: "><o:p></o:p></span></b></p> Badania ewaluacyjne 2015 r. 2015-01-16 13:47:10 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3585 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Badania ewaluacyjne 2015 r.<br /></strong></span></span></p> INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZONEJ PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH I OSI DZIAŁANIE 1.1 SCHEMAT B - BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCYJNE - NABÓR SIERPIEŃ 2013 2015-01-16 09:00:57 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3584 <div><font face="Calibri">Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny formalnej wniosku złożonego w terminie od dnia 29.08.2013 r. do dnia 11.10.2013 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości&nbsp;Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</font></div><div>&nbsp;</div><p><table border="4" cellspacing="0" cellpadding="0" width="726" height="246"><tbody><tr><td width="75"><div style="text-align: center">Oś priorytetowa</div></td><td><div style="text-align: center">Działanie</div></td><td><div style="text-align: center">Liczba projektów ocenionych pozytywnie</div></td><td><div style="text-align: center">Liczba projektów ocenionych negatywnie</div></td><td><div style="text-align: center">Liczba projektów nie podlegających rozpatrzeniu</div></td><td><div style="text-align: center">Liczba rezygnacji</div></td><td><div style="text-align: center">Łączna wartość projektów ocenionych pozytywnie w zł</div></td><td><div style="text-align: center">W tym wartość wnioskowanego dofinansowania<br />&nbsp;z EFRR w zł</div></td><td><div style="text-align: center">Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów <br />z EFRR&nbsp;oraz <br />z Budżetu Państwa zgodnie <br />z ogłoszeniem <br />w zł</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">I. Konkurencyjna<br />i innowacyjna<br />gospodarka</div></td><td><div style="text-align: center">1.1&nbsp;Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości&nbsp;<br />Schemat B</div></td><td><div style="text-align: center">1</div></td><td nowrap="nowrap"><div style="text-align: center">0</div></td><td nowrap="nowrap"><div style="text-align: center">0</div></td><td nowrap="nowrap"><div style="text-align: center">0</div></td><td><div style="text-align: center">1 469 738,88<br />zł</div></td><td nowrap="nowrap"><div style="text-align: center">425 000,00</div></td><td><div style="text-align: center">30 000 000,00</div></td></tr></tbody></table></p><div>Wniosek o dofinansowanie, który otrzymał pozytywną ocenę formalną w ramach konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 &ndash; 2013 w ramach Osi priorytetowej&nbsp;I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne:</div><div>&nbsp;</div><p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" width="319"><div align="center">Numer rejestracyjny wniosku wg KSI</div><div align="center">(SIMIK 07-13)</div></td></tr><tr><td width="319" nowrap="nowrap"><div>WND-RPPK.01.01.00-18-581/13</div></td></tr></tbody></table></p><p>&nbsp;</p> Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania w ramach działania 2.2 - MPGK Jasło 2015-01-15 08:20:26 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3582 <p>W dniu 13 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle złożony w dniu 05.04.2013 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. Dokonując oceny strategicznej Zarząd Województwa uznał, iż projekt jest zgodny z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa i przyznał dodatkowe 20 punktów.<br /> &nbsp;</p> <div><b>&nbsp;</b></div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr> <td width="33" rowspan="2"><div align="center">Lp.</div></td> <td width="128" rowspan="2"><div align="center">Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13)</div></td> <td width="189" rowspan="2"><div align="center">Wnioskodawca</div></td> <td width="208" rowspan="2"><div align="center">Tytuł projektu</div></td> <td width="132" rowspan="2"><div align="center">Całkowity koszt projektu</div> <div align="center">(w zł)</div></td> <td width="217" colspan="2"><div align="center">Dotacja, w tym z:</div></td> <td width="99" rowspan="2"><div align="center">Suma uzyskanych punktów po ocenie merytorycznej i strategicznej</div></td> </tr> <tr> <td width="113"><div align="center">EFRR</div> <div align="center">(w zł)</div></td> <td width="104"><div align="center">Budżetu Państwa</div> <div align="center">(w zł)</div></td> </tr> <tr> <td width="33"><div align="center">1</div></td> <td width="128"><div align="center">WND-RPPK.02.02.00-18-001/13</div></td> <td width="189"><div align="center">Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle</div></td> <td width="208"><div align="center">Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle</div></td> <td width="132"><div align="center">7 290 388,15</div></td> <td width="113"><div align="right">4 076 910,25</div></td> <td width="104"><div align="right">738 432,47</div></td> <td width="99"><div align="center">105,63</div></td> </tr> </tbody> </table><p>Nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty kosztów całkowitych i wnioskowanej dotacji podano zgodnie z treścią złożonego wniosku.</p> Informacja dotycząca zakończenia oceny merytorycznej wniosku w ramach działania 4.4 - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie 2015-01-15 08:08:20 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3581 <p>Zakończona została ocena merytoryczna wniosku pn. Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt &hellip;&quot; złożonego w dniu 28.11.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0" border="1" style="width:100.0%;mso-cellspacing:.7pt;mso-yfti-tbllook:1184" class="MsoNormalTable"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td width="17%" style="width:17.48%;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><p align="center" style="mso-margin-bottom-alt:auto;text-align: center;mso-line-height-alt:8.75pt" class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt; mso-bidi-font-family:Arial">Nr wniosku <br /> wg KSI <br /> (SIMIK 07-13) </span></b></p></td> <td width="15%" style="width:15.94%;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><p align="center" style="mso-margin-bottom-alt:auto;text-align: center;mso-line-height-alt:8.75pt" class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt; mso-bidi-font-family:Arial">Wnioskodawca</span></b></p></td> <td width="18%" style="width:18.52%;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><p align="center" style="mso-margin-bottom-alt:auto;text-align: center;mso-line-height-alt:8.75pt" class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt; mso-bidi-font-family:Arial">Tytuł projektu</span></b></p></td> <td width="14%" style="width:14.74%;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><p align="center" style="mso-margin-bottom-alt:auto;text-align: center;mso-line-height-alt:8.75pt" class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt; mso-bidi-font-family:Arial">Całkowity koszt projektu <br /> w /zł/ </span></b></p></td> <td width="17%" style="width:17.0%;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><p align="center" style="mso-margin-bottom-alt:auto;text-align: center;mso-line-height-alt:8.75pt" class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt; mso-bidi-font-family:Arial">Wartość wnioskowanego dofinansowania <br /> z EFRR <br /> w /zł/</span></b><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:Arial"> </span></p></td> <td width="15%" valign="top" style="width:15.32%;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;text-indent:0cm" class="tekstZPORR"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Wynik oceny merytorycznej</span></b></p> <p align="center" style="mso-margin-bottom-alt:auto;text-align: center;mso-line-height-alt:8.75pt" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">/liczba uzyskanych punktów</span></b></p></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes"> <td width="17%" style="width:17.48%;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><p align="center" style="mso-margin-bottom-alt:auto;text-align: center;mso-line-height-alt:8.75pt" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Arial">WND-RPPK.04.04.00-18-002/14</span></p></td> <td width="15%" style="width:15.94%;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><p align="center" style="mso-margin-bottom-alt:auto;text-align: center;mso-line-height-alt:8.75pt" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold">Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie</span></p></td> <td width="18%" style="width:18.52%;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><p align="center" style="mso-margin-bottom-alt:auto;text-align: center;mso-line-height-alt:8.75pt" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-family:Arial">&bdquo;Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt &hellip;&rdquo;</span></p></td> <td width="14%" nowrap="" style="width:14.74%;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><p align="center" style="mso-margin-bottom-alt:auto;text-align: center;mso-line-height-alt:8.75pt" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-family:Arial">4323015,00</span></p></td> <td width="17%" nowrap="" style="width:17.0%;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><p align="center" style="mso-margin-bottom-alt:auto;text-align: center;mso-line-height-alt:8.75pt" class="MsoNormal"><span style="mso-bidi-font-family:Arial">3610110,65</span></p></td> <td width="15%" style="width:15.32%;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"><p align="center" style="mso-margin-bottom-alt:auto;text-align: center;mso-line-height-alt:8.75pt" class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family: Arial">85,00</span></p></td> </tr> </tbody></table></p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></p><p style="text-align:justify" class="MsoNormal"><i><span style="font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;mso-bidi-font-family:Arial">Nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty całkowitego kosztu i wnioskowanego dofinansowania z EFRR podano zgodnie z treścią złożonego wniosku. Pełny tytuł projektu, zgodny z umową dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego z 30.10.2014 r. brzmi: &bdquo;Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt zapewniający zapobieganie, przeciwdziałania oraz likwidację negatywnych skutków zagrożeń naturalnych, technologicznych oraz społecznych&rdquo;. W formularzu wniosku tytuł został skrócony z przyczyn technicznych.</span></i></p> <p>&nbsp;</p> Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.1 schemat B edycja III 2015-01-14 13:47:43 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3579 <p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-fareast-language: PL; mso-bidi-font-weight: bold">Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w dniach od 21</span><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"> lutego 2013 r.</span></strong><strong><span style="font-family: Arial"><font size="2"> </font></span></strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-fareast-language: PL; mso-bidi-font-weight: bold">do 22 marca</span><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"> 2013 r.</span></strong><b><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-fareast-language: PL">,</span></b><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-fareast-language: PL; mso-bidi-font-weight: bold"> w ramach Działania 1.1 </span><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold">Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne</span></strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-fareast-language: PL; mso-bidi-font-weight: bold">, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, RPO WP na lata 2007-2013 III edycja</span></p><p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-fareast-language: PL; mso-bidi-font-weight: bold"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p><p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="3%"><div align="center"><b>Lp.</b></div></td><td width="11%"><div align="center"><b>Numer wniosku wg KSI <br />(SIMIK 07-13)</b></div></td><td width="13%"><div align="center"><b>Wnioskodawca</b></div></td><td width="29%"><div align="center"><b>Tytuł projektu</b></div></td><td width="9%"><div align="center"><b>Wynik oceny</b></div><div align="center"><b>dopuszczającej</b></div><div align="center"><b>negatywna / pozytywna</b></div></td><td width="11%"><div align="center"><b>Wynik oceny </b></div><div align="center"><b>jakościowej </b></div><div align="center"><b>(ilość uzyskanych </b></div><div align="center"><b>punktów)</b></div><div align="center"><b>&nbsp;</b></div></td></tr><tr><td width="3%"><div><span><font face="Arial Narrow">1.</font><span>&nbsp;&nbsp; </span></span>&nbsp;</div></td><td width="11%"><div align="center">WND-RPPK.01.01.00-18-134/13</div></td><td width="13%"><div align="center">Paweł Ostrówka Firma GEOS</div></td><td width="29%"><div><i>&bdquo;</i><i>Zakup urządzeń do świadczenia usług geodezyjnych dla firmy GEOS z Ustrzyk Dolnych</i><i>&rdquo;</i></div></td><td width="9%"><div align="center">Pozytywna</div></td><td width="11%"><div align="center">72</div></td></tr></tbody></table></p> Miasto Przemyśl 2015-01-09 09:43:28 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3575 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/m_przem_3kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w Przemyślu. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.09.2014 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/m_przem_3kw2014.xls" target="_blank"></a><a target="_blank" href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/m_rzesz_1_kw2014.xls"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></span></span></p> Powiat przeworski 2015-01-09 09:30:33 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3573 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/przewor_3kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie przeworskim. Stan na dzień</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.09.2014 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/m_rzesz_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></span></span></p> Powiat brzozowski 2015-01-09 09:28:11 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3572 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/brzoz_3kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie brzozowskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.09.2014 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></span></span></p> Powiat mielecki 2015-01-09 09:19:26 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3571 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/mielec_3kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: larger;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie mieleckim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.09.2014 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/mielec_3kw2014.xls" target="_blank"></a><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/m_rzesz_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></span></span></p> Powiat tarnobrzeski 2015-01-09 09:10:44 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3570 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/tarnob_3kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie tarnobrzeskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.09.2014 r.</span></span></a></p> Powiat dębicki 2015-01-09 09:06:30 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3569 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/debic_3kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie dębickim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.09.2014 r.</span></span></a></p> Powiat jasielski 2015-01-09 09:04:07 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3568 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/jasiel_3kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie jasielskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.09.2014 r.</span></span></a></p> Powiat leżajski 2015-01-09 09:01:48 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3567 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/lezajs_3kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie leżajskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.09.2014 r.</span></span></a></p> Powiat rzeszowski 2015-01-09 08:47:10 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3566 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/rzesz_3kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: larger;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie rzeszowskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.09.2014 r.</span></span></a></p> Powiat lubaczowski 2015-01-09 08:44:30 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3565 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/lubacz_3kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie lubaczowskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.09.2014 r.</span></span></a></p> Powiat krośnieński 2015-01-09 08:38:35 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3564 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/krosn_3kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie krośnieńskim. Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.09.2014 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/krosn_3kw2014.xls" target="_blank"></a><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/m_rzesz_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></span></span></p> Powiat jarosławski 2015-01-09 08:34:47 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3563 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/jaros_3kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie jarosławskim.&nbsp; Stan na dzień </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.09.2014 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></span></span></p> Powiat przemyski 2015-01-09 08:32:50 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3562 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/przem_3kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie przemyskim. Stan na dzień</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.09.2014 r.</span></span></a></p> Powiat strzyżowski 2015-01-09 08:30:46 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3561 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/strzyz_3kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" alt="" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w powiecie strzyżowskim. Stan na dzień</span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;">30.09.2014 r.</span></span></a></p> Miasto Rzeszów 2015-01-09 08:21:39 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3560 <p style="text-align: justify;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/m_rzesz_3kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><img width="27" height="18" alt="" src="/pliki/image/banery/2011/pobierz.JPG" />Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowane w Rzeszowie. Stan na dzień 30.09.2014 r.</span></span></a><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_03/m_rzesz_3kw2014.xls" target="_blank"></a><a href="/pliki/file/Promocja/do_mapki/2014_01/m_rzesz_1_kw2014.xls" target="_blank"><span style="font-size: larger;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></a></span></span></p> Informacja dotycząca złożenia indywidualnego projektu kluczowego w ramach działania 2.1 schemat B - Powiat Jasielski 2015-01-09 07:41:34 http://www.rpo.podkarpackie.pl/1/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/3559 <div>W dniu 31.12.2014&nbsp;r. Powiat Jasielski złożył wniosek o&nbsp;dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. <b>&bdquo;Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego &ndash; ulica Sobniowska (Jasło)&rdquo;</b> w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat B &ndash; <i>Drogi powiatowe </i>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</div> <div>&nbsp;</div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody><tr> <td width="102"><div align="center">Nr wniosku <br /> wg KSI <br /> (SIMIK 07-13)</div></td> <td width="113"><div align="center">Wnioskodawca</div></td> <td width="217"><div align="center">Tytuł projektu</div></td> <td width="117"><div align="center">Całkowity koszt projektu w zł</div></td> <td width="126"><div align="center">Wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR w zł</div></td> </tr> <tr> <td width="102"><div align="center">WND-RPPK.02.01.00-18-004/14</div></td> <td width="113"><div align="center">Powiat Jasielski</div></td> <td width="217"><div align="center">Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego &ndash; ulica Sobniowska (Jasło)</div></td> <td width="117"><div align="center">1 174 340,54</div></td> <td width="126"><div align="center">920&nbsp;310,00</div></td> </tr> </tbody></table> <div>&nbsp;</div> <div>Nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu, kwoty całkowitego kosztu i wnioskowanego dofinansowania z EFRR podano zgodnie z treścią złożonego wniosku.</div>